Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise tegevusaruande teadmiseks võtmine ja ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 korraldus number 1153
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

     25. juuni 2009 nr 1153-k

 

 

Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise tegevusaruande teadmiseks võtmine ja ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsuse nr 237 „Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamine“ punktiga 2.1

 

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise tegevusaruanne vastavalt lisale.

2. Lõpetada Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse järgmised korraldused:

3.1 25. veebruari 2009 korraldus nr 298-k „Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamiseks“;

3.2 20. mai 2009 korraldus nr 838-k „Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks ajutise komisjoni liikmetele.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009

korralduse nr 1153-k 

LISA

 

Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise tegevusaruanne 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusega nr 237 otsustati alates 1. aprillist 2009 Tallinna Elamumajandusamet  ja Tallinna Maa-amet korraldada ümber üheks ametiks: Tallinna Linnavaraametiks. Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 298-k moodustati ajutine komisjon Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamiseks (komisjoni koosseisu muudeti 20. mai 2009 korraldusega nr 838-k), mille ülesandeks oli korralduse punktis 3.1 korraldada elamumajandusameti ja maa-ameti ümberkorraldamisega seotud dokumentatsiooni koostamine, asjaajamise üleandmine, personali-, infotehnoloogia-, finants- ja majandusküsimuste lahendamine. Korralduse punkti 3.2 kohaselt tuli esitada elamumajandusameti ja maa-ameti ümberkorraldamise tegevusaruanne Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 22. juuniks 2009.

Tallinna Elamumajandusameti (edaspidi Elamumajandusamet) ja Tallinna Maa-ameti (edaspidi Maa-amet)  Tallinna Linnavaraametiks (edaspidi Linnavaraamet) ümberkorraldamiseks on alates 25.02.2009 tehtud järgmised toimingud ja koostatud järgmine dokumentatsioon:

1)      Linnavaraamet kanti 01.04.2009 Rahandusministeeriumi riigi ja –kohalike omavalitsuste asutuste riiklikusse registrisse registrikoodiga 75023757.

2)      Linnavaraameti tegevuseks telliti ning saadi kätte märtsis 2009 ameti logoga kirjablanketid ning muud asjaajamises kasutatavad blanketid. Korraldatud on ameti asjaajamissüsteem, s.h 17.04.2009 ameti juhataja käskkirjaga nr 1-1/14 kinnitati sisekorraeeskiri ja 28.05.2009 käskkirjaga nr 1-1/69 asjaajamiskord.

3)      1. aprillil 2009 nimetati ameti juhataja käskkirjaga ametisse Linnavaraameti töötajad ning 17.04.2009 ameti juhataja käskkirjaga nr 1-1/15 kinnitati ametijuhendid

4)      31.03.2009 koostati ja allkirjastati Alo Brandt’i (Maa-ameti juhataja kohusetäitja) ja Einike Uri (Linnavaraameti juhataja) akt kolmes eksemplaris asjaajamise üleandmiseks, sh täitmisel olevad dokumendid ja lepingud, lahendamisel olevad dokumendid, teised dokumendid, sh koosseisunimestik, eelarve, põhivarad, kirjavahetus. Hävitati  vanad pitsatid, nimetemplid ja dokumendiplangid. Nimetatud akt koosneb 33-st lisast 236-l lehel, mille kinnitas linnapea ning selle ühte eksemplari säilitatakse ameti juhataja juures.

5)      31.03.2009 koostati ja allkirjastati Margus Kruusmägi (Elamumajandusameti juhataja) ja Einike Uri (Linnavaraameti juhataja) akt kolmes eksemplaris asjaajamise üleandmiseks, sh täitmisel olevad lepingud, lahendamisel olevad dokumendid, teised dokumendid, sh koosseisunimestik, eelarve, põhivarad, kirjavahetus, arhiiv. Hävitati  vanad pitsatid, nimetemplid ja dokumendiplangid. Nimetatud akt koosneb 10-st lisast 96-l lehel, mille kinnitas linnapea ning selle ühte eksemplari säilitatakse ameti juhataja juures.

6)      Elamumajandusameti ja Maa-ameti õigused ja kohustused läksid 1. aprillil 2009 üle Linnavaraametile, millest tulenevalt muudeti linnavolikogu ja –valitsuse õigusaktides ametite nimetused ning Linnavaraameti juhatajale anti ameti ülesannete täitmiseks vajalike toimingute tegemiseks volitused ning muudeti komisjonide koosseisud järgmiste õigusaktidega: Tallinna Linnavolikogu 5.märtsi 2009 määrus nr 7 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega“, Tallinna Linnavalitsuse 25.märtsi 2009 määrus nr 22 „Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega“ ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli.2009 määrus nr 36 „Volituste andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale ning linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine“.

7)      Seisuga 31. märts 2009. a on koostatud Elamumajandusameti bilanss- ja tulemiaruanne ning Maa-ameti bilanss- ja tulemiaruanne.

8)      Elamumajandusameti ja  Maa-ameti  bilansid ühendati 31. maiks 2009.

9)      1. aprillil 2009 võttis Tallinna Linnavalitsus vastu korralduse nr 526-k „Tallinna Elamumajandusameti, Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Linnavaraameti finantseerimise ümberkorraldamine“. Nimetatud korralduse alusel toimus  Elamumajandusameti, Maa-ameti ja Linnavaraameti finantseerimise ümberkorraldamine. Maa-ameti tulud, kulud ja investeeringud loeti täies ulatuses Linnavaraameti tuludeks, kuludeks ja investeeringuteks. Elamumajandusameti tulud, kulud ja investeeringud loeti Linnavaraameti tuludeks, kuludeks ja investeeringuteks Elamumajandusameti poolt 31. märtsiks 2009 tekkepõhiselt täitmata eelarve jäägi ulatuses. Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 „Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisas 3 „Kulude eelarve“ Elamumajandusametile ette nähtud eelarvepositsiooni „Elamumajandusamet“ ja Maa-ametile ette nähtud tootegrupi „Maa korraldamine ja maksustamine“ vahendite arvel nähti ette alates 1. aprillist 2009 loodava uue ametiasutuse Linnavaraameti ülalpidamiskulud. Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri määruse nr 51 „Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ § 3 lg 2 alusel toimub kulude ja investeeringute eelarve üleandmine linnavalitsuse reservfondi kaudu. Tulude, kulude ja investeeringute kogusummad ei muutunud, s.t ümberkorraldused ei nõudnud täiendavaid vahendeid.

 

Käesolev tegevusaruanne on kinnitatud ümberkorraldamise komisjoni koosolekul 11. juunil 2009.

Käesoleva tegevusaruande teatavakstegemisega Tallinna Linnavalitsusele loetakse Elamumajandusameti ja Maa-ameti Linnavaraametiks ümberkorraldamine lõppenuks.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär