Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Soone tn 6 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1168
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1168-k

 

 

Soone tn 6 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19², § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ p-dega 561, 56², 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. septembri 1998 otsus nr 10 173, millega tunnistati endise kinnistu nr 1804N krundi suhtes õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas, XXXXXXXX ¼ mõttelises osas ja XXXXXXXX ¼ mõttelises osas; Tallinna notari Sirje Rõõmu asendaja Kirsty Saldu 29. oktoobril 2002 tõestatud seadusjärgne pärimistunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 6780), millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; Tallinna notari Kai Sepa 15. septembril 2005 koostatud ja välja antud seadusjärgne pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 8188), millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006 korraldus nr 54-k, millega XXXXXXXX tagastati Lossi tn 16 / Soone tn 2 maa pindalaga 2019 m²; Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldus nr 708-k, millega otsustati lõpetada endise kinnistu nr 1804N maa ¼ mõttelise osa tagastamise menetlus XXXXXXXX osas; Tallinna notari Gunnar Savisaare asendaja Eva-Ly Linnase 5. juulil 2007 kinnitatud avaldus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 4188), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX leppisid kokku 1919 m² suuruse tagastatava maa jagamises; Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldus nr 1415-k, millega otsustati tagastada Soone tn 6 maaüksus pindalaga 1919 m² ning mitte tagastada 728 m² endise kinnistu nr 1804N maa-ala; Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldus nr 2227-k, millega otsustati määrata kompensatsioon mittetagastatava maa-ala eest; Tallinna notari Erki Põdra 17. detsembril 2008 kinnitatud avaldus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 4206), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX leppisid kokku 1444 m² suuruse tagastatava maa jagamises; Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2009 korraldus nr 758-k, millega tunnistati kehtetuks nii 22. augusti 2007 korraldus nr 1415-k kui ka 19. detsembri 2007 korralduse nr 2227-k p 5 ja määrati endise kinnistu nr 1804-k maa eest täiendav kompensatsioon; OÜ Hades Geodeesia 27. novembril 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr K99 006) ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 4595 materjalid

 

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Soone tn 6;

1.2 pindala: 1444 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1804N pindalaga 6221 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 290/1444 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1154/1444 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 9. juunil 2009.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1804N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

5. Punktis 2.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maa aadress.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 järgida veeseaduse §-s 29 ning looduskaitseseaduse §-des 37 ja 38 sätestatud kitsendusi maaüksust läbiva Soone oja kaitsel;

6.3 taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ning mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär