Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tehnoloogiapargi maa-alal moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale omandamise tingimuste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 korraldus number 1123
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 1123-k

 

 

Tehnoloogiapargi maa-alal moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale omandamise tingimuste muutmine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning arvestades, et Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus on korraldanud Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusega nr 100 kehtestatud „Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringus“ ettenähtud ajutisi krunte moodustamata detailplaneeringu kohaste lõplike kruntide moodustamise, mis on registreeritud maakatastris

 

 

1. Muuta Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse ja Talinna linna vahel 22. aprillil 2008 sõlmitud kinnistute jagamise tulemusel tekkivate kinnistute võlaõiguslikku tasuta võõrandamise lepingut ja kinnistamisavaldust selliselt, et Tallinna linn omandab tasuta kinnisasjadest Akadeemia tee 15/6 (kinnistusregistriosa nr 8442001), Akadeemia tee 15/1 (kinnistusregistriosa nr 5250701), Akadeemia tee 15/4 (kinnistusregistriosa nr 8442101), Akadeemia tee 17 (kinnistusregistriosa nr 5250801), Akadeemia tee 19A (kinnistusregistriosa nr 7925701), Akadeemia tee 27 (kinnistusregistriosa nr 23182201), Mäealuse tn 4A (kinnistusregistriosa nr 7926701), Akadeemia tee 23A (kinnistusregistriosa nr 12682401), Akadeemia tee 21A (kinnistusregistriosa nr 16995601) ning Akadeemia tee 21E (kinnistusregistriosa nr 16804101) moodustatavad transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjad: Teaduspargi tänav T4 (katastritunnus 78405:502:0170, pindala 4606 m²), Teaduspargi tänav T5 (katastritunnus 78405:502:0171, pindala 2087 m²), Teaduspargi tänav T2 (katastritunnus 78405:502:0169, pindala 10340 m²) ning Teaduspargi tänav T3k (katastritunnus 78405:502:0172, pindala 367 m²).

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutusele ja Tallinna Kommunaalametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)          30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär