Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1214

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1214-k

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja  Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ § 17 lg 2 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori ametikohale Sergei Teplov.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Sergei Teplovile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär