Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lastesõime Pöialpoiss likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 korraldus number 869
Kehtetuks tunnistamine:25.11.2009
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 869-k

 

 

 

Lastesõime Pöialpoiss likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 6.1 ning 30. aprilli 2009 otsuse nr 92 „ Lastesõime Pöialpoiss ja Lasteaia Mudila ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Mudila“

alusel

 

 

1. Moodustada Lastesõime Pöialpoiss likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Meelis Kond                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

direktor;

aseesimees       Piret Lind                     Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

alushariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed Maie Ringo                  Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

Ljudmilla Mironova     Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna III sektori peaspetsialist;

                        Heli Tosin-Liddell        Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

                                                           eelarve osakonna vanemökonomist;

Toomas Palm               Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Inga Kolk                    Lasteaia Mudila juhataja;

Maria Trumberg           Lastesõime Pöialpoiss majandusjuhataja.

3. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 1. juunist 2009 ja lõpetada 1. novembriks 2009. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2009.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär