Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 määrus number 22
jõustumine 01.07.2009

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2009 nr 22

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 “Sporditegevuse toetamise kord” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel, kooskõlas spordiseaduse § 3 p‑dega 2–3 ning riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 17 p‑ga 1 ning arvestades maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuva residendist füüsilise isiku tulumaksu osa vähendamisega
1. aprillist 2009 ja tulenevalt 4–6‑aastaste laste üldkehaliste harjutuste läbiviimise põhjendatud kulust.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruses nr 28 “Sporditegevuse toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

 “(1) Määrusega kehtestatakse spordiorganisatsioonidele Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt Tallinna 4–19‑aastaste laste, noorte sh ka puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi määrus).”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“1¹) kus harrastajate arv on vähemalt 25, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad;”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta on vähemalt üks treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad.”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi sh kepi- ja tervisekõnni kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.”;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna “spordiorganisatsioone” sõnaga “spordiorganisatsioon”;

6) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 4 p 2).”;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse number “0,4” numbriga “0,2”;

8) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

“5) 4–19‑aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,0.”;

9) paragrahvi 6 lõike 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid võimlemise, iluuisutamise, võistlustantsu ja ujumise puhul:”;

10) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna “aeroobika,” sõnaga “aikido,”;

11) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

“2) akrobaatiline võimlemine, capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, murdmaasuusatamine, poks, saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusakahevõistlus, taekwon(-)do, võimlemine, võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), wu-shu – koefitsient 1,0;”;

12) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna “jääpurjetamine,” sõnaga “kelguhoki,”;

13) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

“6) koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimestega töötamiseks.”;

14) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse sõnad “lõikes 1 näidatud tähtajaks” sõnaga “1. detsembriks”;

15) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Taotlejal on õigus saada ametist informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.”;

16) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12 Toetuse andmisest keeldumine

Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi linnaasutustele või kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid, kui taotleja kohta ei ole 1. detsembriks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener alates III kvalifikatsioonitasemest toetuse andmise soovi kinnitanud ning muudel määruse § 4 lõikes 2 ja § 9 lõigetes 3–4 sätestatud juhtudel.”;

18) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) treenerite töötasudeks;”;

19) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

“3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja ‑varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).”;

20) paragrahv 15 lõike 1 punkti 3 neljandat lauset täiendatakse sõnadega “ja lahkunud harrastajaid uutega ei asendata.”;

21) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

“6) korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile;”;

22) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

“8) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel viia määrusega kooskõlla Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 määruse nr 67 “Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm“ § 1 punktiga 1 kehtestatud sporditegevuse toetamise taotluse vorm ja Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 “Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm” § 1 punktiga 1 kehtestatud sporditegevuse toetamise lepingu vorm.

§ 3.  Määruse rakendamine:

1) § 1 punkti 3 rakendatakse 2011. aastaks esitatavate taotluste suhtes.

2) § 1 punkte 1–2, 4, 6, 9–13, 18, 21 rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes.

3) § 1 punkti 7 rakendatakse 2009. aasta toetuste II poolaasta summa väljamaksmisel.

§ 4.  Määrus jõustub 1. juulil 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees