Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk o 02.04.2009 nr 67
 
Tvk o 19.03.2009 nr 52
 
Tvk o 19.02.2009 nr 33
 
Tvk o 22.01.2009 nr 10
 
Tvk o 18.12.2008 nr 245
 
Tvk o 11.12.2008 nr 240
 
Tvk o 11.12.2008 nr 241
 
Tvk o 13.11.2008 nr 225
 
Tvk o 13.11.2008 nr 226
 
Tvk o 16.10.2008 nr 206
 
Tvk o 21.08.2008 nr 163
 
Tvk o 21.08.2008 nr 164
 
Tvk o 21.08.2008 nr 162
 
Tvk o 17.04.2008 nr 73
 
Tvk o 17.04.2008 nr 74
 
Tvk o 17.04.2008 nr 75
 
Tvk o 21.02.2008 nr 37
 
Tvk o 21.02.2008 nr 39
 
Tvk o 21.02.2008 nr 38
 
Tvk o 24.01.2008 nr 2
 
Tlv k 28.03.2007 nr 561
 
Tvk m 22.12.2005 nr 65
 
Tvk m 20.06.2005 nr 41
 
Tvk m 04.04.2002 nr 20
 
Tvk m 24.01.2002 nr 6
Aktile viitab
 
Tvk o 03.06.2010 nr 129
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2008. aasta tööaruanne
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 130
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 130

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2008. aasta tööaruanne

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7 ja Tallinna põhimääruse § 32 lg 3 alusel ning tutvunud Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2008. aasta tööaruandega

 

 

1. Võtta juurdelisatud revisjonikomisjoni 2008. aasta tööaruanne teadmiseks.

2. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009
otsuse nr 130
LISA

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2008. aasta tööaruanne

 

 

 

1. Komisjoni liikmed ja komisjoni tööst osavõtmine

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees on Nikolai Stelmach (alates 29.11.2007), aseesimees Leonid Mihhailov (alates 05.04.2007). Liikmed on Larissa Škurat, Sergei Bogovski, Remo Holsmer, Paul Alekand, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Robert Kalm, Andres Öpik, Igor Kravtšenko, Arvo Uukkivi, Tiit Kivikas.

2008.a. toimus 11 revisjonikomisjoni koosolekut

Revisjonikomisjoni liikmed

Osalemisi

Koosolekuid

Kuuluvuse aeg

Epp Alatalu

0

 

1

 

01.01.–21.01.2008

Paul Alekand

10

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Sergei Bogovski

11

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Remo Holsmer

5

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Robert Kalm

5

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Tiit Kivikas

4

 

4

 

18.09.–31.12.2008

Svetlana Kozlova

4

 

7

 

01.01.–30.08.2008

Igor Kravtšenko

8

 

10

 

07.02.–31.12.2008

Leonid Mihhailov

9

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Toomas Sepp

9

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Nikolai Stelmach

11

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Larissa Škurat

9

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Arvo Uukkivi

6

 

11

 

01.01.–31.12.2008

Andres Öpik

8

 

10

 

24.01.–31.12.2008

2. Kontrollimiste plaani täitmine

Komisjoni 11 koosolekul aruti kokku 31 küsimust, mille kohta võeti vastu 13 revisjonikomisjoni otsust ja linnavolikogule esitati 18 otsuse eelnõu ning revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2007. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande kohta.

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsusega nr 37 kinnitati revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaan, mis sisaldas 13 kontrolliülesannet ning punkti 2 alusel jätkati 2007. aasta kontrollimiste plaanis toodud kontrolliülesannete täitmist. Kokku kirjutati 2008. aastal välja 17 kontrolliülesannet.

2008. aasta kontrollimisi juhtisid järgmised komisjoni liikmed: Nikolai Stelmach (esimees) kahel korral, Leonid Mihhailov (aseesimees) kahel korral, Paul Alekand kahel korral, Larissa Škurat kahel korral, Toomas Sepp kahel korral, Arvo Uukkivi ühel korral, Andres Öpik ühel korral, Remo Holsmer ühel korral, Robert Kalm ühel korral, Sergei Bogovski ühel korral, Igor Kravtšenko ühel korral, Tiit Kivikas ühel korral.

3. Komisjonis läbivaadatud kontrolliteemad

3.1 2007. aasta kontrolliülesannetest esitas revisjonikomisjon järgmised eelnõud linnavolikogule otsuse tegemiseks :

3.1.1 Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast

Kontrolliti kõiki linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud Pirita, Nõmme, Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe, Kesklinna, Põhja-Tallinna linnaosades ja Tallinna Elamumajandusametis.

Kontrollitaval perioodil 1993–2006 müüdi otsustuskorras 969 korterit 166 linnavolikogu otsuse alusel. Kontrolli käigus selgus, et linn on vabanenud korterite otsustuskorras müügi tehingute tegemisel tehniliselt väga halvas seisundis elamutest ja korteritest, mille korrastamisel oleks linn pidanud tegema suuri kulutusi. Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud olid kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Tallinna linna õigusaktidega. Korterite müük aastate kaupa oli aga väga ebaühtlane, mis tulenes tervikliku otsustuskorras müügi planeerimatusest. Revisjoniakt võeti teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsus nr 39 “Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügitehingud alates 1993. aastast“.

3.1.2 Tallinna linna 2006. aasta investeeringute kava täitmine

Revisjonikomisjoni töögrupp kontrollis raamatupidamise algdokumente, analüüsis hangete korraldamist, töövõtulepingute sõlmimist ja täitmist Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise lõpetamisel ning sisustamisel, Nõmme Spordikeskuse olmehoone renoveerimisel, loodusmajade rekonstrueerimisel Aegna saarel ja Tallinna Botaanikaaias ning Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade fassaadi renoveerimisel.

Investeeringuprojektide täpsustatud mahuks koos riigieelarve eraldistega oli kokku 1 868 621 700 krooni ning eelarve täitmine 1 743 618 100 krooni. Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 561‑k “Tallinna linna 2006. aasta eelarvest ülekantavate kulude 2007. eelarveaastasse kandmine“ kanti 2006. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulud 2007. aasta eelarveaastasse summas 241 546 140 krooni.

Lepingute sõlmimisel ja täitmisel puudusi ei esinenud. Ettepanekuna rõhutati, et linna ametiasutuste juhtidel tõhustada järelevalvet projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmise üle ning revisjoniakt võtta teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsus nr 38 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal“.

3.1.3 Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast

Kontrolli käigus selgus, et Tallinna Linnaplaneerimise Amet on sõlminud 2005. aastal 159 lepingut, 2006. aastal 104 lepingut ning seisuga 30.11.2007 oli sõlmitud 72 lepingut. Kontrollimisel selgus, et 2005. aastal töövõtulepingute sõlmimisel on amet lähtunud Tallinna Linnakantseleis kehtestatud lepingu vormist, asjade ostmisel ja teenuste tellimisel Tallinna linnapea käskkirjadest ning ameti juhataja poolt kinnitatud juhenditest.

2006. aastal viidi detailplaneeringute menetlemisel läbi 29 riigihanget. Kontrollimisel selgus, et riigihangete korraldamisel on võetud aluseks riigihangete seadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. Revisjoni käigus kontrolliti ametis 2006. aastal sõlmitud 14 lepingu ning 2007. aastal 10 lepingu täitmist. Kehtestatud normidest kõrvalekaldumisi täheldati ühel juhul: Urban Managmenti OÜ‑ga 29.11.2006 sõlmitud lepingu nr 5‑20/82 täitmisel.

2007. aastal on lepingute sõlmimisel lähtunud amet Tallinna Linnavalitsuse regulatsioonidest ning ameti juhataja poolt kinnitatud juhisest. Kontrollimise tulemusel jõuti järeldusele, et lepingute sõlmimisel on järgitud riigi ja Tallinna õigusakte. Linnavolikogu otsusega kohustati Tallinna Linnaplaneerimise Ametit tagama pidev kontroll üld- ja detailplaneeringute algatamise taotluste menetlemise üle ning anti ülesanne esitada revisjonikomisjonile aruanne sisekontrollisüsteemi toimimise kohta 01.09.2008.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 73 “Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast“.

3.1.4 “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele

Revisjonikomisjon kontrollis “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavust konkursi tingimustele. Konkursi läbiviimiseks moodustati ajutine komisjon, mis kuulutas välja hanke Kalevipoja kuju rajamise kohta Tallinna lahte. Tähtaegselt laekus kolm tööd, mille hulgast anti ühele vastavaks tunnistatud tööle neljast hindamiskriteeriumist lähtudes 100 väärtuspunktist 80,6 väärtuspunkti. Komisjon otsustas I auhinda mitte välja anda ja hinnata töö märgusõnaga “Kalevipoeg jõuab koju“ II autasu vääriliseks hinnaga 70 000 krooni.

Kontrollimisel tuvastati, et “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemused olid vastavuses “Kalevipoja monumentaalskulptuuri ideekonkursi“ tingimustega.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 74 ““Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele“.

3.1.5 Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. a.

Revisjonikomisjon kontrollis Tallinna Kommunaalameti sõlmitud lepinguid ajavahemikul 2004–2006 ja 2007 I poolaasta. Kokku oli sõlmitud 1014 lepingut, nendest 443 korral oli korraldatud eelnevalt riigihange, millest 194 olid avatud hanked, ülejäänud olid lihtmenetlusega hanked.

Kontrollimise tulemusel märgiti, et kontrollitud perioodil (2004–2006 ja 2007. a I poolaasta) olid Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingud vastavuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidega.

Antud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 75 “Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast“.

3.2 2008. aasta kontrolliülesannetest esitas revisjonikomisjon järgmised eelnõud linnavolikogule otsuse tegemiseks:

3.2.1 Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006–2007

Tallinna linna 2006.–2007. aasta reservfondi kasutamisel suuri puudusi ei tuvastatud. Linnavalitsuse reservfondist on raha eraldatud valdavalt ülelinnaliste kultuuriürituste ja ettenägematute kulude katmiseks. Kontrolli käigus tuvastati, et Tallinna Linnakantseleil oli 2006. aastal reservfondist taotletud summadele esitatud taotlused ja selgitused, kuid puudusid mittetulundusühingute ja sihtasutustega sõlmitud lepingud ja aruanded. 2007. aastal olid reservfondi taotlejad esitanud taotlused, puudusid selgitused, lepingud ja aruandlus. Analüüsides Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrust nr 6 “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“, ei ole selles selgelt välja toodud Tallinna Linnakantselei kohustust esitada selgitusi, sõlmida eraõiguslike juriidiliste isikutega (mittetulundusühingud, sihtasutused jm) eelnevalt lepingut reservfondist tehtud eraldise kasutamise ja aruandluse kohta. Sellest lähtuvalt kontrollijad tegid ettepaneku teha määruses muudatusettepanek.

Kontrolli käigus selgus, et linnaosade valitsused on sõlminud mittetulundusühingutega vastavalt Tallinna linnasekretäri 24.09.2004 käskkirjaga nr PO‑3/365 kinnitatud näidislepingu vormile kõik lepingud ja samuti oli vormistatud aruanded. Selgitused on üldjoontes põhjendatud ja korrektselt vormistatud.

Puudused leiti Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfondist rahade eraldamisel kahel juhul. Nimelt MTÜ‑le Jalgpalliklubi Ajax ja MTÜ-le Ragbiklubi Sharks tegevuse toetamiseks sporditarvikute ostmiseks eraldati kokku 200 000 krooni. Taotluses puudus esemete hind, ei oldud vormistatud vastavat lepingut ega esitatud aruannet või arvekviitungit. Puudusi leiti kahel juhul 2006. a äriühingutega sõlmitud lepingute koostamisel ja vormistamisel. Revisjonikomisjon soovitas Lasnamäe Linnaosa Valitsusel edaspidi kasutada Tallinna Linnakantselei poolt valmistatud malle.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 otsus nr 163 “Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006–2007“.

3.2.2 Eelarveliste vahendite kasutamine Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast

Kultuurikeskuste põhitegevuseks on huvi- ja meelelahutusürituste korraldamine. Alates 1. jaanuarist 2007 haldab Kultuurikeskust Lindakivi Lasnamäe Linnaosa Valitsus ning Tallinna Salme Kultuurikeskust Põhja-Tallinna Valitsus.

Lindakivi Kultuurikeskuse 2005. a tegevuskulude eelarve kogumaht oli 3 293 500 krooni ning tekkepõhine täitmine 3 323 100 krooni ehk 100,9%. Omatulu laekus 168 876 krooni. Omatulude vähenemise põhjustas kontserdihoone rekonstrueerimine. Kultuurikeskuse 2006. a tegevuskulude eelarve kogumaht oli 3 947 500 krooni ning tekkepõhine täitmine 4 003 700 krooni ehk 101,4%. Omatulu laekus 245 200 krooni. 2007. a tegevuskulude eelarve kogumaht oli 5 250 700 krooni ning tekkepõhine täitmine 5 414 900 krooni ehk 103 %. Omatulu oli 422 000 krooni. Olemas olid kinnitatud teenuste hinnakirjad. Kontrollimisel eelarveliste vahendite sihipäratut kasutamist ei tuvastatud.

Salme Kultuurikeskuse 2005. a tegevuskulude eelarve kogumaht oli 6 781 900 krooni ning tekkepõhine täitmine 6 880 800 krooni ehk 101,5%. Omatulu laekus 1 755 400 krooni. 2006. a renoveeriti kultuurikeskuse fuajee koos ventilatsioonišahtide ja liftišahti väljaehitamisega, mistõttu oli keskus juunist kuni novembrini avalikeks üritusteks suletud. Tegevuskulude eelarve kogumaht oli 7 456 624 krooni ning täitmine 7 415 000 krooni, omatulu laekus 1 461 900 krooni. Alates 1. jaanuarist 2007 kultuurikeskuse raamatupidamine tsentraliseeriti. Omavahenditest renoveeriti väike teatrisaal koos lavatehnikaga. 2007. a tegevuskulude eelarve kogumaht oli 8 302 629 krooni ning tekkepõhine täitmine 8 170 323 krooni ehk 98%, omatulu laekus 1 947 940 krooni. Kontrollitaval perioodil eelarveliste vahendite sihipäratut kasutamist ei tuvastatud. Linnavolikogu otsusega soovitati Põhja-Tallinna Valitsusel kinnitada Tallinna Salme Kultuurikeskuse arengukava ning esitada Tallinna Linnavalitsusele kinnitamiseks keskuse põhimääruse uus redaktsioon.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 otsus nr 164 “Eelarve vahendite kasutamine Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast“.

3.2.3 Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005–2007

Kontrolli käigus tuvastati, et Tallinna Haridusameti käskkirjadega on kehtestatud ruumide kasutusse andmine ja ringitasude hinnad, millest on üldjuhul kinnipeetud. Laekumised sihtasutustelt ja annetustelt on kasutatud vastavalt otstarbele. Kõik preemiad, toetused ja lisatasud on direktoritele makstud haridusameti juhataja käskkirjade alusel. Samas ei nõustunud kontrollijad haridusameti juhataja käskkirjadega, mis puudutab tulemusjuhtimise eest lisatasu määramist üle ühe eelarveaasta. Kontrollijad leidsid pistelisel kontrollimisel puudusi kõikides koolides töölepingute vormistamisel ja allkirjastamisel jt lepinguliikide vormistamisel. Linnavolikogu otsusega soovitati Tallinna Haridusametil jätkata koolide juhtkonna teavitamist käsundus-, töövõtu- ja töölepingu sõlmimise põhimõtetest. Linnavalitsuse seisukohast lähtuvalt tehti eelnõusse parandus.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 otsus nr 206 “Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005–2007“.

3.2.4 Raielubade väljastamise kontroll

Kontrollimisel Tallinna Keskkonnaametis raielubade väljastamisel suuri puudusi ei tuvastatud. Mõningaid puudusi tuvastati raielubade väljastamisel raieloa kohustuslike andmete märkimise osas (puudu nt isikukood või omandisuhe puu kasvukohaga vms). Ebaselgelt oli vahel märgitud raieloa taotlusel puu hindamise alused ja tulemused. Enamusel raielubadel oli märkimata jäetud käitlemisviis ja käitlemiskoht, mis on ameti kohustus, kui linn tellib puude raie. Kontrollijad tuvastasid olukorrad, kus osaliselt raieloast keeldumist ei oldud põhjendatud kirjalikult, kuna tavaliselt lepitakse kodanikuga kohapeal kokku väiksema arvu puude mahavõtmise vajalikkus ning raieluba kogu küsitud ulatuses ei väljastata. Puudusi esines ka raielubade menetlemise ühekuulisest tähtajast kinnipidamisel. Linnavolikogu otsusega soovitati Tallinna Keskkonnaametil jälgida raieloa vastavust määruses sätestatud nõuetele ning korrastada asjaajamise ja raielubade menetluse protseduure/juhendeid.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2008 otsus nr 225 “Raielubade väljastamise kontroll“.

3.2.5 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast

Kontrollimise käigus tuvastati, et 2005. a oli ameti eelarve tekkepõhine täitmine 114 525,3 tuhat krooni, 2006. a 131 598,7 tuhat krooni ja 2007. a 137 711,8 tuhat krooni. Suurem osatähtsus on toetus spordiklubidele, mida eraldatakse “pearaha“ alusel. Teine suurem valdkond on toetuste eraldamine, mida reguleerib volikogu poolt kinnitatud “Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“. Eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist ei tuvastatud. Linnavolikogu otsusega soovitati Tallinna Spordi- ja Noorsooametil jälgida Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 20 “Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise korda“ punktide 12 ja 13 täitmist.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2008 otsus nr 226 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast“.

3.2.6 Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006–2007

Kontrolli käigus tuvastati, et Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 eraldati Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak sihtotstarbeliseks kasutamiseks 2 000 000 krooni, 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 vastavalt 1 500 000 krooni ja 1. novembri 2007 määrusega nr 32 täiendavalt 500 000 krooni. Lauluväljaku kogu ettevõtlustulust moodustas linnaeelarveline eraldis 2006. a 33,4% ning 2007. a 24%. Sihtotstarbelised toetused Lauluväljakule eraldati Tallinna Linnavalitsuse korralduste ja Tallinna Ettevõtlusameti toetuslepingute alusel. Tallinna Ettevõtlusametil on õigus teostada kontrolli sihtotstarbelise toetuse sihipärase ja säästliku kasutamise üle. Sihtasutuse juhatus esitab kord kvartalis nõukogule aruanded finantsmajanduslikust tegevusest ning nõukogu otsuste täitmisest.

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse finantseerimine toimub linnaeelarvest vastavalt põhikirjale. 2006. a eraldati sihtasutusele vahendeid kogusummas 2 499 063 krooni, tegevuskulud moodustasid 1 982 744 krooni. 2007. a eraldati 2 500 000 krooni, tegevuskulud moodustasid 1 899 085 krooni. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsuse nr 7 punktile 1 finantseerib Tallinna Kommunaalamet sihtasutust kahepoolselt sõlmitava lepingu alusel. Linnavolikogu otsusega märgiti, et kontrollitud perioodil 2006–2007 on Sihtasutus Tallinna Lauluväljak ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus kasutanud eelarvelisi vahendeid sihipäraselt ning rakendatud kontrollimehhanismid nimetatud sihtasutuste põhiülesannete täitmise jälgimiseks ja majandustegevuse kontrollimiseks on piisavad.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsus nr 240 “Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006–2007“.

3.2.7 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2007. aastal

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet loodi 2007. a alguses. Kuna tegemist on noore struktuuriüksusega, lisandub talle pidevalt uusi ülesandeid. Amet teostab järelevalvet Tallinnas kehtivate eeskirjade täitmise üle ja menetleb väärtegusid. 2007. a avastati enim Tallinna linna heakorra eeskirja nõuete rikkumisi (1852 korral) ja jäätmehoolduseeskirja rikkumisi (149 korral). Ameti tööde hulka kuulub ennetustöö korrakaitsealase tegevuse tugevdamise ja elanike kaasamine avaliku korra kaitsmisel. Samuti tegeleb amet noorte suunamisega seadusekuulekale käitumisele, selleks korraldati 2007. ja 2008. a lastelaagreid, milleks ametil eelarves vahendeid ette nähtud ei olnud. Volikogu otsusega märgiti, et 2007. a vastas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevus õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmisel järgiti ameti põhimäärust. Ühtlasi tehti ettepanek Tallinna Linnavalitsusele rahaliste vahendite toetamiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 2009. a eelarvesse noorte seadusekuuleka käitumise mõjutamiseks mõeldud suvelaagri korraldamiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsus nr 241 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2007. aastal“.

3.2.8 Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsus nr 37 “Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine“.

3.2.9 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 otsus nr 162 “Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne“.

3.2.10 Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 otsus nr 245 “Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine“.

3.2.11 Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsus nr 2 “Revisjonikomisjoni liikme valimine“ (Andres Öpik) ja Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2008 otsus nr 20 “Revisjonikomisjoni liikme valimine“ (Igor Kravtšenko).

3.3 2008. aasta kontrolliülesanded, mis revisjonikomisjon esitas eelnõudena linnavolikogule 2009. aastal otsuste tegemiseks:

3.3.1 Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmine ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel

Kontrollimise tulemusel märgiti, et ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni torustike rajamine toimus aastatel 2005–2007 vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt kooskõlastatud veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste tööde plaanidele ning Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvele. Linnavolikogu otsusega nõuti Tallinna Kommunaalametil esitada linnavolikogu revisjonikomisjonile aruanne ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kava täitmisest 2008. a kohta vee-ettevõtjate lõikes 1. maiks 2009, mis ka esitati.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsus nr 10 “Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmine ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel“.

3.3.2 Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihanked ja konkursitingimused alates 2000. aastast.

Kontrolli eesmärgiks oli välja selgitada, kas Tallinna Linnavalitsuses ja Tallinna Linnavolikogu Kantseleis ajavahemikul 2000–2007 viidi läbi riigihankeid, mille maksumus ületas riigihangete seaduses ettenähtud piirmäära. Linnavolikogu otsusega võeti teadmiseks, et nii linnakantselei kui ka linnavolikogu kantselei kontrollitaval perioodil läbiviidud reklaamihanked jäid allpoole riigihangete seaduses kehtestatud riigihangete maksumuste piirmäärasid.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsus nr 10 “Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihanked ja konkursitingimused alates 2000. aastast“.

3.3.3 Tallinna linnaosades heakorratöödega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2007. aastal

Kontrolliti Lasnamäe Linnaosa Valitsust, Nõmme Linnaosa Valitsust, Pirita Linnaosa Valitsust ja Tallinna Kesklinna Valitsust. Kokku oli kontrollitud linnaosades heakorratöödeks ette nähtud eelarvemaht 26 287,9 tuhat krooni. Haljastuse hooldus linnaosades toimub vastavalt riigihangetele sõlmitud lepingute alusel. Lepingute sõlmimisel on kinni peetud seadustest ja Tallinna linna õigusaktidest. Kontrollimisel selgus, et Lasnamäe linnaosa poolt hooldatav pindala suurenes 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga, kuid jäi selgusetuks, kuidas toimus lisandunud pindala hooldamine. Linnavolikogu otsusega soovitati Tallinna Linnavalitsusel töötada välja selged põhimõtted heakorratöödeks ettenähtud rahaliste vahendite jagamiseks linnaosade vahel.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsus nr 33 “Tallinna linnaosades heakorratöödega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2007. aastal“.

3.3.4 Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Tallinna Haabersti Vaba Aja Keskus, Aegna loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus)

Kontrolli käigus tuvastati, et Haabersti Vaba Aja Keskuse, Vene Kultuurikeskuse ja Aegna loodusmaja eelarvelisi vahendeid kasutati sihipäraselt.

Linnavolikogu otsusega märgiti, et Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse ehitamisel, Aegna saare loodusmaja ning Vene Kultuurikeskuse rekonstrueerimisel kasutati investeeringuteks eraldatud vahendeid sihipäraselt ning võtta revisjonikomisjoni materjalid teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 19. märtsi 2009 otsus nr 52 “Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Tallinna Haabersti Vaba Aja Keskus, Aegna loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus)“.

3.3.5 Koolieelsete lasteasutuste remondiks eraldatud vahendite kasutamise kontroll aastatel 2006–2007

Kontrollimisel selgus, et Tallinna Haridusamet eraldas 2006. aastal koolieelsete lasteaedade remondiks 60 829 935 krooni ning 2007. aastal 132 943 326 krooni. Lähema vaatluse alla võeti 10 koolieelset lasteasutust erinevatest linnaosadest. Selgus, et kõigi ehituslepingute puhul oli eelnevalt korraldatud riigihankemenetlus seaduses ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras. Kontrollimiseks esitatud lepingud ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid olid vormistatud korrektselt. Mõne objekti puhul ei olnud töövõtja järginud remonditööde lõpetamise tähtaegu ja Tallinna Haridusamet jättis kasutamata lepingujärgse võimaluse leppetrahvi sissenõudmiseks. Komisjon tegi Tallinna Haridusametile ettepaneku jätkuvalt tugevdada järelevalvet töövõtulepingute tähtaegadest kinnipidamise ja vajadusel leppetrahvi sissenõudmise üle.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsus nr 67 “Koolieelsete lasteasutuste remondiks eraldatud vahendite kasutamise kontroll aastatel 2006–2007“.

3.4 2008. aasta kontrolliülesanded, mis on esitamisel linnavolikogule 2009. aastal

3.4.1 Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007

Kontrollimise käigus tuvastati, et Tallinna Noorsootöö Keskuse tegevus eelarvevahendite kasutamisel on olnud seaduspärane ning lepingute sõlmimine ja täitmine on toimunud üldjuhul õiguspäraselt. Tuvastati, et üksikutel juhtumitel (2005 ja 2006) ei olnud töövõtulepingud ja tööde vastuvõtuaktid vormistatud nõuetekohaselt. Revisjonikomisjon soovitas Tallinna Spordi- ja Noorsooametil pöörata suuremat tähelepanu haldusala asutuste teenuse osutamise lepingute kvaliteedile ning võttis revisjoniakti teadmiseks.

Antud küsimuses võttis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon 30. märtsil 2009 vastu otsuse nr 5 “Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007“.

3.4.2 Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004–2007

Revisjonikomisjon märkis, et kontrollitud asutustes on kasutatud eelarvelisi vahendeid sihipäraselt ja asutuste poolt tehtud kulutused on jäänud eelarve piiresse. Revisjoniaktis tehtud ettepanekutega on arvestatud ja puudused on kõrvaldatud.

Antud küsimuses võttis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon 30. märtsil 2009 vastu otsuse nr 4 “Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004–2007“.

3.4.3 Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005–2007

Kontrolliti Tallinna Linnakantselei, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse meediakulutusi. Kontrollimise käigus tuvastati, et ametites ja linnaosade valitsustes kasutatakse meediakuludeks ettenähtud vahendeid kokkuhoidlikult, kasutades võimalikult palju tasuta meediakanaleid. Tallinna Kesklinna Valitsus annab välja oma ajalehte “Kesklinna Sõnumid“, milles kajastatakse kesklinna piirkonna elu-olu, linnavalitsuse tegemisi ja edastatakse elanikele erinevaid teateid, lehte antakse välja internetiversioonina Tallinna veebilehel. Sama on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt antava ajalehega “Lasnamäe Leht“, mis ilmub vene ja eesti keeles. Leht on olemas interneti versioonina Tallinna veebilehel. Venekeelne versioon on põhjendatud sellega, et Lasnamäe elanikest moodustab umbes 70% vene keelt kõnelevaid linnakodanikke. Eelarvet ei ole ületanud ükski kontrollitav asutus. Revisjonikomisjon märkis, et kontrollitud linna ametiasutustes on meediaks ettenähtud linnaeelarvelisi vahendeid kasutatud otstarbekalt ja võttis revisjoniakti materjalid teadmiseks.

Antud küsimuses võttis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon 26. jaanuaril 2009 vastu otsuse nr 1 “Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005–2007“.

3.4.4 Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2005–2007

Kontrollimise käigus tuvastati, et 13. septembril 2005. a toimunud Visioonikonverentsi, eesotsas tollase linnapea Tõnis Paltsiga, korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Pressiteate antud konverentsi kohta edastas Tallinna Linnakantselei. Planeeritud eelarve antud üritusele puudus, kõik kulud kaeti Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määruse nr 41 “Tallinna linna 2005. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“ kohaselt Tallinna Linnaplaneerimise Ametile täiendavalt muudeks tegevuskuludeks eraldatud 4 miljonist kroonist. Konverentsi kulud kokku moodustasid 1 575 485 krooni. Lihtsustatud pakkumismenetlusega riigihankeid viidi läbi kolm. Kõik teenused vastavalt lepingutele ja arvetele osutati. 19. septembril 2005. a korraldas Tallinna Linnavolikogu Kantselei eesotsas volikogu esimehe Toomas Vitsutiga Visioonikonverentsi Filharmoonia kontserdisaalis. Antud ürituse eelarve oli 398 000 krooni, täitmine 387 780 krooni. 23. novembril 2006. a toimus antud üritus Eesti Draamateatris, kus ürituse eelarve oli 1 miljon krooni, täitmine 999 863 krooni. Ning 19. novembril 2007. a toimus Visioonikonverents (eestvedaja samuti Toomas Vitsut) Rahvusooperis Estonia, mille eelarveks oli 1 miljon krooni, täitmine 962 198 krooni. Kontrollimisel selgus, et antud konverentside korraldamisel lähtuti asjade ostmisel, teenuste tellimisel ja hankelepingute sõlmimisel linna õigusaktidest ja riigihangete seadustest.

Revisjonikomisjon võttis teadmiseks, et Tallinna Linnavolikogu Kantselei poolt organiseeritud Visioonikonverentsid aastatel 2005–2007 omasid planeeritud eelarveid, millest peeti ettenähtud korras kinni.

Antud küsimuses võttis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon 30. märtsil 2009 vastu otsuse nr 6 “Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2005–2007“.

3.4.5 Eelarveliste vahendite kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses linnavolikogu kantselei, linnakantselei, ametite ja linnaosavalitsuste töötajate välislähetuste puhul aastatel 2006–2007

Antud revisjoniaktidele oodatakse kontrollitavatelt asutustelt seisukohti.

3.5 2008. aastal revisjonikomisjonis arutusel olnud muud teemad:

·      2008 aasta revisjonikomisjoni kontrollimiste plaani koostamine;

·      revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaanis kontrollülesannetele vastutajate määramine;

·      revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani tehtud volikogu fraktsioonide ettepanekute arutelu ja kinnitamine;

·      Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsuse nr 73 punkti 3 täitmisest

(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti aruanne sisekontrollisüsteemi toimimisest);

·      Tallinna Linnavolikogu esimehe kirja arutelu;

·      ülevaade 2007. aasta kontrollimiste plaani täitmisest seisuga 21. jaanuar 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees