Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 205-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine

Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 1017

Redaktsiooni kehtivus 10.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 1017-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 205-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 2, konkurentsiseaduse § 14 lg 2, jäätmeseaduse § 66 lg 2, § 67 lg 1 ja § 68 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 23 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega nr 58 “Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 määrusega nr 33 „Volituste andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol“ ning tulenevalt asjaolust, et AS  Cleanaway (uue ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) korraldatud jäätmeveo ainuõigus Vanalinnas ja 20. veebruaril 2006 sõlmitud leping nr 1-6/12 Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga kehtib kuni 30. juunini 2009 ning arvestades  järgmiste ülekaaluka avaliku huvi põhjenduste ja kaalutlustega:

-         6. novembril 2008 jõustunud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga muudeti korraldatud jäätmeveo piirkondade numeratsiooni ja piire. Eeskirja lisad 1.2 ja 2.2 jõustusid 1. juunil 2009 ning alates nimetatud kuupäevast on endine Vanalinna jäätmeveo piirkond number 14 samades piirides number 12;

-         Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 1 alusel korraldab avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna Keskkonnaamet;

-         Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 6 kohaselt tuleb avalik konkurss välja kuulutada arvestusega, et järgmine ettevõtja, kellele antakse ainuõigus piirkonnas, jõuaks enne vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida linna ja vedaja vahelise lepingu ning oleks vedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 23. detsembril 2008 välja avaliku konkursi ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Vanalinnas, jäätmeveo piirkonnas nr 12, kuid konkurss ei ole käimasoleva kohtuvaidluse tõttu siiani lõppenud;

-         Uue ainuõiguse andmine konkursil edukaks tunnistatavale pakkujale ning lepingu sõlmimine ainuõiguse saajaga on olnud takistatud seoses käimasoleva kohtuvaidlusega haldusasjas nr 3-09-122. Kohtuvaidluse tõttu on välistatud, et teenuse osutamist uue vedaja poolt oleks võimalik alustada 1. juulil 2009. Kuigi Tallinna Halduskohus tühistas 14. aprilli 2009 määrusega Tallinna Ringkonnakohtu poolt 11. veebruaril 2009 kohaldatud esmase õiguskaitse, siis senise praktika kohaselt kulub konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjale ainuõiguse andmisest kuni lepingu jõustumiseni 4-6 kuud;

-         Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduses nr 205-k nimetatud jäätmeveo piirkonnas tekib kehtiva lepingu lõppemisel jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord;

-         Jäätmeseaduse § 66 lg 2 ja § 135 lg 1 kohustab kohaliku omavalitsuse organit korraldama alates 1. jaanuarist 2005 oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on muuhulgas lõpetada jäätmehoolduseeskirja rikkumised (jäätmete ebaseaduslik ladustamine ning toomine võõrastesse konteineritesse) ja tagada kõigi jäätmevaldajate liitumine jäätmekäitlussüsteemiga. Viidatust tulenevalt puudub kohalikul omavalitsusel tiheasustusala osas kaalutlusõigus, kas korraldada oma territooriumil asuvates jäätmeveo piirkondades jäätmevedu jäätmevedajale ainuõiguse andmise kaudu või mitte. Olukord, kus tiheasustusalal on jäätmevedu korraldamata (teenust osutatakse vabaturu tingimustes) ning ainuõigust omav jäätmevedaja puudub, on seadusevastane. Samuti ei ole seaduse mõttega kooskõlas olukord, kui piirkonnas, kus kohalik omavalitsus on kord juba rakendanud korraldatud jäätmevedu, tekib jäätmeveo teenuse osutamisel uuesti vabaturg, mille tingimustes on jäätmevaldaja kohustatud ise jäätmevedaja leidma ja oma jäätmekäitlust iseseisvalt korraldama;

-         Vabaturu tingimustes jäätmeveo teenuse osutamine ei taga piirkonna kõigile jäätmevaldajatele majanduslikult kõige soodsama ja õiglasema hinnaga teenust. Jäätmeveo teenuste tänased vabaturu hinnad Tallinnas on keskmiselt 45% kõrgemad kui korraldatud jäätmeveo teenuse hinnad;

-         Korraldatud jäätmeveo leping seab jäätmevedajale konkreetsed kohustused ja kvaliteedinõuded jäätmeveo teenuse osutamisel. Vabaturu tingimustes puudub linnal õigus jäätmevedajate osutatava teenuse kvaliteeti ohjata rohkemal määral kui see on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas, ning jäätmevaldaja õigused ei ole enam selliselt kaitstud nagu see on korraldatud jäätmeveo tingimustes;

-         Seega on jäätmevaldajatel õigustatud ootused korraldatud jäätmeveo jätkumise osas. Korraldatud jäätmeveo jätkumine tagab jäätmeveoteenuse osutamise igale piirkonna jäätmevaldajale, väldib jäätmevaldajatele tekkivaid täiendavaid kohustusi ja sellega seotud kulutuste kandmist jäätmeveolepingute ümbervormistamisel ning uute jäätmemahutite paigaldamisel teiste jäätmevedajate turule tulekul. Samuti tagab korraldatud jäätmevedu kvaliteetsema teenuse osutamise jäätmevedaja poolt. Jäätmeveo teenuse hind on korraldatud jäätmeveo piirkonnas kohaliku omavalitsuse poolt kontrollitav ning jäätmevedajal ei ole võimalik teenuse hinda ühepoolselt tõsta. Lisaks täidab korraldatud jäätmeveo jätkumine keskkonnasäästlikke aspekte – piirkonnas üks vedaja, väiksem liikluskoormus tänavatel, madalam müra- ja õhusaaste;

-         Jäätmeseaduse § 69 lg 3 alusel on korraldatud jäätmeveo rakendamise käigus loodud jäätmevaldajate register, milles on kajastatud andmed jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate kohta. Registriandmete esitajaks igas piirkonnas on vastava piirkonna jäätmevedaja. Vabaturu tingimustes kaob vedajatel kohustus registriandmeid esitada ning olemasolevad registriandmed muutuvad kehtetuks iga jäätmevaldaja suhtes, kes vahetab jäätmevedajat. Samuti kaoks võimalus registri abil kontrollida, kas jäätmevaldaja on jäätmeveoga liitunud või mitte. Korraldatud jäätmeveo järjepidevuse katkemisel kaotaksid seega Tallinna linna ametiasutused jäätmevaldajate registri andmete näol olulise järelevalve teostamise vahendi.

 

 

1. Pikendada Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 205-k AS-le Cleanaway kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. juunini 2010 ning tulenevalt eelnevast muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 205-k pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Ainuõiguse andmine AS-le Veolia Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveoks Tallinnas Vanalinna jäätmeveo piirkonnas“.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 205-k punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Anda ainuõigus AS-le Veolia Keskkonnateenused kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. juunini 2010“.

3. Kiita heaks juurdelisatud „Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/12 muudatuste kokkulepe“.

4. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Arvo Käärdi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud lepingu muudatuste kokkuleppele.

5. Tallinna Keskkonnaametil:

5.1 teha korraldus teatavaks AS-le Veolia Keskkonnateenused;

5.2 koostöös Tallinna Linnakantseleiga avalikustada käesolev korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009

korralduse nr 1017-k

LISA

 

Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/12 muudatuste kokkulepe

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse   2009 korralduse nr         alusel Tallinna Keskkonnaameti, registrikood 75032325, juhataja Arvo Käärd, ja

 

AS Veolia Keskkonnateenused, registrikood 10814608 (edaspidi vedaja), keda esindab juhatuse liige Argo Luude, kes tegutseb põhikirja alusel,

on kokku leppinud muuta Tallinna linna ja AS Cleanaway (uue ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) vahel 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingut nr 1-6/12 alljärgnevalt:

1. Muuta lepingu preambuli 1. lõiget ja sõnastada järgmiselt:

„Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud, lähtudes jäätmeseaduse § 66 lg-st 2, lg-st 3, lg-st 4, § 67 lg-st 4, § 135 lg-st 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-st 1, lg 3 p-st 1, Tallinna jäätmehoolduseeskirja (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) §-st 23, ning võttes aluseks 5. septembrist 2005 kuni 16. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 16, alates 1. juunist 2009 piirkond nr 12 (edaspidi avalik konkurss), tulemusena 19. detsembril 2005 edukaks tunnistatud pakkumise“.

2. Muuta lepingu punkti 1.1 ja sõnastada järgmiselt:

„1.1 Pooled kinnitavad, et 5. septembrist 2005 kuni 16. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi tulemusena on linn andnud vedajale kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. juunini 2010 ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist (edaspidi korraldatud jäätmevedu) Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 16, alates 1. juunist 2009 piirkonnas nr 12 (edaspidi veopiirkond)“.

3. Muuta lepingu punkti 7.1 ja sõnastada järgmiselt:

„7.1 Leping kehtib 1. juulist 2006 kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 30. juunini 2010“.

4. Lugeda käesolev muudatuste kokkulepe Lepingu lahutamatuks osaks Lepingu lisana nr 10.

5. Lepingu lisa nr 10 hakkab kehtima viimase osapoole allakirjutamise kuupäeval.

6. Lepingu lisa nr 10 on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale Poolele jääb üks eksemplar.

Poolte allkirjad:

..................................                                                                                      .................................

Arvo Käärd                                                                                                      Argo Luude

Tallinna Keskkonnaameti juhataja                                                                     Juhatuse liige

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär