Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas" ning volituste andmine Deniss Boroditðile ja Ain Valdmannile
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 106
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 106

 

 

 

 

Osalemine EL struktuurivahendite meetme “Transpordi infrastruktuuri arendamine“ välisprojektis “Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas“ ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 alusel, kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007 määruse nr 39 “Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ § 9 lg 1 ja lg 3, § 14 lg 2 p 3, lg 3 p1 ja p 10, § 23 lg 1 p 5 ja p 7, tulenevalt Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008 korraldusest nr 126, mida muudeti Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2009 korraldusega nr 145 ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut

 

 

1. Osaleda juhtpartnerina EL struktuurivahendite meetme “Transpordi infrastruktuuri arendamine“ välisprojektis “Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Kommunaalamet, registrikood 75014913, aadress Mündi 2, Tallinn 15197.

3. Kiita heaks juurdelisatud toetuse taotleja kinnitus projekti omafinantseeringu garanteerimise kohta.

4. Volitada Tallinna linna nimel punktis 3 nimetatud toetuse taotleja kinnitusele ja toetuse taotlemiseks vajalikele dokumentidele alla kirjutama abilinnapead Deniss Boroditši.

5. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama hankelepingu sõlmimiseks ja projekti elluviimiseks vajalikele dokumentidele.

6. Nõustuda projekti kogumaksumusega 55 880 000 krooni, millest välistoetus moodustab 47 500 000 krooni ja projekti omafinantseerimine 8 380 000 krooni (2009. aastal 6 270 000 krooni ja 2010. aastal 2 110 000 krooni), mis kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Kommunaalametile teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Tagada projekti tulemusena loodud vara säilimine ja avalik kasutus Veerenni tänava ja Filtri tee ühendusteena vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

8. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide osakonnale ja finantsteenistusele.

9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsust

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009
otsuse nr 106
LISA

 

Toetuse taotleja kinnitus projekti omafinantseeringu garanteerimise kohta

 

 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

2009 nr

Tallinn 15072

Garantiikiri

Tallinna Linnavalitsus garanteerib Euroopa Regionaalarengufondist toetuse taotlemiseks esitatava projekti “Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas“ omafinantseeringu summas 8 380 000 krooni (koos käibemaksuga).

Projekti võimalikul kallinemisel katab Tallinna Linnavalitsus, kui toetuse saaja, eelarvet ületanud summa.

 

 

 

 

Lugupidamisega

Deniss Boroditš

Abilinnapea

 

 

 

 

Toomas Vitsust

Tallinna Linnavolikogu esimees