Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Printsu tee 63 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1167
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1167-k

 

 

Printsu tee 63 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p-de 2 ja 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 14 lg 1 § 15 lg-te 1 ja 2, § 19¹, § 19², § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13 alapunkti 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56, 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsus nr 4946, millega endise maaüksuse „Nurme nr 116“, endise kinnistu nr 177 krundi suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki 3/8 mõttelises osas ning XXXXXXXX 2/8 mõttelises osas; Tallinna notari Kai Sepa 13. jaanuaril 1997 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 182), millega XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse pärisid võrdsetes mõttelistes osades XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 9. juunil 1997 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 2521), millega XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 30. detsembril 1997 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 7271), millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse võrdsetes mõttelistes osades XXXXXXXX  ja XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 28. jaanuaril 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 530), millega XXXXXXXX  loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 7991,25 m² suuruse osa XXXXXXXX; Tallinna notari Jaan Hargi 11. augustil 2000 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 8433), millega XXXXXXXX loovutas kogu temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notari Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveeri 30. aprillil 2008 tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1659), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX  mõlemad loovutasid 475 m² neile kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 4. detsembri 1998 korraldus nr 7380-k, millega otsustati Rannamõisa tee 13b maaüksus tagastada XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi 7/32 mõttelises osas, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX igaühele 1/16 mõttelises osas ning

XXXXXXXX 3/8 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 1999 korraldus nr 6963-k, millega otsustati Rannamõisa tee 10a maaüksus tagastada XXXXXXXX ja XXXXXXXX  kummalegi 7/32 mõttelises osas, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX igaühele 1/16 mõttelises osas ja XXXXXXXX 3/8 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldus nr 1110-k, millega otsustati “Pikaliiva-Nurme“ maaüksus tagastada XXXXXXXX  14/32 mõttelises osas, XXXXXXXX 7/32 mõttelises osas, XXXXXXXX 5/32 mõttelises osas ning XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX igaühele 2/32 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 korraldus nr 983-k, millega otsustati Printsu tee 59 ja Vihu tn 19b maaüksused tagastada XXXXXXXX 6/16 mõttelises osas, XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi 5/16 mõttelises osas; Harku Vallavalitsuse 23. märtsi 2004 korraldus nr 202, millega otsustati Harku vallas Harkujärve külas asuv “Nurme“ maaüksus tagastada XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi 7/32 mõttelises osas, XXXXXXXX 12/32 mõttelises osas ning XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX igaühele 2/32 mõttelises osas ja Harkujärve külas asuv “Nurme 1“ maaüksus XXXXXXXX 19/32 mõttelises osas, XXXXXXXX 7/32 mõttelises osas ning XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX igaühele 2/32 mõttelises osas; Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsus nr 216, millega kehtestati kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneering Haabersti linnaosas; litsentseeritud maamõõtja Vello Kruusi 14. märtsil 2009 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 78-06) ja maa tagastamise toimiku nr 8507 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Printsu tee 63;

1.2 pindala: 870 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa – üldkasutatav maa (Üm).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine „Nurme nr 116“ maaüksus, endine kinnistu nr 177 pindalaga 8,127 ha, millest Tallinna linna piires asub 3,837 ha) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  — 7/32 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  — 7/32 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 12/32 mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 2/32 mõttelises osas;

2.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 2/32 mõttelises osas;

2.6 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 2/32 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riikliku ehitisregistrist 28. mail 2009).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 7905 m² endise „Nurme nr 116“ maaüksuse, endise kinnistu nr 177 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX — 43 (nelikümmend kolm) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.2 XXXXXXXX — 43 (nelikümmend kolm) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.3 XXXXXXXX — 75 (seitsekümmend viis) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.4 XXXXXXXX — 12 (kaksteist) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.5 XXXXXXXX — 12 (kaksteist) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.6 XXXXXXXX — 12 (kaksteist) krooni ja 50 (viiskümmend) senti.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

 

 

 

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 järgida looduskaitseseaduse §-dest 38 ja 39 ning veeseaduse §-dest 10 ja 29 tulenevaid kitsendusi (kallasrada 4 m, ehituskeelu vöönd 25 m ning veekaitsevöönd 10 m), kuna moodustatav katastriüksus piirneb Tiskre ojaga;

6.3 taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär