Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 7 muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 120
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 120

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 7 muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 71 “Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale“

 

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 7 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009
otsuse nr 120
LISA

 

2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 7 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

§ 1.  2009. aasta riigieelarve seaduse (RT I 2008, 60, 332) paragrahvi 3 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Toimetulekupiiri määr on 1200 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.“

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. oktoobril.

 

 

 

 

Riigikogu esimees                                                                                 Ene Ergma

Tallinn,                             2009

 

 

 

 

Seletuskiri 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 7 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

I Sissejuhatus ja eelnõu eesmärk

2009. aasta riigieelarve seaduse järgi on toimetulekupiiri määr 1000 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11, mille kohaselt kehtestab toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

Seaduse eelnõu eesmärk on 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega tõsta toimetulekupiiri määr 1200 kroonini kuus, et parandada toimetulekutoetusest elavate isikute toimetulekuvõimet.

II Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna andmetel oli 2007. aastal elatusmiinimum Eestis 2341 krooni, sellest 798 krooni moodustasid eluasemekulud. Elatusmiinimum ilma eluasemekuludeta oli juba 2007. aastal 1543 krooni, ehk poolteist korda suurem kui toimetulekupiiri määr.

Halvenenud majanduslik olukord Eestis on kaasa toonud töötute arvu järsu kasvu. Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul võrreldes eelmise aasta sama ajaga on suurenenud toimetulekutoetusest elavate isikute arv. 2008. aasta esimese kolme kuu jooksul elas toimetulekutoetusest 7211 peret, kus oli kokku 12 095 pereliiget. Neile maksti toetust 33 946 948 krooni. 2009. aasta samal ajal elas Eestis toimetulekutoetusest 10 238 perekonda, kus oli kokku 18 603 inimest. Käesoleva aasta esimeses kvartalis maksti toetust 42 281 185 krooni. Toimetulekutoetuse saajate arv on kasvanud 53,8% ja toetuseks makstud summa 24,6%. 2008. aasta esimeses kvartalis elas toimetulekutoetusest 3898 last ja käesoleva aasta samal ajal 6004 last, kasv on seega 54,0%. Töötute arv on kasvanud kaks korda.

Arvestades elukalliduse tõusu alates 2007. aastast ja kiiresti kasvavat toimetulekutoetusest elavate isikute arvu (sh lapsed), peame vajalikuks tõsta toimetulekupiiri määra vähemalt 1200 kroonini.

III Seaduse mõju ja seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Toimetulekupiiri määra tõstmine parandab toimetulekutoetusest elavate isikute toimetulekuvõimet ja kergendab nende majanduslikku olukorda. Lähtudes 2008. aastal toimetulekutoetust saanud isikute arvust Eestis (19 825 isikut) ning eelmise ja käesoleva aasta esimese kvartali andmete võrdlusest (kasv 53,8%) on aasta lõpuks umbes 30 500 toimetulekutoetuse saajat.

Seaduse jõustumisest käesoleva aasta 1. oktoobril kulub toimetulekupiiri määra tõstmiseks 2009. aastal 18,3 miljonit krooni.

IV Seaduse jõustumine

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Seadus jõustub 1. oktoobril 2009.

Toimetulekupiiri määra on võimalik muuta ainult kuu esimesest kuupäevast, et mitte maksta ühe kuu jooksul toetust saavatele isikutele erinevalt. Arvestades eelnõu menetlemise aega volikogus ja Riigikogus on 1. oktoober 2009 reaalne jõustumise tähtaeg.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees