Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Puhkekodu tee 9a osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 973
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 973-k

 

 

Puhkekodu tee 9a osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. veebruari 1997 otsus nr 8515, millega on Tallinnas, endisel „Kose-Kallaste nr Lit R“ kinnistul nr 3889 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 10 777 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Ragne Tehveri asendaja Katri Kutsari 14. septembril 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping notariaalregistri nr 6836, mille alusel XXXXXXXX omandas 1157/10 000 mõttelist osa (1247 m2) XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 3889 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna notari Ragne Tehveri asendaja Katri Kutsari 19. novembril 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping notariaalregistri nr 8650, mille alusel XXXXXXXX omandas 1207/10 000 mõttelist osa (1300 m2) XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 3889 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 1999 korraldus nr 4061-k „Puhkekodu tee 7 maa osaline tagastamine“, millega XXXXXXXX tagastati endise kinnistu nr 3889 maast 1247 m2; Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2000 korraldus nr 2351-k „Endise „Kose-Kallaste nr Lit R“ maa kompensatsiooni määramine“, millega XXXXXXXX määrati kompensatsioon 8230 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud endise kinnistu nr 3889 maa eest; Aktsiaseltsi ELISOR koostatud katastriüksuse plaan töö nr G-257-97; maa tagastamise toimiku nr 3782 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Puhkekodu tee 9a;

1.2 pindala: 1463 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3889, pindala 10 777 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, maa 1300/1463 mõttelises osas; elukoht Puhkekodu tee 9a, 12013 Tallinn.

3. Puhkekodu tee 9a asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101004471 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.05.2009.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3889 maa tagastamise taotlused lahendatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 177 (ükssada seitsekümmend seitse) krooni ja 70 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida tagastatava maa aadress.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda asjaõigusseaduse § 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2008 korraldus nr 1736-k.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Linnavaraametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär