Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Filharmoonia põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 määrus number 20 [RT IV, 07.06.2013, 55]
Jõustumine:16.06.2009
Kehtetuks tunnistamine:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2009 - 02.02.2015 [RT IV, 07.06.2013, 55]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

11. juuni 2009 nr 20

Tallinna Filharmoonia põhimäärus

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 4 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna Filharmoonia (edaspidi filharmoonia) on Tallinna linna munitsipaaletendusasutus.

(2) Filharmoonia ametlik nimi on eesti keeles Tallinna Filharmoonia, inglise keeles Tallinn Philharmonic Society ja vene keeles Таллиннская Филармония.

(3) Filharmoonia asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Toompuiestee 20, 10149 Tallinn.

(4) Filharmoonia on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi amet) hallatav asutus.

(5) Filharmoonia tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Filharmoonial on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja oma dokumendiplangid. Filharmoonial võib olla oma sümboolika.

(6) Filharmoonia põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

(7) Filharmoonia juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Põhiülesanded

(1) Filharmoonia põhiülesanne on Eesti muusikakultuuri arendamine ja rikastamine muusikateoste ettekandmise, salvestamise ja propageerimise kaudu ning kontsertide ja festivalide korraldamine.

(2) Filharmoonia põhitegevuse aluse moodustab repertuaariplaan, mille koostamisel on filharmoonia iseseisev.

(3) Filharmoonia:

1) korraldab kontserte ja meelelahutusüritusi Tallinnas, Eesti teistes piirkondades ja välismaal;

2) korraldab festivale, seminare ja koolitusprogramme ning osaleb neis;

3) annab välja ja levitab muusikat eri kandjatel ning tutvustab repertuaariplaani eri kanalites, kogub ja säilitab repertuaariplaane, esitab ja vahendab kultuuripärandit;

4) algatab ja korraldab koostööprojekte ning osaleb neis;

5) korraldab heategevusloteriisid ja oksjoneid;

6) osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

(4) Filharmoonial on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sh kaubandus-, toitlustus- ja transporditeenuseid, ning korraldada muud põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 3. Vara ja vahendid ning majandustegevus

(1) Filharmoonia kasutab enda valduses olevat linnavara oma tegevusega seotud ülesannete täitmiseks. Filharmoonia valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes linnavolikogu õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Linnavara hulka kuulub ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametitegevusega või omandatud linnavara arvel.

(3) Filharmoonia eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja filharmoonia ettepanekust. Filharmoonia kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

(4) Filharmoonia kulude katteallikad on:

1) pääsmete müügist laekuv tulu;

2) kontsertide, festivalide ja ürituste korraldamisest laekuv tulu;

3) põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majandustegevusest saadav tulu;

4) annetused ja laekumised sihtfondidest ja ‑kapitalidest;

5) Tallinna linna eelarvelised vahendid;

6) toetus riigieelarvest;

7) muud seadusega lubatud vahendid.

(5) Filharmoonia võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab filharmoonia teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

(6) Filharmoonia tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4. Struktuur

(1) Filharmoonia viib oma ülesandeid ellu järgmiste struktuuriüksuste kaudu:

1) orkester;

2) kontserdiosakond;

3) turundusosakond;

4) majandus- ja haldusosakond;

5) administratsioon.

(2) Filharmoonia struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

§ 5. Direktor

(1) Filharmooniat juhib direktor. Direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

(2) Filharmoonia direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja. Tööleping direktoriga sõlmitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks.

§ 6. Direktori ülesanded

(1) Direktor:

1) juhib filharmooniat, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise. Direktor vastutab filharmoonia üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise ning vara säilimise eest;

2) esindab filharmooniat ja tegutseb filharmoonia nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja ‑asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid linna õigusaktidega kehtestatud korras;

3) teeb tehinguid Tallinna linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise ning finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4) jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepaneku;

5) kinnitab ametiga kooskõlastatult filharmoonia struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhend). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise direktorile otsustab ameti juhataja linna õigusaktidega kehtestatud korras;

6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud. Loominguliste töötajatega sõlmitakse töölepingud kuni viieks aastaks, arvestades võimaluse korral loomingulise juhi ettepanekuid;

7) kinnitab filharmoonia töösisekorraeeskirjad;

8) annab oma pädevuse piires filharmoonia töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

9) koostab ja esitab ametile linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt filharmoonia eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest;

10) taotleb riigieelarvest toetust vastavalt etendusasutuse seadusele;

11) teavitab ametit eraldistest või annetusest, tagab nende kasutamise annetaja soovi kohaselt ning nimetatud vahendite arvestuse;

12) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;

13) tagab seaduste ja teiste õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

14) kehtestab loomenõukogu ettepaneku alusel filharmoonia repertuaariplaani ja esitab selle ametile teadmiseks;

15) korraldab repertuaaris oleva teose kohta toimiku koostamise ja säilitamise;

16) kehtestab jäädvustamisele kuuluvate teoste loetelu;

17) korraldab filharmooniasse saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;

18) lahendab teisi ametialaseid küsimusi.

(2) Filharmoonia direktorit asendab ameti juhataja määratud isik.

§ 7. Loominguline juht

(1) Filharmoonia loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib loominguline juht, kellega filharmoonia direktor sõlmib kuni viieks aastaks töölepingu, olles kandidaadi enne kooskõlastanud loomenõukogu ja ametiga.

(2) Filharmoonia majanduslikest võimalustest ja vajadustest lähtuvalt loominguline juht:

1) koostab repertuaariplaani, esitab selle läbivaatamiseks loomenõukogule ja kinnitamiseks direktorile;

2) korraldab loominguliste töötajate valikut ja rakendamistkonkreetseteks kontsertideks, etendusteks, projektideks ja üritusteks;

3) teeb ettepanekuid sihtfinantseeritavate ürituste korraldamise ja kontsertprogrammidesse kaasatud külalisesinejate osas;

4) töötab välja filharmoonia loomingulise kontseptsiooni ning arengukava;

5) tagab filharmoonia loominguliste struktuuriüksuste eesmärkide täitmise.

§ 8. Loomenõukogu moodustamine ja töökord

(1) Filharmoonia loomingulise tegevuse kavandamiseks ja hindamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga loomenõukogu.

(2) Loomenõukogu on üheksaliikmeline. Loomenõukogusse kuuluvad filharmoonia direktor, loominguline juht, loominguliste struktuuriüksuste juhid, üks filharmoonia loominguliste töötajate üldkoosolekul valitud isik ja neli direktori nimetatud, loomingulise tööga seotud isikut. Loomenõukogu liige ei pea olema filharmooniaga lepingulistes suhetes.

(3) Direktor võib loomenõukogusse kaasata lisaks hääleõiguseta liikmed, kui nende osalemine loomenõukogu töös nõuandvate liikmetena toob kasu filharmoonia loomingulise või majandusliku töö korraldamisele.

(4) Loomenõukogu tööd juhib loomenõukogu esimees, kes valitakse loomenõukogu liikmete hulgast.

(5) Loomenõukogu ühe koosseisu volituste aeg on kolm aastat. Uue loomenõukogu koosseisu neli liiget nimetab direktor hiljemalt neli nädalat enne eelmise koosseisu volituste lõppu. Loominguliste töötajate esindaja peab olema valitud uue koosseisu esimeseks koosolekuks.

(6) Loomingulisest töötajast loomenõukogu liikme töölepingu lõppemisel lõpevad ka tema volitused loomenõukogus ja tema asemele valitakse või määratakse uus liige. Direktori või loomingulise juhi vahetumise korral moodustatakse uus loomenõukogu täies koosseisus.

(7) Loomenõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(8) Loomenõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku loomenõukogu esimees. Koosolekud toimuvad vajadust mööda, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

(9) Loomenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt viis loomenõukogu liiget, sealhulgas loomenõukogu esimees või teda koosoleku juhatajana asendav direktor.

(10) Loomenõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

(11) Loomenõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla loomenõukogu esimees (koosoleku juhataja) ja koosoleku protokollija.

(12) Loomenõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga ja muutuvad kohustuslikuks pärast direktori vastavasisulise käskkirja andmist.

(13) Direktoril on õigus loomenõukogu laiali saata, kui see jätab oma ülesanded täitmata.

§ 9. Loomenõukogu pädevus

Loomenõukogu pädevusse kuulub:

1) filharmoonia loomingulise tegevuse kavandamine ja sellele hinnangu andmine;

2) ettepaneku esitamine direktorile hooaja repertuaariplaani kehtestamiseks vähemalt kolm kuud enne uue hooaja algust, kusjuures repertuaariplaanis tuleb nimetada kontsertide arv, toimumise aeg, kava ja dirigendid;

3) ettepanekute tegemine loominguliste töötajate (orkestrantide) valikul ja rakendamisel;

4) seisukoha ja hinnangute andmine kontsertkavade ja sihtfinantseeritud programmides osalemise kohta.

5) ettepanekute tegemine direktorile teoste jäädvustamiseks.

§ 10. Arengukava

(1) Arengukavas nähakse ette filharmoonia missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid.

(2) Filharmoonia koostab arengukava vähemalt viieks aastaks. Arengukava koostamise eest vastutab direktor.

(3) Arengukava saadetakse kooskõlastamiseks ametile ja selle kehtestab direktor.

(4) Arengukava vaadatakse läbi iga kahe aasta tagant arvates arengukava koostamisest. Arengukava muudatused kooskõlastatakse ametiga.

§ 11. Aruandlus ja kontroll

(1) Filharmoonia juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(2) Filharmoonia raamatupidamisarvestust ja ‑aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide alusel tsentraliseeritult.

(3) Filharmoonia koostab ja esitab aruandeid oma tegevuse kohta riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

(4) Filharmoonia ja tsentraliseeritud raamatupidamisüksus esitavad riigilt saadud toetuse kohta aruande Kultuuriministeeriumile.

(5) Teenistuslikku järelevalvet filharmoonia tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 12. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Filharmoonia moodustab ja korraldab ümber ning selle tegevuse lõpetab linnavalitsus linnavolikogu otsuse alusel. Filharmoonia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus kultuuriministrile kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

(2) Kui filharmoonia ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad filharmoonia ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

(3) Filharmoonia tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 16. juunil 2009. 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees