Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2009 korraldus number 954
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2009 nr 954-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Mittetulundusühingu Eesti Tennise Liit (registrikood 80064221) ja mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi (registrikood 80085246) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Mittetulundusühingule Eesti Tennise Liit ja mittetulundusühingule Tallinna Kalevi Tenniseklubi.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. juuni 2009

korralduse nr 954-k

LISA

 

Heade kavatsuste kokkulepe

 

 

 

Tallinnas                                                                                                           “......“ ................... 2009

 

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …. juuni 2009 korralduse nr ......-k alusel,

Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit (registrikood 80064221), asukoht Regati pst 1,
11911 Tallinn, mida esindab juhatuse liige ........................................., kes tegutseb põhikirja alusel,

ja

mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi (registrikood 80085246), asukoht Herne 28, 10135 Tallinn, mida esindab juhatuse liige ............................................., kes tegutseb põhikirja alusel,

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva kolmepoolse heade kavatsuste kokkuleppe (edaspidi kokkulepe), järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad parandada sisetennise mängimise tingimusi Tallinnas ja luua selleks vastavad võimalused.

2.      Pooled soovivad rajada tennisehalli Tallinna kesklinna asukohaga Herne tn 28 ja 30 mittetulundusühingu Tallinna Kalevi Tenniseklubi moodustatavale kinnistule ja osaliselt Tallinna linna kinnistule.

3.      Pooled soovivad tennisehalli rajamisega propageerida tennise mängimist laiemalt ja pakkuda tennist mängida soovijatele võimalust sportlikuks eneseteostuseks ja eluviisiks.

4.      Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit on esitanud Tallinna linnale detailplaneeringu koostamiseks nõuetekohase tennisehalli eskiisprojekti, milles on kajastatud ka linna asutuse Tallinna Spordihalli hoone Herne tänava poolse osa laiendus spordiinventari ruumi näol.

5.      Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi tellib ja finantseerib detailplaneeringu koostamise Herne tn 28 ja 30 kinnistutele.

6.      Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi esitab Tallinna linnale taotluse hoonestusõiguse seadmiseks tennisehallile, mis ehitatakse osaliselt linna asutuse Tallinna Spordihall kinnistu nr 23926401 katastritunnusega 78401:116:0018 Herne tänavaga külgnevale 2 400 m2 suurusele osale vastavalt juurdelisatud asendiplaanile.

7.      Pooled on teadlikud, et hoonestusõiguse otsustuskorras seadmise otsustajaks Tallinna linna omandis olevale kinnistule on Tallinna Linnavolikogu ning hoonestusõiguse tingimused tuleb määrata vastavalt Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusele nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“.

Poolte kokkulepped

8.      Tennisehalli rajamiseks algatab Tallinna linn detailplaneeringu koostamise Herne tn 28 ja 30 kinnistutele.

9.      Tallinna linn valmistab ette hoonestusõiguse seadmise tingimused punktis 6 nimetatud linna maale.

10.  Kui detailplaneeringut ei kehtestata või Tallinna Linnavolikogu ei võta vastu otsust hoonestusõiguse seadmise kohta, mille tulemusel muutub kokkuleppes püstitatud eesmärkide saavutamine võimatuks, lõpetatakse kokkulepe poolte läbirääkimiste teel.

11.  Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit aitab kaasa tennisehalli rajamisele.

12.  Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi kohustub eelisjärjekorras võimaldama tennisehalli kasutada Tallinna linnalt sporditegevuse toetust saavatele spordiorganisatsioonidele, kes korraldavad sporditegevust Tallinna 4-19-aastastele lastele, noortele ja igas vanuses puuetega inimestele tööpäevadel kella 14.00-19.00 alates ehitise kasutusloa väljastamisest 10 (kümme) aastat.

13.  Pooled on kokku leppinud, et teevad kõik endast oleneva kokkuleppes võetud kohustuste täitmiseks ja tunnustavad teise poole püüdlusi rajada Tallinna kesklinna tennisehall.

14.  Kui poolel ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik täita käesolevat kokkulepet, teavitab ta sellest teisi pooli viivitamatult kirjalikult.

15.  Kokkuleppest tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada poolte kokkuleppel, antakse lahendada Harju Maakohtule.

Kokkuleppe tähtaeg

16.  Pooled täidavad käesolevat kokkulepet oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustused.

17.  Poolte kontaktisikuteks on:

15.1 Tallinna linna poolt: Rein Ilves, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja, tel 640 4585.

15.2 Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit poolt: .....................................................................

15.3 mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi poolt: .....................................................

16. Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on koostatud kolmes eksemplaris, millest igale poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

Tallinna linn

Mittetulundusühing Eesti Tennise Liit

mittetulundusühing Tallinna Kalevi Tenniseklubi

 

 

 

 

 

 

________________

______________________________

_____________________________

Kaia Jäppinen

 

 

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe

Lisa

 

Asendiplaan

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär