Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põlde, Rajapere, Kudu, Ojakääru ja Jõeoti tänavate lõikude kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2009 korraldus number 1058
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2009 nr 1058-k

 

 

Põlde, Rajapere, Kudu, Ojakääru ja Jõeoti tänavate lõikude kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu           13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringust ning arvestades Tallinna Kommunaalameti 20. mai 2009 kirja nr 5-1/634

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale järgmised kinnisasjad (edaspidi kõik koos kinnisasjad), mille oluliseks osaks on avalikuks kasutamiseks vajalikud teerajatised, haljastus ja tänavavalgustus:

1.1 Põlde tänava maa-ala lõigus Põlde tn 16 kuni Põlde tn 34 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16013401, katastritunnus 78406:611:8320, pindala 4137 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.2 Rajapere tänava maa-ala lõigus Rajapere tn 1a kuni Rajapere tn 5b kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16013301, katastritunnus 78406:611:8310, pindala 1416 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.3 Põlde põigu maa-ala lõigus Põlde põik 1 kuni Põlde põik 5 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16013201, katastritunnus 78406:611:8300, pindala 853 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.4 Kudu tänava maa-ala lõigus Kudu tn 1 kuni Kudu tn 9 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16013101, katastritunnus 78406:611:8290http://www.maaamet.ee/ky/FindKYbyT.asp?txtCU=78406:611:6700, pindala 1659 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.5 Ojakääru tänava maa-ala lõigus Ojakääru tn 5 kuni Ojakääru tn 11 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16013001, katastritunnus 78406:611:8280, pindala 1322 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.6 Jõeoti tänava maa-ala lõigus Jõeoti tn 21 kuni Rajapere tn 1a  kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16012001, katastritunnus 78406:611:8180, pindala 6794 m², sihtotstarve transpordimaa)

1.7 Ojakääru tänava maa-ala lõigus Ojakääru tn 1b kuni Jõeoti tn 29 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16012901, katastritunnus 78406:611:8270, pindala 1314 m², sihtotstarve transpordimaa).

2. Omandada kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasjade valdus loetakse Tallinna linnale üle antuks kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.2 kinnisasjadele tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad kinnisasju koormama.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil võtta kinnisasjade valdus üle vastavalt punktile 2.1.

 

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

5.2 tasuda kinnisasjade omandamisega seotud kulud – notaritasud ja riigilõivud;

5.3 teha korraldus teatavaks OÜ-le M&R Kinnisvara ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär