Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäealuse tn 2c maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1166
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1166-k

 

 

Mäealuse tn 2c maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p-de 2 ja 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19², § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 5, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56, 56¹, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsus nr 2731, millega endise talukoha “Kassi-Indreko nr 5“, endise kinnistu nr 4953 põllumajandusliku inventari ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki ¼ mõttelises osas ning XXXXXXXX ½ mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 1997 korraldus nr 139-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi ¼ mõttelises osas ning XXXXXXXX ½ mõttelises osas tagastada Kadaka tee 84c/2 maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 21. märtsi 1997 korraldus nr 808-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi ¼ mõttelises osas ning XXXXXXXX ½ mõttelises osas tagastada Astangu tn 72 maaüksus; Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldus nr 3051-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX kummalegi ¼ mõttelises osas ning XXXXXXXX ½ mõttelises osas tagastada Kadaka pst 138 ja Paldiski mnt 233a maaüksused; Tallinna notari Piret Pressi 22. detsembril 2008 koostatud ja välja antud täiendav seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 4624), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4953 maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX ½ mõttelises osas ning XXXXXXXX ja XXXXXXXX kumbki ¼ mõttelises osas; Tallinna notari XXXXXXXX 2. juunil 2009 koostatud ja välja antud pärimistunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 977), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4953 maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna Maa-ameti 11. novembril 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MS-276) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 1867 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mäealuse tn 2c;

1.2 pindala: 415 m²;

1.3 sihtotstarve: transpordimaa (L).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4953 üldpindalaga 8,219 ha) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/16 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/16 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/8 mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/4 mõttelises osas;

2.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riikikust ehitisregistrist 18. juunil 2009).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 35 002 m² endise kinnistu nr 4953 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX — 34 (kolmkümmend neli) krooni ja 40 (nelikümmend) senti;

5.2 XXXXXXXX — 34 (kolmkümmend neli) krooni ja 40 (nelikümmend) senti;

5.3 XXXXXXXX —68 (kuuskümmend kaheksa) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti;

5.4 XXXXXXXX —137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni ja 50 (viiskümmend) senti;

5.5 XXXXXXXX — 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär