Tallinna Meelespea Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 korraldus number 1100

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 1100-k

 

 

Tallinna Meelespea Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ § 17 lg 2 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Tallinna Meelespea Lasteaia juhataja ametikohale Kristina Märks.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kristina Märksile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär