Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 1995 korralduse nr 2008-k "Endise Pärnu mnt 17/Tatari tn 4 maa osaline tagastamine" muutmine ja Pärnu mnt 17//Tatari tn 4 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2009 korraldus number 908
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2009 nr 908-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 1995 korralduse nr 2008-k “Endise Pärnu mnt 17 / Tatari tn 4 maa osaline tagastamine“ muutmine ja Pärnu mnt 17 // Tatari tn 4 maa tagastamine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lg 2, maareformi seaduse § 5 lg 1 p 1, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, § 10 lg-te 1, 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 3 § 4 p 3, § 5, § 6 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 561, 562, 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. detsembri 1993 otsus nr 1337, millega endise kinnistu nr 1258B krundi suhtes tunnistati omandireformi õigustatud subjektiks XXXXXXXX 4/5 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 1995 korraldusest nr 2008-k, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Pärnu mnt 15a / Tatari tn 2a aadressiga maaüksus ja mitte tagastada 149 m² endise kinnistu nr 1258B maad; Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 1996 korraldus nr 517-k, millega otsustati mittetagastatav maa-ala kompenseerida; Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldus nr 265-k, millega vähendati 27. veebruari 1996 korraldusega nr 517-k määratud kompensatsioonisummat; Tallinna Maa-ameti 8. detsembril 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-209/08) ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 1604 materjalid

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 1995 korralduse nr 2008-k “Endise Pärnu mnt 17 / Tatari tn 4 maa osaline tagastamine“ punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:

“3. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1258B maa-ala suurusega 52,352 m², kuna nimetatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad ehitised ning maa kuulub ehitiste juurde krundina.“

2. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

2.1 asukoht: Pärnu mnt 17 // Tatari tn 4;

2.2 pindala: 414 m²;

2.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 55%, elamumaa (E) 45%.

3. Tagastada punktis 2 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1258B üldpindalaga 899,44 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 4/5 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal paiknev ehitis (ehitisregistri koodiga 101028453 hoone) kuulub punktis 3 nimetatud isikule 4/5 mõttelises osas (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 15. mail 2009).

5. Lugeda endise kinnistu nr 1258B maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

6. Punktis 3 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 440 (nelisada nelikümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maa aadress.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Avalikult kasutatavalt teelt:

8.1 on juurdepääs Pärnu mnt 15 // Tatari tn 2 maaüksusele on seni toimunud läbi Pärnu mnt 17 // Tatari tn 4 maaüksuse;

8.2 juurdepääsu edasiseks tagamiseks on Pärnu mnt 17 // Tatari tn 4 ja naaberkinnistu omanikel võimalik sõlmida asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

9. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

10. Tallinna Linnavaraametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär