Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 107
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2009 - 20.02.2020

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 107

 

 

 

 

Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 8 lg 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 4. septembri 2008 otsuse nr 174 “Tallinna Televisiooni kontseptsiooni heakskiitmine ja kontseptsiooni elluviimise kava kinnitamine“ p 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 39 kehtestatud “Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra“ § 3 p 1 ja § 7 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisa 3 “Kulude eelarve“ alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Asutada Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi sihtasutus).

2. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, ja aadress on Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

4. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on kaasaegsete kommunikasioonivahendite kaudu kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV‑teenuseid.

5. Tallinna Linnavalitsusel anda sihtasutuse asutamisel sellele rahalise sissemaksena üle 100 000 (ükssada tuhat) krooni.

6. Määrata sihtasutusele viieliikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

6.1 Leonid Mihhailov, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.2 Andres Kollist, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.3 Tarmo Lausing, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.4 Lev Vaino, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.5 Georg Pelisaar, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Põlva linn.

7. Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Saku vald.

8. Sihtasutuse juhatusel korraldada sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmine.

9. Volitada Toomas Tamme’t, isikukood xxxxxxxxxxx, avama sihtasutuse nimel pangakonto AS‑s SEB Pank.

10. Kinnitada käesoleva otsusega juurdelisatud sihtasutuse põhikiri.

11. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

12. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009
otsuse nr 107
LISA

 

Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikiri

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi sihtasutus) on avalikes huvides asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis valitseb ja kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2 Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Tallinna Televisioon, inglise keeles Foundation Tallinn Television ja vene keeles Целевое учреждение Таллиннское Телевидение.

1.3 Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4 Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.

1.5 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.6 Sihtasutusel on oma pangakontod, oma nimega pitsat ja sümboolika.

1.7 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

2. Sihtasutuse eesmärk

2.1 Sihtasutuse põhieesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt kajastada sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV-teenuseid.

2.2 Põhieesmärgi elluviimiseks sihtasutus:

2.2.1 edastab informatsiooni linnaelu olulistes küsimustes;

2.2.2 vahendab Euroopa Kultuuripealinna ja muude kultuurisündmuste temaatikat, uudiseid, edastab linnaelu käsitlevaid temaatilisi saateid, sealhulgas saateid turistidele;

2.2.3 suurendab Tallinna tuntust Balti mere regioonis, Euroopas ja mujal maailmas nii turismi sihtkoha kui elupaigana;

2.2.4 loob võimalused ja tingimused Tallinna elanikerühmade vaheliseks kommunikatsiooniks, aitab kaasa elanike sotsiaalse sidususe kasvule ja pakub võimalusi erinevate seisukohtade esitamiseks;

2.2.5 pakub võimalusi mittetulundusorganisatsioonidele ja rahvusvähemustele enda sõnumi edastamiseks;

2.2.6 edastab ja arendab Tallinna teenuste infosüsteemi;

2.2.7 müüb reklaami;

2.2.8 edastab saateid kaabelkanalitel, õhu kaudu maapealsel digitaalsel platvormil kommertspaketis Zoom, satelliit TV või interneti TV kaudu ja mobiiltelefonides või kasutab muid levivõimalusi;

2.2.9 teeb koostööd teiste linnatelevisioonidega ja Euroopa Linnatelevisioonide Assotsiatsiooniga;

2.2.10 taotleb eraldisi ja annetusi nii sise- kui ka välismaistelt fondidelt, organisatsioonidelt ja muudelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;

2.2.11 haldab sihtasutuse kasutuses olevat vara;

2.2.12 arendab põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust.

2.3 Sihtasutus lähtub oma töös Eesti ajakirjanduseetika koodeksist.

3. Sihtasutuse vara

3.1 Sihtasutuse tööks ja programmide ning projektide elluviimiseks vajalik vara ja vahendid moodustuvad:

3.1.1 Tallinna linna eelarvest sihtasutusele eraldatavatest vahenditest;

3.1.2 riiklikest toetustest;

3.1.3 sihtasutuse omatulust, reklaami- ja TV-põhiste teenuste müügist;

3.1.4 koostööprojektidest (sealhulgas rahvusvahelistest) teiste linnatelevisioonidega saadavast tulust;

3.1.5 füüsiliste ja juriidiliste isikute, fondide, mittetulundusühingute ning muude institutsioonide annetustest, toetustest ja pärandustest;

3.1.6 muust varast.

3.2 Sihtasutuse vara kasutamine ja arvestus

3.2.1 Sihtasutus kasutab ja käsutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning jooksvate kulude katteks. Sihtasutus kasutab oma vara kooskõlas seaduse, põhikirja ja nõukogu kinnitatud vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, toetuste ja stipendiumite andmise korra ning nõukogu otsustega. Vara käsutajaks on sihtasutuse juhatus (edaspidi juhatus), kes tehingu tegemisel lähtub riigi ja linna õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu) sätestatust. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

3.2.2 Sihtasutusele üleantav raha kantakse sihtasutuse pangaarvele.

3.2.3 Sihtasutusele üleantava vara (v.a raha) võtab vastu juhatus üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema volitud isik ja sihtasutuse juhatus. Juhatus hindab sihtasutusele üleantava vara või korraldab selle hindamise ning teeb vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks sihtasutuse omandisse.

3.2.4 Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse vajaduse korral ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse selles valdkonnas tegutsevatelt sertifitseeritud isikutelt. Vara väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

3.2.5 Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Audiitori arvamus peab sisaldama vara kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati vara hindamisel ja kas vara väärtus vastab hindamisaktis nimetatud väärtusele.

3.2.6 Juhatus peab sihtasutusele üle antud rahaliste annetuste ja toetuste nimekirja. Korjandustel kogutud raha kantakse nimekirja üldsummana iga korjanduse kohta, ülejäänud annetused ja toetused kantakse nimekirja annetuste või toetuste kaupa ametlikult kehtivas vääringus toetuse või annetuse tegeliku üleandmise hetke seisuga.

3.2.7 Toetaja soovil teavitab juhatus teda toetuse kasutamisest.

3.3 Sihtasutuse kulud on:

3.3.1 põhikirjaliste eesmärkide saavutamise kulud;

3.3.2 eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste arendamise ja elluviimise kulud;

3.3.3 haldus- ja majanduskulud;

3.3.4 muud kulud.

3.4 Sihtasutuse vara arvestus.

3.4.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3.4.2 Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Sihtasutuse majandusarvestust võib pidada Tallinna ühtses finantsinfosüsteemis.

3.4.3 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Raamatupidamise aastaaruande esitab juhatus enne nõukogule esitamist kontrollimiseks audiitorile.

3.4.4 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande nõukogule kinnitamiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

3.4.5 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

3.4.6 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande ühe nädala jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavalitsusele.

3.5 Audiitor

3.5.1 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kelle määrab sihtasutuse nõukogu kolmeks aastaks. Nõukogu otsustab audiitorile makstava tasu suuruse. Audiitori nimetamiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Audiitor loetakse tagasi kutsutuks sellega, kui nõukogu valib uue audiitori.

3.5.2 Audiitor tuleb valida vähemalt kolme sihtasutuse audiitoriks kandideeriva (vastava pakkumise esitanud) audiitori hulgast. Juhatus koostab pakkumiskutse audiitori valimiseks, võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse õigusaktides pakkumiskutse tingimuste kohta sätestatut. Juhatus saadab muuhulgas pakkumiskutse Tallinna linna aruannet auditeerivale isikule.

3.5.3 Juhatus sõlmib audiitoriga sihtasutuse finantsmajandusliku tegevuse ja majandusaasta aruande auditeerimist ning audiitori tasustamist reguleeriva lepingu.

3.5.4 Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige, sihtasutuse töötaja, soodustatud isik ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik.

3.5.5 Juhatus esitab sihtasutuste ja mittetulundusühingute registri pidajale audiitorite nimekirja. Audiitorite vahetumise korral esitab juhatus sihtasutuste ja mittetulundusühingute registri pidajale viie päeva jooksul audiitorite uue nimekirja koos nende kirjalike nõusolekutega.

3.6 Sihtasutuse soodustatud isikuteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga ning kelle tegevus aitab kaasa sihtasutuse eesmärkide saavutamisele.

3.7 Sihtasutusel on keelatud teha rahalisi või varalisi väljamakseid või osutada materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, sihtasutusele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

4. Sihtasutuse juhtimine

4.1 Sihtasutuse organid on nõukogu ja juhatus.

4.2 Nõukogu

4.2.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

4.2.2 Nõukogu liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema sihtasutusele lojaalne.

4.2.3 Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest, kelle volituse kestus on kolm (3) aastat.

4.2.4 Pärast sihtasutuse kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse määrab nõukogu liikmed ja kutsub nad tagasi Tallinna Linnavalitsus. Nõukogu koosneb Tallinna Linnavolikogu liikmetest ja ringhäälingu ülesannete täitmiseks vajalike valdkondade asjatundjatest.

4.2.5 Nõukogu koosseisu enamuse peavad moodustama Tallinna Linnavolikogu liikmete hulgast nimetatud nõukogu liikmed. Tallinna Linnavolikogu liikmete hulgast sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamisel võtab Tallinna Linnavalitsus arvesse Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekut. Haridus- ja kultuurikomisjon esitab igale Tallinna Linnavolikogu liikmest nõukogu liikme kohale vähemalt kaks kandidaati.

4.2.6 Tallinna Linnavalitsus võib nõukogu liikme tagasi kutsuda põhjusest sõltumata.

4.2.7 Tallinna Linnavolikogu koosseisu volituste lõppemisel jäävad sihtasutuse nõukogu liikmed nõukogusse kuni jõustub Tallinna Linnavalitsuse korraldus Tallinna Linnavolikogu uue koosseisu liikmete hulgast sihtasutuse uute nõukogu liikmete nimetamise kohta.

4.2.8 Nõukogu liikmeks ei või olla sihtasutuse juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.

4.2.9 Nõukogu liikmele võib maksta sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu makstakse üks kord kuus, võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud õigusaktides sätestatut. Tasu suuruse otsustab Tallinna Linnavalitsus.

4.2.10 Nõukogu koosseisu kuuluv Tallinna Linnavolikogu liige, Tallinna Linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi seoses tema kui Tallinna Linnavolikogu või Tallinna Linnavalitsuse liikme volituste lõppemise või peatumisega või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

4.2.11 Nõukogu koosseisu muutumisel esitab juhatus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile viie tööpäeva jooksul avalduse, milles teatatakse koosseisu muutumise aeg ja põhikirjaline alus. Avaldusele lisatakse nõukogu liikmete täielik nimekiri nende nimede, isikukoodide ja elukohtadega ja liikme volituste alguskuupäevadega ning uue nõukogu liikme nõusolek liikmeks määramise kohta.

4.2.12 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

4.2.12.1 osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus või

4.2.12.2 kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

4.2.12.3 investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või

4.2.12.4 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa.

4.2.13 Nõukogu pädevusse kuuluvad lisaks käesolevas põhikirjas toodud muudele küsimustele järgmised sihtasutuse tegevusega seotud küsimused:

4.2.13.1 kinnitab sihtasutuse tegevuse strateegia, tegevuse arengusuunad;

4.2.13.2 kinnitab juhatuse aruanded sihtasutuse majandustegevuse ja majandusliku olukorra kohta;

4.2.13.3 kinnitab juhatuse koostatud majandusaasta eelarve ja kontrollib eelarve täitmist ning eelarvevahendite sihipärast kasutamist igas kvartalis;

4.2.13.4 kinnitab sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra;

4.2.13.5 määrab ning kutsub tagasi sihtasutuse juhatuse liikmed;

4.2.13.6 otsustab juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ning tasustamise tingimused, võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse õigusaktides sätestatut;

4.2.13.7 määrab kindlaks sihtasutuse struktuuri;

4.2.13.8 määrab audiitori ja audiitori tasustamise korra;

4.2.13.9 määrab erakorralise audiitorkontrolli;

4.2.13.10 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

4.2.14 Nõukogu otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

4.2.15 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ning sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

4.2.16 Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd, kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid, sõlmib ja lõpetab nõukogu otsuse alusel juhatuse liikmetega nende õigusi ja kohustusi käsitlevad ametilepingud. Nõukogu koosoleku võib kokku kutsuda nõukogu esimeest asendav liige.

4.2.17 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Sihtasutuse eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

4.2.18 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

4.2.19 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.2.20 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse või kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.

4.2.21 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

4.2.22 Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui konkreetses otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega.

4.2.23 Nõukogu liikmed vastutavad oma kohustuse rikkumisega sihtasutusele tekitatud kahju hüvitamise eest sama moodi nagu juhatuse liikmed. Nõukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.

4.3 Juhatus

4.3.1 Sihtasutuse täidesaatev organ on ühe (1) kuni viie (5) liikmeline juhatus, kes juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuse liikme volituste kestus on kolm (3) aastat. Pärast juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isik uuesti juhatuse liikmeks valida.

4.3.2 Juhatuse liikmed määrab ning kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse liikme enne tähtaja lõppu tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida või sihtasutuse maine ja vara oluline kahjustamine. Juhatuse liikmega sõlmitud ametilepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt ametilepingule.

4.3.3 Juhatuse liikme valimiseks korraldab nõukogu avaliku konkursi. Juhatuse liikme korduvvalimisel avalikku konkurssi ei korraldata, kui juhatuse liige avaldab vähemalt kolm kuud enne oma volituste lõppu kirjalikult soovi jätkata ning nõukogu otsustab ta uuesti juhatuse liikmeks määrata.

4.3.4 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.3.5 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema sihtasutusele lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused sätestatakse üksikasjalikumalt juhatuse liikme ja sihtasutuse vahel sõlmitava ametilepinguga.

4.3.6 Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.

4.3.7 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist ning teatama kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4.3.8 Juhatuse ülesanded:

4.3.8.1 käsutab sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

4.3.8.2 täidab nõukogu seaduslikke otsuseid ning vastutab sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;

4.3.8.3 koostab sihtasutuse kalendriaasta tööplaani, valmistab ette nõukogu koosoleku materjalid ja korraldab nõukogu koosoleku protokolli kättetoimetamise nõukogu liikmetele;

4.3.8.4 viib ellu nõukogu kinnitatud, sihtasutuse tegevusega seonduvad programmid ja projektid;

4.3.8.5 korraldab sihtasutuse raamatupidamist ja aastaaruannete koostamist vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Sihtasutuse majandusarvestust võib pidada Tallinna ühtses finantsinfosüsteemis;

4.3.8.6 sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;

4.3.8.7 sõlmib sihtasutuse nimel töölepinguid, muudab ja lõpetab neid;

4.3.8.8 korraldab koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

4.3.8.9 moodustab vajaduse korral enda juurde toimkondi ja komisjone eri valdkondade tegevuse korraldamiseks;

4.3.8.10 täidab muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

4.3.9 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud sihtasutusele kahju, vastutavad selle hüvitamise eest solidaarselt. Kahju hüvitamist sihtasutusele võib nõuda ka sihtasutuse võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada sihtasutuse vara arvelt.

5. Põhikirja muutmine

5.1 Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks. Põhikirja muutmise õigus on Tallinna Linnavolikogul.

5.2 Sihtasutuse põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

6. Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine ning selle tegevuse lõpetamine

6.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui nende eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Sihtasutuse ühinemise või jagunemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

6.2 Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks. Sihtasutuse jagunemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

6.3 Sihtasutuse võib lõpetada Tallinna Linnavolikogu otsusega, kui sihtasutuse tegevus ei vasta eesmärkidele või kui eesmärke ei ole võimalik saavutada.

6.4 Sihtasutuse lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras. Sihtasutuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

6.5 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui sihtasutuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle Tallinna linnale.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees