Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt muudab
 
Tvk o 09.03.2000 nr 88
Aktile viitab
 
Tlv k 10.02.2010 nr 192
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud "Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 125
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 125

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud “Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 27, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg‑te 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 3 lg 1 p 4, § 20 alusel ja tulenevalt T. Arro 16. aprilli 2009 avaldusest ning arvestades otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud põhimotiivide ja kaalutlustega

 

 

1. Tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud “Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneering“ Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009
otsuse nr 125
LISA

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud “Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas“ juurde

 

 

 

Käesoleva otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneering Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas.

Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88

Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala suurus on 9948 m2 ja maa-ala paikneb Haabersti linnaosas Kakumäel. Detailplaneeringuga on moodustatud 9 elamumaa krunti ning igale krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone ehitamiseks, millest üks on kuni 3‑korruseline elamu ja kaks abihooned. Detailplaneeringu koostamise ajal kulges diagonaalselt üle planeeritava ala elektrikaabel, mis tänaseks on likvideeritud ning kinnistutele detailplaneeringus ette nähtud piiranguid enam ei sea.

Lesta tn 3a asuv 1488 m2 suurune elamumaa krunt paikneb Lesta ja Suurevälja tänava nurgal ning piirneb loodest Lesta tn 5 ja edelast Suurevälja tn 2 kinnistuga. Detailplaneeringuga on Lesta tn 3a krundile lubatud püstitada kuni kolm hoonet, millest kaks abihoonet ja üks kuni 3‑korruseline elamu. Hoonete ehitusaluseks pinnaks kokku on määratud kuni 287,2 m2. Detailplaneeringu kohaselt läbib Lesta tn 3a kinnistut veetrass ning tänaseks likvideeritud elektrikaabel, mis kinnistutele detailplaneeringus ette nähtud piiranguid enam ei sea. Hoonestusalaks on Lesta tn 3a krundil määratud väike kolmnurkne osa kinnistu lääneosas. Hoonestusala sisse jääb samuti piki kinnistu loodepoolset serva kulgev veetrass.

29. jaanuaril 2009 esitas Lesta tn 3a kinnistu omanik T. Arro Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotluse, et kinnistu otstarbekamaks kasutamiseks hoonestusala ümber tõsta ning paigutada elamu väljapoole kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusala.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusprojektide läbivaatamise komisjon tutvus esitatud taotlusega, sellele lisatud puittaimestiku dendroloogilise hinnanguga ja hoonestusala skeemiga 11. märtsil 2009 ning otsustas, et hoonestusala täpsustamine Lesta tn 3a krundil on linnaehituslikel kaalutlustel põhjendatud. Komisjon nõustus abihoone ja elamu paigutamisega T. Arro poolt soovitud asukohta ja krundi juurdesõidutee kavandamisega Suurevälja tänavalt naaberkinnistuomanike, Haabersti Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Keskkonnaameti positiivse seisukoha olemasolul. Naaberkinnistu Lesta tn 5 omanik E. Suurväli ja Suurevälja tn 2 kinnistu omanik V. Lepik on hoonestusala muutmisega nõustunud. Haabersti Linnaosa Valitsus on 19. märtsi 2009 kirjas nr 1‑11/339 märkinud, et nõustub ettepanekuga muuta detailplaneeringus määratud hoonestusala.

Tallinna Keskkonnaamet on 2. aprilli 2009 kirjas nr 6.1‑4.2/747 edastanud järgmise seisukoha: 1) Lesta tn 3a elamumaa kinnistu hoonestusala ulatus ning kõrghaljastuse säilitamise nõue määrati Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud “Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringuga“; 2) kinnistu ehitusõiguse laiendamine kõrghaljastusega alale toimub Tallinna linna ehitusmäärusega kehtestatud korras; 3) nõustume hoonestusala nihutamisega väheväärtuslike (IV ja V väärtusklass) leht- ja okaspuude kasvualale, elamu ja selle juurdesõidutee ning tehnovõrkude kavandamisel tuleb säilitada III väärtusklassi hinnatud okas- ja lehtpuude kasvukohad; 4) kinnistu detailplaneeringu algatamiseks koostatavale eskiislahendusele või elamu eskiisprojektile lisada planeeritava ala puittaimestiku inventeerimise materjalid, likvideeritavate puude nimekiri ning asendusistutuste arvutus. Detailplaneeringu eskiislahendus või eskiisprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Esitatud ettepanekud kirjutatakse pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist, Lesta tn 3a projekteerimistingimustesse arvestamiseks ehitusprojekti koostamisel.

Planeerimisseaduse § 27 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatudTallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lg 1 alusel võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava maa-ala kinnistu omanik loobub planeeringu elluviimisest.

T. Arro esitas 16. aprillil 2009 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse “Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu“ osaliseks kehtetuks tunnistamiseks Lesta tn 3a kinnistu osas. Kinnistu omanik tahab loobuda kehtestatud planeeringu elluviimisest seoses sellega, et likvideeritud on kinnistut diagonaalselt läbinud elektrikaabel, mis seadis piirangud hoonestusala määratlemiseks samas ulatuses, mis on detailplaneeringuga kehtestatud teistel kinnistutel.

Kehtiv detailplaneering on Lesta tn 3a (krunt pos 2‑1) osas realiseerimata, see tähendab, et Lesta tn 3a krunt on hoonestamata. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusprojektide läbivaatamise komisjon pidas 16. aprillil 2009 detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Lesta tn 3a kinnistu osas põhjendatuks. Pärast Tallinna Linnavolikogu vastavasisulist otsust on võimalik väljastada projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võimaldab Lesta tn 3a kinnistul määrata ehitusala samas ulatuses, kui see on naaberkinnistutel ning paigutada elamu selleks kõige sobivamasse asukohta. Projekteerimistingimuste taotlusele lisatud üksikelamu eskiisprojekti läbivaatamisel saab Tallinna Linnaplaneerimise Amet anda hinnangu kavandatava elamu piirkonda sobivuse kohta.

Planeerimisseaduse § 24 lg 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering. Seega antud olukorras oleks võimalik kinnistu omanikul taotleda uue detailplaneeringu algatamist, mis kehtestamisel muudaks kehtetuks praegu kehtiva detailplaneeringu. Samas detailplaneeringu menetlus on pikaajaline protsess ning nõuab üsna suuri rahalisi vahendeid. Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Võttes aluseks viimati viidatud sätte, tuleb asuda seisukohale, et käesoleval juhul on eesmärgipärasem, efektiivsem, kiirem ning isikule kulutusi vähem põhjustav, kui esmalt tunnistada kehtiv detailplaneering Lesta tn 3a ehitusõiguse osas kehtetuks ning seejärel oleks kinnistu omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimusi üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks ja püstitamiseks. Pärast projekteerimistingimuste väljastamist saab koostada ehitusprojekti, mis on ehitusloa väljastamise aluseks ning ehitusluba omakorda on ehitamise õiguslikuks aluseks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees