Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007

Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 113

Redaktsiooni kehtivus 28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 113

 

 

 

 

Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 26. veebruari 2009 revisjoniaktist nr 13/2009 “Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007“, revisjonikomisjoni 30. märtsi 2009 otsusest nr 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil pöörata suuremat tähelepanu haldusala asutuste teenuse osutamise lepingute kvaliteedile.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Noorsootöö Keskusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees