Veerenni tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 korraldus number 1134

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

       25. juuni 2009 nr 1134-k

 

 

Veerenni tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning tulenevalt Aktsiaseltsi BALTIKA esindaja M. Milderi 24. aprilli 2006 avaldusest

 

 

1. Algatada Veerenni tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,10 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kesklinnas asuv tootmismaa sihtotstarbega Veerenni tn 24 kinnistu kaheks krundiks ning määrata moodustatavale ärimaa krundile ehitusõigus olemasolevale tootmishoonele kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega osa juurde ehitamiseks ning äri- ja elamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 6 maapealse ja 2 maa‑aluse korrusega äriruumidega elamu ning ühe kuni 4 maa-pealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega elamu rajamiseks; muuta Vana-Lõuna tn 13 krundi, Vana-Lõuna tn 15 krundi ja Vana-Lõuna tn 17 krundi maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ja määrata igale krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone rajamiseks; määrata elamumaa sihtotstarbega Veerenni tn 34 krundile ehitusõigus olemasolevale elamule ühe korruse peale ehitamiseks ning abihoone rekonstrueerimiseks. Veerenni tn 28 kinnistul asuv alajaam säilitatakse. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane ettevõtluse segahoonestusala ja väikeelamute ala planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 kooskõlastada detailplaneering Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.2 määrata parkimiskohtade vajadus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normi alusel;

3.3 planeeritavate hoonete ehitusõiguse ulatuse määramisel lähtuda Eesti Standardist EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“;

3.4 lahendada soojusvarustus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA