Tallinna Magdaleena Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 17.06.2009 korraldus number 1037

Redaktsiooni kehtivus 17.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2009 nr 1037-k

 

 

Tallinna Magdaleena Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ § 17 lg 2 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Tallinna Magdaleena Lasteaia juhataja ametikohale Kai Lass.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kai Lassile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär