Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 otsus number 154

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 154

 

 

 

 

Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 289 kinnitatud linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Triinu Rajasalu.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees