Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Umboja tänav ja Jõeoti tn T5 kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2009 korraldus number 1059
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2009 nr 1059-k

 

 

Vana-Umboja tänav ja Jõeoti tn T5 kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringust Tiskre tee 23, Räime tn 19, Räime tn 19a ja Räime tn 22 kinnistute osas ning arvestades Tallinna Kommunaalameti 18. mai 2009 kirja nr 5-1/621

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Vana-Umboja tänav kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 21107501, katastritunnus 78406:611:0085, pindala 4349 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Jõeoti tn T5 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16757701, katastritunnus 78406:611:0066, pindala 236 m², sihtotstarve transpordimaa), edaspidi mõlemad koos kinnisasjad, mille oluliseks osaks on avalikuks kasutamiseks vajalikud teerajatised ja tänavavalgustus, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasjade valdus loetakse Tallinna linnale üle antuks kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnisasju koormavad hüpoteegid ei jää kinnisasju koormama;

1.3 kinnisasjadele tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad kinnisasju koormama.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 1.1.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 tasuda kinnisasjade omandamisega seotud kulud – notaritasud ja riigilõivud;

4.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Mergante ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär