Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.06.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 1026
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 1026-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinant-seerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantseenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja Jaanus Mutlile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009

korralduse nr 1026-k

LISA

 

 

Sihtfinantseerimisleping nr ........

 

Tallinnas, “....“ ...................... 2009.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikoodiga 90006006, asukohaga Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Tarmo Leppoja volituse alusel,

ja

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ........... juuni 2009 korralduse nr ........-k alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli,

 

keda nimetatakse edaspidi eraldi pool või mõlemad koos pooled, võttes arvesse asjaolu, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi keskus), sõlmivad lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.          Üldsätted

1.1.       Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud lisadest (edaspidi lisa) ning lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.2.       Ükski lepingust tuleneva õiguse realiseerimisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse täies mahus teostamist.

1.3.       Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.          Lepingu eesmärk ja ese

2.1.       Lepingu eesmärgiks on reguleerida EASi ja keskuse vahel maakondliku arenduskeskuse teenuste osutamise ja sihtfinantseerimisega seoses tekkivaid õigussuhteid, lähtudes järgmistest dokumentidest:

2.1.1.      Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015;

2.1.2.      Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013;

2.1.3.      Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegia 2008-2013;

2.1.4.      Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi vaheline 2009. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise leping;

2.1.5.      EASi juhatuse 10. märtsi 2009 otsus nr 1.1-5.2/09/427 „Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine 2009“.

2.2.       Lepingu esemeks on EAS-i ja keskuse vaheliste koostöösuhete reguleerimine
2009. aastal riikliku toetuse (edaspidi sihtfinantseering) andmise vormis seoses ettevõtlussektori nõustamise- ja informeerimise üleriigilise maakondlike arenduskeskuste süsteemi toimimisega, et tagada keskusepoolne lepingule vastav tegevus, informatsiooni vahetus ja koordineerimine.

 

3.          Keskuse kohustused

3.1.       Keskus kohustub jagama kõigile pöördujatele informatsiooni järgmistel teemadel:

3.1.1.      EASi toetusmeetmed ja -programmid;

3.1.2.      projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlussektor toetust taotleda saab;

3.1.3.      erasektori konsultandid ja nende teenused.

3.2.       Keskus kohustub tagama valmisoleku punktis 3.1 toodud informatsiooni jagamiseks vajadusel personali koolituse, infomaterjalide hankimise, koostamise ja süstematiseerimise kaudu.

3.3.       Keskus kohustub tagama riiklikke toetusprogramme tutvustavate infomaterjalide olemasolu ja kättesaadavuse keskuse ruumides.

3.4.       EASi sihtfinantseeringu abil elluviidavate projektide, väljaantavate trükiste, kodulehtede ning muude maakondlike arenduskeskustega seotud tegevuste korral kohustub keskus tegema järgmisi teavitustegevusi:

3.4.1.      EL Struktuurifondidest rahastatavate toetusmeetmete teavitamisel kasutama Euroopa Liidu ja Eesti Riikliku Arengukava kaksiklogo kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007 määrusega nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“;

3.4.2.      kui punktis 3.4.1 nimetatud logo(de) kasutamine ei ole võimalik (nt raadio, TV), kohustub keskus nimetama finantseerijad sõnaliselt.

3.5.       Keskus kohustub informeerima kohalike meediakanalite kaudu regulaarselt ja operatiivselt nii era- kui ka avaliku sektori institutsioone neile suunatud toetusmeetmetest ja keskuse tegevusest.

3.6.       Keskus on kursis nõustatava sihtgrupi tegevusvaldkonda puudutavate õiguskeskkonna muudatustega.

3.7.       Keskus kohustub koguma ja dokumenteerima regulaarselt informatsiooni Tallinna linnas tegutsevate olemasolevate ja potentsiaalsete sihtgruppi kuuluvate klientide kohta.

3.8.       Keskus kohustub vastama kirjalikele ja elektronposti vahendusel punktis 3.1 nimetatud informatsiooniga seotud päringutele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates nende registreerimisest, juhul kui need sisaldavad saatja nime ja aadressi.

3.9.       Keskus on klientidele avatud vähemalt 30 tundi nädalas. Keskuse ajutisel sulgemisel on kliendile arusaadavalt esitatud informatsioon sulgemisaja ja selle põhjuste kohta. Klienti teavitatakse lähimast keskusest ja/või infoallikast.

3.10.   Keskus kohustub tegema oma veebilehe kaudu avalikult kättesaadavaks oma tegevuskava ja tegevusaruanded.

3.11.   Keskus kohustub täitma lepingust tulenevaid kohustusi, kasutades selleks keskuse ametnikke, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid või muid alltöövõtjaid.

3.12.   Keskus kohustub lepingus sätestatud ülesannete täitmisel tegutsema EASi huvides oma parimate ametialaste oskuste ja kogemuste kohaselt.

3.13.   Keskus kohustub informeerima EASi kirjalikult viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada lepingu alusel ja raames tehtavaid toiminguid ja/või kokkulepitud ajagraafikutest kinnipidamist.

3.14.   Tagama oma tegevuse ja selle mis tahes viisil või vormis ilmnevate tulemuste seaduslikkuse.

3.15.   Keskus kohustub pidama lepingu täitmise käigus kinni väljamaksetaotluste ja aruandluse esitamise ajakavast.

3.16.   Keskus kohustub võimaldama teostada järelevalvet sihtfinantseeringu kasutamise üle, sh võimaldama kontrollida seda kajastavat dokumentatsiooni.

3.17.   Keskus kohustub esitama EASile hiljemalt 15. novembriks keskuse juhataja poolt kinnitatud keskuse tegevuskava ja eelarve projekti järgmiseks majandusaastaks.

3.18.   Keskus kohustub esitama EASile hiljemalt 15. jaanuariks eelmise aasta tegevusaruande EASi poolt kehtestatud vormis, 15. juuliks jooksva aasta esimese poolaasta tegevusaruande EASi poolt kehtestatud vormis ning 5. maiks eelmise majandusaasta aruande.

 

4.          Keskuse kohustused sihtgruppide nõustamisel

4.1.       Keskus nõustab tasuta potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtteid järgmistel teemadel:

4.1.1.      ettevõtluse vormid, äriühingute asutamine ja registreerimine;

4.1.2.      äriidee hindamine;

4.1.3.      maksud ja aruandlus ettevõtluses;

4.1.4.      koostööpartnerite leidmine;

4.1.5.      väikeettevõtte marketing ja müük;

4.1.6.      väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine;

4.1.7.      väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine;

4.1.8.      konsultatsioon äriplaani ja selle finantsprognooside koostamisel.

4.2.       Keskus nõustab tasuta tegutsevaid ettevõtjaid kuni 4 (nelja) tunni ulatuses ühe ettevõtja kohta, sh nõustamine järgmistel teemadel:

4.2.1.      ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

4.2.2.      ettevõtte arendusplaanide seostamine riiklike ettevõtluse tugiprogrammidega;

4.2.3.      ettevõtte arendusplaanide rakendamiseks sobivate partnerite leidmine.

4.3.       Keskuse teenistujatel ei ole lubatud osutada lepingu punktides 4.1-4.2 toodud keskuse teenuseid muu keskusest erineva juriidilise isiku vahendusel ega füüsilise isikuna.

4.4.       Keskusel ei ole lubatud osutada ettevõtjatele (k.a alustavad ettevõtjad) tasulisi teenuseid, mis on seotud EASi toetuse taotluste nõustamisega (k.a äriplaani tasuline nõustamine ja/või koostamine).

 

5. Keskuse kohustused EASiga informatsiooni vahetamisel

5.1.       Keskus kohustub:

5.1.1.      osalema EASi poolt korraldatavatel teabepäevadel;

5.1.2.      osalema EASi poolt korraldatavatel koolitustel ning muudel üritustel vastavalt EASi poolt sätestatud ajakavale;

5.1.3.      võimaldama EASil või EAS poolt volitatud isikutel tutvuda keskuse tegevusega, kaasa arvatud keskuse finantsmajanduslik tegevus;

5.1.4.      registreerima kliendihaldussüsteemis Navision kõik keskuse poolt nõustatud ettevõtjad, omavalitsused, üksikisikud, MTÜd ja SAd ning esitama vastavalt EASi päringutele aruandluse keskuse lepingu alusel teostatava tegevuse kohta. Navisioni sisestatakse ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste baasnõustamisena tõlgendatav kliendisuhtlus (kestvusega 15 minutit ja rohkem on suhtluse sisestamine kohustuslik, kestvusega alla 15 minuti on suhtluse sisestamine vabatahtlik);

5.1.5.      informeerima Navisioni kasutamisel üles kerkinud tehnilistest probleemidest koheselt EASi ning kandma kliendid andmebaasi pärast tehnilise probleemi lahendamist.

 

6.      EASi kohustused

6.1.          EAS kohustub:

6.1.1.      finantseerima keskuse tegevust vastavalt lepingus ja lepingu lisades sätestatule;

6.1.2.      osutama metoodilist abi, varustama keskust õigeaegselt lähteülesannetega ja vahendama EASi käsutuses olevat informatsiooni keskuse tegevuse kvaliteetsemaks korraldamiseks;

6.1.3.      korraldama erialast koolitust keskuse töötajatele;

6.1.4.      tagama keskuse poolt lepingu punktis 3.18 toodud aruandluskohustuse korrektsel täitmisel keskuse järgneva majandusaasta finantseerimise.

 

7.             Poolte kinnitused

7.1.       EAS kinnitab, et osutab keskusele igakülgset kaasabi, et võimaldada keskusel täita oma lepingulisi kohustusi.

7.2.       Pooled tagavad ja avaldavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.

 

8.             Poolte vastutus

8.1.       Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kannavad pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ning lepingus ette nähtud korras.

8.2.       Pooled ei vastuta lepinguga võetud kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust.

8.3.       Juhul kui keskus rikub süüliselt lepinguga võetud kohustusi, on EASil õigus igal ajal sellest ette teatades finantseerimine peatada, finantseerimist vähendada või finantseerimine lõpetada.

8.4.       Juhul kui lepingu punktis 3.18 nimetatud I poolaasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et EASi sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine ei ole tõenäoline, vaatavad EAS ja keskus koos üle, kas tegevuskava täies mahus täitmine aasta lõpuks on võimalik. Kui see ei ole võimalik, lepivad pooled kokku lepingu ja tegevuskava muutmises. Kui ärajäänud tegevused ei ole asendatavad muude EASi sihtfinantseerimisest sobilike tegevustega, lepitakse lisaks kokku eelarve vähendamises.

8.5.       Juhul kui lepingu punktis 3.18 nimetatud aasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et tegevuskavas EASi sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine on lepinguga kinnitatud tegevuskava mahust 10% või enama võrra väiksem, on EASil õigus vähendada proportsionaalselt 2009. a finantseerimist ja vajadusel nõuda vahendite tagastamist.

8.6.       EAS on õigustatud väljamakstud sihtfinantseeringu tagasi nõudma, kui keskus ei kasuta talle EASi poolt eraldatud vahendeid sihtotstarbeliselt.

8.7.       EAS on õigustatud väljamakstud sihtfinantseeringu tagasi nõudma, kui keskus ei täida lepingu lisas 3 toodud 2009. aasta tegevuskava. Lepingu lisas 3 toodud 2009. aasta tegevuskava mittetäitmiseks loetakse tegevuskava täitmine vähem kui 90% ulatuses. Sellisel juhul on EAS õigustatud sihtfinantseeringu tagasi nõudma proportsionaalselt tegevuskava täitmata jäämisega.

 

9.             Vaidluste lahendamine

9.1.       Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

 

10.         Lepingu muutmine

10.1.   Lepingut on õigus muuta poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjaliku kokkuleppena, mis on lepingu lahutamatu osa.

10.2.   Lepingu muudatused jõustuvad nende mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

11.         Lepingu kehtivus, lõppemine, ennetähtaegne ülesütlemine ja poolte kohustused pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist

11.1.   Leping jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2009 ja kehtib kuni 31.12.2009, eeldusel et pooled on oma lepingust tulenevad kohustused täitnud.

11.2.   Poolel on õigus leping ennetähtaegset etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui teine pool vaatamata kirjalikule meeldetuletusele jätab rohkem kui 1 (üks) kuu täitmata või täidab mittenõuetekohaselt oma lepingulised kohustused.

11.3.   Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kohustuvad pooled hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates lepingu lõppemisest tegema vastastikused tasaarveldused lepingu täitmisega seotud kulude osas.

 

12.  Vääramatu jõud

12.1.   Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest (sh nt riigipoolse finantseerimise vähendamine või lõpetamine), s.o asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

12.2.   Pooled on kohustatud teineteisele teatama vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest.

 

13.  Muud tingimused ja lõppsätted

13.1.   Keskuse teenistujatel on keelatud tegutseda keskusega samal tegevusalal ning osutada keskusele konkurentsi.

13.2.   Keskus kohustub hoidma nõustatavatelt saadud konfidentsiaalset informatsiooni ja avaldama seda ainult nõustatava nõusolekul.

13.3.   Poolte kontaktisikuteks lepingu täitmise küsimustes on:

13.3.1.  EAS – Kaido Sipelgas, maakondlike arenduskeskuste koordinaator, tel 627 9502, faks 627 9701, e-post: kaido.sipelgas@eas.ee;

13.3.2.  keskus – Krista Kink, juhtivspetsialist, tel 640 4225, faks 640 4208, e-post ettevotlus@tallinnlv.ee.

13.4.   Pooltel ei ole õigust üle anda lepingut või sellest tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele.

13.5.   Lepingule on lisatud järgmised lisad:

13.5.1.  Lisa 1 – Finantseerimine 2009. aastal;

13.5.2.  Lisa 2 – Väljamaksetaotluse vorm, maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine;

13.5.3.  Lisa 3 – Keskuse 2009. aasta tegevuskava ja eelarve;

13.5.4.  Lisa 4 – Tegevusaruande vorm.

13.6.   Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks on keskuse ja teine EASi käes.

 

14.  Poolte allkirjad

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                 Abilinnapea

 


Sihtfinantseerimislepingu nr 

LISA 1

 

 

 

Finantseerimine 2009. aastal

 

Tallinnas, “...........“ juunil 2009.

 

1. Ajavahemikul 01.01.2009 – 31.12.2009 sihtfinantseerib EAS keskust lepingu punktis 2.1 loetletud dokumentide alustel maksimaalselt summas 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni alljärgnevalt:

1.1. 145 000 (ükssada nelikümmend viis tuhat) krooni hiljemalt 15. juuliks 2009, eeldusel et lepingu lisas 2 (maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine) toodud väljamaksetaotlus on esitatud vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva;

1.2. kuni 105 000 (ükssada viis tuhat) krooni hiljemalt 15. oktoobriks 2009, eeldusel, et keskus on esitanud õigeaegselt lepingu punktis 3.18 nimetatud aruanded ja lepingu lisas 3 toodud keskuse tegevuskava on täidetud vähemalt 90% poolaasta mahust ning lepingu lisas 2 (maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine) toodud väljamaksetaotlus on esitatud vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva.

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                Abilinnapea


 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 2

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

 

 

VÄLJAMAKSETAOTLUS

(toetus riigiraamatupidamiskohustuslasele)

A. Toetuse saaja andmed, toetuse summa (täidab toetuse saaja)

1.

Toetuse saaja nimi

 

2.

Toetuse saaja registrikood

 

3.

Tehingupartneri kood

 

4.

Tegevusala kood

 

5.

Programmi nimetus

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku sihtfinantseerimine

6.

Projekti nimetus

-

7.

Projekti number

-

 

Väljamakse

 

8.

Toetuse ettemaks (kroonides)

-

9.

Toetuse vahemakse, lõppmakse või ühekordne väljamakse

 

9.1

sh. toetus tegevuskulude katteks (kroonides)

 

9.2

sh. toetus põhivara soetuse katteks (kroonides)

-

 

 

Toetus summas ………………………………………………………………………………………kanda

 

 

toetuse saaja arveldusarvele  nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sihtfinantseerimise teatis  (täidab toetuse saaja)

Meie nõue või kohustus toetuse osas

Konto

Tegevusala

Allikas

Summa

Deebet

 

 

 

Kreedit

 

 

 

Oleme aktsepteerinud  maksetaotluse ja teinud tulukanded järgmiselt:

Konto

Tegevusala

Allikas

Summa

Deebet

 

 

 

Kreedit

 

 

 

Oleme aktsepteerinud maksetaotluse ja teinud tulevaste perioodide ettemakse kande järgmiselt:

Konto

Tegevusala

Allikas

Summa

Deebet

 

 

 

Kreedit

 

 

 

 

 

Finantsarvestuses kajastamise kuupäev (või arvestusperiood):…………………………..

__________________________________________________________________

(Toetuse saaja finantsarvestuse eest vastutava isiku nimi, amet ja allkiri)

 

Käesolevaga kinnitan, et väljamakse taotluses esitatud andmed on õiged ja väljamakse taotlus toetuse ülekandmiseks on põhjendatud. Kuupäev(allkiri)

__________________________________________________________________

(Toetuse saaja esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi, amet ja allkiri)

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                 Abilinnapea


Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 3

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti 2009. aasta eesmärgistatud tegevuskava ja eelarve

Ettevõtja infopunkti ametnikud: Krista Kink, Triin Abel, Pille Põesaste, Kätlin Veik

 

Peaeesmärk: ettevõtlikkust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerumist toetav majanduskeskkond.

Tallinna ettevõtluse arengu seisukohalt on olulisimad põhitegurid: kvalifitseeritud töötajad, elanike ettevõtlusalane aktiivsus, ettevõtete potentsiaali maksimaalne realiseerimine, investeeringute kasv ning füüsilise ja sotsiaalse infrastruktuuri kaasaskäimine muutustega.

Üks kolmest strateegilisest eesmärgist on saavutada kõrge ettevõtlusaktiivsus (so ettevõtete arv / 1000 elaniku kohta, uute ettevõtete asutamine ja nende ellujäämismäär).

Elanike ettevõtlusaktiivsuse kasv on võimalik läbi üldise ettevõtlusteadlikkuse kasvu, ettevõtlusalase teabe ja kaasaegsete ettevõtlusalaste teadmiste kättesaadavuse tagamise läbi.

 

Eesmärk: üldettevõtlusalase teadlikkuse suurendamine

 • Tegevus: koostöös turundusüksusega kasutada parima hinna ja kvaliteedi suhtega kanaleid erinevatele sihtgruppidele suunatud turundustegevuseks / potentsiaalsetele ettevõtjatele suunatud stend messidel, teisel poolaastal kavas osalemine stendiga  Ettevõtluspäeval  ja messil Teeviit / ettekanded üliõpilastele, kõrgkoolide tehniliste erialade magistrikursustele. Teisel poolaastal toimub kaheksandat korda alustavatele- ja väikeettevõtjatele ning vene keelt kõnelevatele ettevõtlusega alustada soovijatele ja väikeettevõtjatele seminar „Edukaks esimesel katsel“.
 • Tegevus: pidevalt kaasajastada kliendibaasi Navisionis ja luua selle põhjal uued listid.

Mõõdik: eesmärgiks jõuda 10% Tallinna ettevõtjateni ehk 3 500 kontaktini.

·      Tegevus: koostöös turundusüksusega üldettevõtlusalaste artiklite ettevalmistamine meediale.

 • Tegevus: ettevõtlusega seotud infomaterjalide kaasajastamine toimub pidevalt / koostatud toetuste koondtabel / täiendada infopunkti uus üldvoldik / tehakse ettepanekuid kodulehe ja infomaterjalide täiendamiseks. Mõõdik: aastas kokku 10 ettepanekut.

 

Eesmärk: kindlustada ettevõtjale aktuaalne ettevõtlusalane informatsioon ja kompetentne konsultatsioon „kõik ühest kohast“ ettevõtja infopunktist

 • Tegevus: ettevõtja infopunktis on igapäevaselt infospetsialist ja ettevõtluskonsultant kes nõustavad kohapeal ning jagavad informatsiooni EAS ja Tallinna toetusmeetmete kohta ettevõtjatele.

Mõõdik: 2009. aastal registreerida vähemalt 5 000 päringule vastamist infopunktis / kohapeal nõustatud aastas vähemalt 1 000 ettevõtjat / koostatakse ja analüüsitakse pöördumiste kokkuvõte teemade kaupa

 

 • Tegevus: ettevõtja infopunkti ettevõtluskonsultandid ja infospetsialist osalevad EASi maakondlike arenduskeskuste võrgustikule  korraldatavatel seminaridel ja infopäevadel ning täiendavad end iseseisvalt pidevalt.

Mõõdik: klientide rahulolu / EAS-i MAK-ide igaaastase kliendi rahuloluküsitluse tulemused ei kõigu üle 10% võrreldes eelmise aastaga. / 2007.a. ületasime Eesti keskuste keskmist taset ettevõtlusalase nõustamise pakkujana ca 9%. „Ettevõtluse alase nõustamise pakkujana hinnati infopunkti maineks 10-palli skaalal keskmiselt 8,5 palli (kõigi Eesti keskuste keskmine 7,8 palli).

 

Eesmärk: kindlustada tööõigusalane nõustamine töövõtjatele

 

 • Tegevus: ettevõtja infopunktis on igapäevaselt tööõigusalane nõustaja kes nõustab kohapeal ning jagab informatsiooni töölepingut, puhkust, töötasu ja kollektiivseid töösuhteid puudutavates küsimustes.

Mõõdik: 2009. aastal kohapeal nõustada aastas vähemalt 2 400 inimest (10 inimest päevas) / koostatakse ja analüüsitakse pöördumiste kokkuvõte teemade kaupa.

Mõõdik: klientide rahulolu / esitatud pretensioonide arv.

 

Eesmärk: ettevõtjate ettevõtlusalase kompetentsi tõstmisele kaasaaitamine, kui tal puudub võimalus osaleda pikaajalistel koolitustel või antud koolitust turul ei pakuta (turutõrge)

 • Tegevus: ettevõtja baaskoolituse läbiviimine

Mõõdik: kaks korda aastas vähemalt kümnele osalejale grupis / kevadhooaja alustava ettevõtja baaskoolitus toimub 23. märts – 01. aprill Hotell Euroopa konverentsikeskuses.

 • Tegevus: aktuaalsetel ettevõtlusteemadel temaatiliste infoseminaride läbiviimine 

Mõõdik: toimuvad kaks korda aastas vähemalt viieteistkümnele osalejale grupis / 3. märtsil 2009 toimus Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses FIE seminar, 21. aprillil 2009 toimus Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses koolitus „Tekkepõhine raamatupidamine alustavale ettevõtjale“.

 • Tegevus: analüüsida tagasisideankeetide põhjal koolitustel osalenute rahulolu ja võtta arvesse koolitustel osalenute ettepanekud uute koolituste disainimisel

Mõõdik: Koolitustel osalejate rahulolu tagasisideankeetide põhjal.

 

Eesmärk: ettevõtlustoetuste populaarsus on kasvanud

 • Tegevus: ettevõtlustoetusalaste teabeürituste ja infopäevade korraldamine suunatud sihtgruppidele

Tallinna toetusmeetmete infopäev

Mõõdik: toimub kaks korda aastas / esimene infopäev toimus 29. jaanuaril 2009 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis / alustavatele ettevõtjatele suunatud infotunnid Tehnopolis, Kopli Ettevõtlusinkubaatoris, Ülemiste inkubaatoris / teisel poolaastal kavas alustavatele- ja väikeettevõtjatele ning vene keelt kõnelevatele ettevõtlusega alustada soovijatele ja väikeettevõtjatele seminar „Edukaks esimesel katsel“.

Mõõdik: ürituste ja osalejate arv / teabeüritustel ja infopäevadel 5% rohkem osalejaid kui 2008.aastal

 • Tegevus: edulugude kajastamine / koostöö meediaga: pressiteated ettevõtlustoetuste esimesest ja teisest taotlusvoorust, taotlusvoorude tulemustest.

Mõõdik: meediakajastuste arv.

 • Tegevus: stardiabisaajate tunnustamine / selgitada välja parimad stardiabisaajad ja uute töökohtade toetuse saajad ning tunnustada neid avalikult / esitatud kaks kandidaati EAS Ettevõtlus Auhinnale / Tallinna „Särava startija“ konkurss viiakse läbi septembris ning auhind antakse üle ettevõtluspäeval.

 

Eesmärk: Tallinna ettevõtlustoetused (stardiabi, uute töökohtade toetus ja messitoetus) on dünaamilised ja arvestavad igakülgselt ettevõtjate ajas muutuvate vajadustega

 • Tegevus: kogutakse arvamusi ja ettepanekuid toetustekordade muudatuste osas ja vajadusel tehakse ettepanekud ning viiakse sisse muudatused kordadesse / võetakse arvesse ja dokumenteeritakse tagasiside infopäevadelt, klientidelt, koostööpartneritelt (EAS.

 

Eesmärk: stardiabitoetus stimuleerib Tallinnas ettevõtlusega alustamist ja arendamist

 • Tegevus: stardiabitaotluste vastuvõtt ja menetlemine toimub vastavalt korrale

Mõõdik: rahastatud ettevõtete arv aastas 45, plaanis luua uusi töökohti 110

Mõõdik: eraldatud stardiabi kasutamine / kasutamata mitte rohkem kui 5% summast aastas

Mõõdik: hinnangud taotlustele on põhjendatud ja vaided lahendatud kohapeal / algatatud kohtuvaidlusi ei esinenud

Mõõdik: õigeaegselt sõlmitud toetuslepingud / sõlmitud kõik ......... toetuslepingut

Mõõdik: lõpparuanded on taotlejate poolt õigeaegselt esitatud / esitatud ...... lõpparuannet

Mõõdik: lõpparuanded on õigeaegselt kontrollitud ja kinnitatud / kontrollitud..... lõpparuannet

Mõõdik: toimub kolmeaastane monitooring alates lepingu sõlmimisest koostöös Krediidinfo ja Äriregistriga / valmib 01.detsember 2009.

 

Eesmärk: uute töökohtade loomise toetus aitab kaasa uute töökohtade loomisele ning toetab ja arendab seeläbi väikeettevõtlust Tallinnas

 • Tegevus: taotluste vastuvõtt ja menetlemine vastavalt korrale

Mõõdik: rahastatud ettevõtete arv 7 / plaanis luua  uusi töökohti 21.

 • Tegevus taotlusi menetletakse korrektselt ja korrale vastavalt

Mõõdik: kasutamata mitte rohkem kui 5% summast / hinnangud taotlustele on põhjendatud ja (vajadusel) vaided lahendatud kohapeal / vaideid ei ole / toetuslepingud on õigeaegselt sõlmitud / sõlmitud kõik 7 lepingut / lõpparuanded on taotlejate poolt õigeaegselt esitatud / esitatud ........... lõpparuannet / lõpparuanded on õigeaegselt kontrollitud ja kinnitatud / kinnitatud .......... lõpparuannet / toimub 3. aastane monitooring alates lepingu sõlmimisest / valmib 01.detsember 2009.

 

Eesmärk: messitoetuse eesmärgiks on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas

 • Tegevus: taotluste vastuvõtt ja menetlemine vastavalt korrale

Mõõdik: rahastatud ettevõtete arv 60 ettevõtja taotlus t/ loodud ärikontakte / eellepete arv ja/või rahaline maht.

 • Tegevus: taotlusi menetletakse korrektselt ja korrale vastavalt

Mõõdik: summas ............ tuh kr. Kasutamata mitte rohkem kui 5% summast / hinnangud taotlustele on põhjendatud ja (vajadusel) vaided lahendatud kohapeal / vaideid ei ole / toetused on õigeaegselt väljamakstud / lõpparuanded on taotlejate poolt õigeaegselt esitatud / lõpparuanded on õigeaegselt kontrollitud ja kinnitatud /

 

Eesmärk: konkurentsivõime tõstmiseks pakkuda kodulehe www.ideepank.ee abil võimalust ettevõtjatele, kel napib aega või teadmisi, saada konsultatsiooni oma ala asjatundjatelt

 • Tegevus: Ideepank tutvustab avatud innovatsiooni mudelit

Mõõdik: kokku on külastatud Ideepanka 10 000 korral / aktiivseid kasutajaid 200 / ideid sisestatud 25.

 • Tegevus: viia läbi konkurss Ideeäss 2009

Mõõdik: osalejate arv 30/ Ideepanka lisandub 25 uut äriideed

 • Tegevus: tutvustada uusi metoodikaid (näit. loov probleemilahendus) alustavatele ja tegutsevatele väikeettevõtjatele / koolitused kevadel ja sügisel (TRIZ) /

Mõõdik: osalejate arv ja rahulolu.

 • Tegevus: koostöövõimalused turunduses OÜ Summit (Inno Europe)

 

Eesmärk: väikeettevõtete konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse suurendamine

 • Tegevus: mentorprogrammi korraldamine / kevadhooajal 2009 ja sügishooajal 2009, sh mentorite ja mentiide leidmine ning käsitlevate teemade paika panemine / 2008. aasta mentorprogrammis osaleb 58 mentiid.

Mõõdik: kaheksa mentorklubi kohtumist (5 kevadhooajal ja 3 sügishooajal, sh 13-15 seminari 3 koolituspäeva).

Mentorklubi kohtumised toimuvad 2009. aastal järgmistel kuupäevadel:

Kevadhooaeg:

13. jaanuar (3 paralleelset temaatilist seminari)

10. veebruar (3 paralleelset temaatilist seminari)

10. märts (3 paralleelset temaatilist seminari)

14. aprill (3 paralleelset temaatilist seminari)

12. mai (koolituspäev, hooaja lõpetamine)

Sügishooaeg:

13. oktoober (koolituspäev, hooaja alustamine)

10. november (3 paralleelset temaatilist seminari)

8. detsember (koolituspäev).

Tegevus: mentorprogrammi käigus soodustada liikumist ühiskonsultatsioonidelt individuaalkonsultatsioonidele (ettevõtja ja konsultandi vaheline teadmiste ja kogemuste vahetamine, ettevõtjate omavaheline teadmiste ja kogemuste vahetamine).

 • Tegevus: mentorluse kui ettevõtluse arendamise toetusmeetme propageerimine ning arendamine

Mõõdik: pressiteated ja reklaam / mentorklubi tegevust ja tulemusi kajastav pressiteade ilmub mais 2009.

 

Eelarve 2009

 

 

Toote valdkond:

Ettevõtluskeskkond

 

Tootegrupp:

ettevõtluse arendamine

2009 eelarve

 

 Tulud EAS baasfinantseering

250 000

 

 Tulud koolitusest

140 000

Tootegrupp

ettevõtlus eelarve kokku

16 962 000

Tooted

s.h ettevõtluskeskkonna turundus

1 215 000

 

      töötute rakendamine heakorratöödel

1 200 000

 

      välisrahastusega kavandatavad arendusprojektid

1 028 000

 

      väikeettevõtlus

13 519 000

 

           s.h tööjõukulud

213 300

 

           s.h subsiidiumid

9 750 000

 

Stardiabi

4 300 000

 

Täiendusõppe toetus

400 000

 

Inseneritoetus

150 000

 

Praktikajuhendaja toetus

600 000

 

Uute töökohtade loomise toetus

700 000

 

Messitoetus

900 000

 

Patenditoetus

500 000

 

Klastrite arendamise toetus

2 200 000

 

s.h majandamiskulu

3 555 700

 

s.h koolitus ja infoüritused

280 000

 

ettevõtluspäev

900 000

 

noorte ettevõtlusprojektid

300 000

 

mentorprogramm

200 000

 

klastriprogramm

793 000

 

innovatsiooniprogramm

375 000

 

ettevõtlusürituste ja projektide toetus

80 000

 

äriideede andmebaas

277 700

 

ettevõtja infopunkti raamatukogu

20 000

 

lähetused, osalustasud

180 000

 

EuroCities Tallinnas

150 000

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                     ˇ           Abilinnapea

 


 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 4

 

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti 2009. a (märkida kas poolaasta või aasta)

 

TEGEVUSARUANNE

 

Tegevused ettevõtlusvaldkonnas

 

 1. Ülevaade keskuse olulisematest ettevõtluse arengule suunatud projektidest/proaktiivsetest tegevustest (iga tegevuse puhul tuua välja tegevuses osalenute/kasusaajate arv)
 2. Läbiviidud infopäevad ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
 3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
 4. Läbiviidud seminarid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)

 

 

Nõustamismahtude tabel

 

arv

Alustavate ettevõtjate nõustamine

Nõustatud alustavaid ettevõtjaid kokku

 

Esitatud starditoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

 

Starditoetuse abil tekkinud ettevõtete arv

 

Starditoetuse abil loodud töökohtade arv

 

Väljaspool Starditoetust nõustatud äriplaanide arv

 

Väljaspool starditoetust keskuse nõustamise abil tekkinud ettevõtete arv

 

Väljaspool starditoetust keskuse nõustamise abil loodud töökohtade arv

 

Tegutsevate ettevõtjate nõustamine

Nõustatud tegutsevaid ettevõtteid kokku

 

s.h. nõustatud EASi programmidest

 

Esitatud nõustamistoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

 

Esitatud ekspordiplaani taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

 

Esitatud koolitustoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

 

 

 

Hinnang ettevõtjate nõustamisele

 

 

Hinnang keskuse tegevuskava täitmisele (aluseks võtta keskuse 2009. aasta tegevuskava)

 

 

Poolaasta tegevusaruande kohustuslikuks lisaks on tegevuskava täitmise tabel (keskuse 2009. aasta tegevuskava tabel, millele on lisatud veerg „I poolaasta täitmine“ ja kus kajastatakse kõigi tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmist ja lisandunud tegevuste teostamist perioodil 01.01.2009 kuni 30.06.2009).

 

Aasta tegevusaruande kohustuslikeks lisadeks on tegevuskava täitmise tabel (keskuse 2009. aasta tegevuskava tabel, millele on lisatud veerg „2009. a. täitmine“ ja kus kajastatakse kõigi tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmist ja lisandunud tegevuste teostamist kogu aastase perioodi jooksul) ja eelarve täitmise tabel (eelarve täitmise tabelis kajastatakse 2009. aasta eelarve täitmisena ka 2009. aasta kulud, mille väljamaksed keskus teostab 2010. aastal).

 

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                 Abilinnapea

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär