Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raua tn 34/ J.Vilmsi tn 10 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1177
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1177-k

 

 

Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse    § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korraldusega nr 646-k vastu võetud Raua tn 34 // J. Vilmsi tn 10 kinnistu  detailplaneeringust  

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Osaühingu Octans Investeeringud (äriregistri kood 10716343, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) omandis oleva Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 3025801, katastritunnus 78401:113:1240, pindala 1139 m², sihtotstarve elamumaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi, pindalaga 36 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest;

1.2 Osaühing Octans Investeeringud on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt Tallinna linnale võõrandatavale kinnisasjale detailplaneeringu kohase jalgtee vastavalt Tallinna linna ja Osaühingu Octans Investeeringud vahel sõlmitavale lepingule;

1.3 kinnisasja valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 3 nädala jooksul kinnisasjale ehitatava jalgtee kasutusloa väljastamisest arvates;

1.4 Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasjale seatud hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.5 Osaühing Octans Investeeringud kohustub Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Osaühing Octans Investeeringud Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

1.6 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 4 kuu jooksul kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni iga tähtaega ületava päeva eest;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates.

2. Kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub kinnisasja omanik.

3.  Määrata Tallinna Kommunaalamet Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja jagamisel tekkiva, punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.3.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

5.2 tasuda kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasud ja riigilõivud;

5.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Octans Investeeringud ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009

korralduse nr 1177-k

LISA

 

Raua tn 34 / J. Vilmsi tn 10 kinnisasja jagamisel tekkiva Tallinna linnale võõrandatava kinnisasja asukoha skeem

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär