Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võidujooksu tn 12//Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning Võidujooksu tn 12/Pae tn 7 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ning Võidujooksu tn 10, Võidujooksu tn 10a kinnisasjale seatud
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 korraldus number 862
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 862-k

 

 

Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ning Võidujooksu tn 10, Võidujooksu tn 10a kinnisasjale seatud isikliku kasutusõiguse tingimuste muutmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, § 22¹ lg 2, asjaõigusseaduse § 641, § 241 lg 2, § 179 lg 1 , § 228 ja § 2551 p 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10 ja § 18 lg 1, 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 8 lg 1, § 39 lg 1 § 56 lg 2 ning 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra“ p-de 14 ja 25 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1205-k

 

 

1. Võtta vastu Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 400DP, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 42,63 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute jagamine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine järgmiselt: sotsiaalmaa sihtotstarbega Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamine üheks üldkasutatava maa, üheks äri- ja tootmismaa, üheks ärimaa, 30 elamumaa, viieks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks; sotsiaalmaa sihtotstarbega Pae tn 7b kinnistu jagamine kaheks üldkasutatava maa, üheks ühiskondlike ehitise maa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks; Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu osast ning Võidujooksu tn 10, Võidujooksu tn 10a äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistust moodustatakse piiride muutmise teel üks transpordimaa ja kaks ärimaa sihtotstarbega krunti; lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kokku nähakse ette 51 krunti, millest moodustatakse 43 kinnistut. Üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntidele on ette nähtud veekoguga pargiala kujundamine ning planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise büroohoone, ühe kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse, kolme kuni 3-korruselise korterelamu, üheteistkümne kuni 5-korruselise korterelamu, viie kuni 8-korruselise korterelamu, kolme kuni 15-korruselise korterelamu ning ühe kuni 2-korruselise spordi- ja pargiteenindushoone koos maa-aluse parkimiskorrusega ehitamiseks. Planeeringuga nähakse ette 581 korteri rajamine. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane pargiala või looduslik haljasala ehk puhkeotstarbeline ala, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks, osaliselt korruselamute alaks, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusettevõtted.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1205-k „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu Constancia kasuks“ algatatud detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja suurust 40,0 hektarilt 42,63 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele ja joonisele „Elektriskeem ja planeeringuala piir“ selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust liitumispunktideni nende kaitsevööndi ulatuses.

3. Tulenevalt Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus (edaspidi detailplaneering) tehtud muudatustest muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k “Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise  korras ja hoonestusõiguste võõrandamine Tallinna linnale“ ja 10. oktoobri 2007 korralduse nr 1759-k „Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine“ alusel Tallinna linna ja Osaühingu Constancia vahel 30. novembril 2007 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikkku lepingut (edaspidi leping), millega seati Tallinna linna (edaspidi Omanik) omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnisasjale (edaspidi Kinnisasi) Osaühingu Constancia (edaspidi Hoonestaja) (Tallinna linn ja Osaühing Constancia mõlemad koos edaspidi Lepinguosalised) kasuks hoonestusõigus ja mida on muudetud Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korralduse nr 1205-k „Võidujooksu tn 12//Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu Constancia kasuks“ alusel  Tallinna linna ja Osaühingu Constancia vahel 10. juulil 2008  sõlmitud hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu muutmise kokkuleppe ja isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepinguga, järgmiselt:

3.1 muuta lepingu punkti 4.2.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„4.2.3 Detailplaneering peab nägema ette Kinnisasja jagamise, mille tulemusel tekib 32 kinnistut, kusjuures Kinnisasja jagamisel peavad tekkima eraldiseisvad kinnistud ärihoone (milles asuvad kohvik või restoran ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna, raamatukogu ning noortekeskuse ja pargi hoolduse ruumid), pargiala, iga elamu ning kaubanduskeskuse jaoks ning avalikult kasutatavate teede jaoks. Kinnisasja lähialal (Pae tn 7b kinnisasi) peab detailplaneering ette nägema loodusliku haljasala, rulakausi, juurdepääsutee, parkla ja spordihoone.“;

3.2 muuta lepingu punkti 4.2.5 ja sõnastada see järgmiselt:

„4.2.5 Kinnisasja jagamisel jäävad hoonestusõigused, mille tingimused käesolevas lepingus kokku lepitakse, koormama kõiki Kinnisasja jagamisel tekkinud kinnistuid, välja arvatud järgmisi kinnistuid:

4.2.5.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnistut (detailplaneeringu põhijoonisel positsioon 19), millele nähakse ette Pae tn 7b kinnisasjalt Kinnisasja jagamisel tekkivatele elamumaa sihtotstarbega kinnistutele juurdepääsutee ehitamine;

4.2.5.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnistut (detailplaneeringu põhijoonisel positsioon 7), millele nähakse detailplaneeringuga ette parkla ja Pallasti tn 38a maatükile juurdepääsutee.“;

3.3 muuta lepingu punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„4.3 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Omanik kohustub esitama Kinnisasja jagamise avalduse hiljemalt koos käesoleva lepingu alusel sõlmitava punktis 16.1.1 nimetatud hoonestusõiguste seadmise asjaõiguslepinguga.“;

3.4 täiendada lepingut punktiga 5.4 järgmises sõnastuses:

„5.4 Kinnisasja jagamisel tekkival sotsiaalmaa-üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 14 (pargiala) ulatub hoonestusõigus kinnistu 103 465 m² suurusele osale, mis on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 1) viirutatud alana.“;

3.5 muuta lepingu punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„6.1 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Hoonestaja kohustub ehitama kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud ehitusprojektide kohaselt ja ehituslubade alusel kinnistutele, millele seatud hoonestusõigused kuuluvad Hoonestajale:

6.1.1    pärast detailplaneeringu kehtestamist järgmised rajatised:

6.1.1.1 veekogu kaldarajatised, säilitades veekogu pindala vähemalt kaheksa koma üks hektarit (8,1 ha) ja puhastades veekogu – st puhastades veekogu kalda ning  eemaldades veekogust esemed (tuuakse välja kõik Osaühingu Meremõõdukeskus 27. juulil 2005 teostatud uuringuga määratletud objektid nagu autokummid, autovrakid jms ning nimetatud uuringus määratlemata objektid juhul, kui need asuvad veekogu kaldale lähemal kui 15 m ja veekogu kaldast 15 m kaugemal asuvad objektid juhul, kui nende kaal ei ületa 500 kg). Hoonestaja kohustub utiliseerima veekogust välja toodud esemed. Detailplaneeringuga ette nähtud perspektiivset silda ei ole Hoonestaja kohustatud ehitama;

6.1.1.2 Mäepargi, mille maa-ala on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 2) viirutatud alana, rajatised vastavalt Osaühingu Ateljee Süd 5. detsembril 2008 koostatud Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A pargi kujundusprojekti, töö nr MK-2802, eskiisprojektile (sealhulgas loodusliku nõlvaga suveteatri, kergliiklusteed ja haljastuse, Mäepargis ürituste korraldamiseks vajaliku generaatori transportimiseks kivipurukattega juurdepääsutee);

6.1.2    pärast Kinnisasja ja lähiala detailplaneeringu alusel Kinnisasja jagamisel tekkinud kinnistute kinnistusraamatusse kandmist ja nimetatud kinnistutele hoonestusõiguste seadmist:

6.1.2.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele avalikult kasutatavad sõiduteed, kergliiklusteed (kus jalakäijate ning kergliiklejate radade vahel on eraldusmärgistus või –riba) ja kõnniteed koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega. Kinnisasja jagamisel tekkivale kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 kohustub Hoonestaja ehitama teerajatised, välja arvatud maa-alale, mis on detailplaneeringu põhijoonisel  tähistatud viirutatud alana, vaid juhul, kui Lepinguosalised sõlmivad punktis 6.1.2.2  nimetatud ehitiste kinnistule hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu ning Omanik ei ole punktis 6.1.2.2 nimetatud hoone ehitusloa väljastamise ajaks otsustanud alustada Laagna tee lõik T2 kinnisasjale Laagna teed Pallasti tänavaga ühendava tee ehitamist. Hoonestaja kohustuseks ei ole ehitada Kinnisasja jagamisel tekkivale kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 43 Pae tn 23d kinnisasja juurdepääsuteed;

6.1.2.2 büroohoone suletud brutopinnaga kuni seitse tuhat viiskümmend ruutmeetrit (7050 m²), milles asuvad lisaks kohvikule või restoranile Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna, raamatukogu, noortekeskuse ja pargi hoolduse ruumid (kokku suletud brutopinnaga vähemalt viis tuhat ruutmeetrit (5000 m²), mille ruumiprogramm tuleb enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, koos juurdepääsuteedega Pallasti tänavalt (detailplaneeringu põhijoonisel positsioon 1) ning parkimiskohtadega vastavalt normatiividele;

6.1.2.3 kaubanduskeskuse suletud brutopinnaga kuni kolm tuhat nelisada nelikümmend ruutmeetrit (3440 m²) koos juurdepääsuteega Võidujooksu tänavalt;

6.1.2.4 tehnovõrgud ja -rajatised;

6.1.2.5 elamud suletud brutopinnaga kuni kuuskümmend tuhat üheksasada kümme ruutmeetrit (60 910 m²) koos nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja –rajatistega ning elamutele juurdepääsuks vajalikud avalikult kasutatavad sõidu- ja kõnniteerajatised koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega;

6.1.2.6 pargiala rajatised vastavalt Osaühingu Ateljee Süd koostatud Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A pargi kujundusprojekti, töö nr MK-2802, eskiisprojektile järgmiselt:

6.1.2.6.1 Ööbikupargi, mille maa-ala on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 2) ruudustatud alana, rajatised (sealhulgas osaliselt loodusliku metsaala, haljastuse, kivipurukattega rajad, linnuvaatlustorni, koerte jalutusplatsi, tervisespordirajatised ja laste mänguväljaku);

6.1.2.6.2 Perepargi, mille maa-ala on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 2) täpitatud alana, rajatised (sealhulgas korvpalliväljaku, laste mänguväljakud, kivipurukattega kergliiklusteed, varjualused, petanque väljakud, tervisespordirajatised ja haljastuse);

6.1.2.6.3 parke ühendava kergliiklustee, piirded, väikevormid, haljastuse.“;

3.6 muuta lepingu punkti 6.4 ja sõnastada see järgmiselt:

„6.4 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Hoonestaja kohustub vormistama ehitiste kasutusload järgmiselt:

„6.4.1 punktides 6.1.1.1 ja 6.1.1.2 nimetatud rajatiste ja nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste kasutusload ning haljastama punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitiste kinnistu ja punktis 6.1.2.5 nimetatud ehitiste kinnistutest kinnistud, mis on detailplaneeringu põhijoonisel positsioonidega 4, 5, 6, 8, 9 ja 10, ning heakorrastama punktis 6.1.2.6 nimetatud ehitiste kinnistud ja punktis 6.1.2.5 nimetatud ehitiste kinnistud, välja arvatud kinnistud detailplaneeringu põhijoonisel positsioonidega 4, 5, 6, 8, 9 ja 10 kuue (6) kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates ning andma rajatised Tallinna linnale hüvitist nõudmata üle kahe (2) nädala jooksul rajatiste kasutusloa vormistamisest arvates eeldusel, et aastaaeg ja ilmastikuolud seda võimaldavad. Kui aastaaeg ja ilmastikuolud ei võimalda rajatiste ehitustööde teostamist, pikendavad Lepinguosalised kasutusloa vormistamise tähtaega mõistliku aja võrra. Lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 3) on tähistatud haljastatav maa-ala viirutatud alana ja heakorrastatav maa-ala ruudustatud alana. Haljastamise all mõistavad Lepinguosalised maa-ala koristamist, maapinna tasandamist, ca 10 cm paksuse mullakihi rajamist ja muruseemne külvamist. Heakorrastamise alla mõistavad Lepinguosalised maa-ala koristamist, maapinna tasandamist selliselt, et rohumaad oleks võimalik mehhanismidega niita ning heinaseemne külvamist;

6.4.2 punktis 6.1.2.6 nimetatud rajatiste ning nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste kasutusload kaheteistkümne (12) kuu jooksul punktides 6.1.1 ja 6.1.2.6 nimetatud ehitise (pargiala) kinnistule hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates. Kui punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitise (büroohoone) kinnistule hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut punktis 16.1.2 nimetatud tähtajaks ei sõlmita, ei ole Hoonestajal punktis 6.1.2.6.1 nimetatud kivipurukattega kergliiklustee, linnuvaatlustorni, koerte jalutusplatsi, laste mänguväljaku ja tervisespordirajatiste ning punktis 6.1.2.6.2 nimetatud korvpalliväljaku, petanque väljakute ning tervisespordirajatiste ehitamise kohustust;

6.4.3 punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitiste ja nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste ning punktis 6.1.2.1 nimetatud rajatiste, mis ehitatakse kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 (välja arvatud detailplaneeringu põhijoonisel viirutusega tähistatud alale), kasutusload kaheksateistkümne (18) kuu jooksul punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitiste kinnistule ja kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 hoonestusõiguse tekkimisest arvates. Hoonestaja ei ehita punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitisi ja punktis 6.1.2.1 nimetatud rajatisi kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 juhul, kui Lepinguosalised ei sõlmi punktis 6.1.2.2 nimetatud ehitiste kinnistule ja kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut vastavalt punktile 16.1.2;

6.4.4  punktides 6.1.2.3 ja 6.1.2.5 nimetatud ehitiste ning nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste ning punktis 6.1.2.1 nimetatud rajatiste, mis ehitatakse kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 43, kasutusload kahekümne (20) aasta jooksul hoonestusõiguse tekkimisest arvates.“;

3.7 muuta lepingu punkti 6.5 ja sõnastada see järgmiselt:

„6.5 Hoonestaja kohustub ehitama punktides 6.1.2.6.1 ja 6.1.2.6.2 nimetatud Ööbikupargi ja Perepargi maa-alale rajatisi viie (5) aasta jooksul pargiala kinnistule hoonestusõiguse tekkimisest arvates igal aastal viiesaja tuhande (500 000) krooni väärtuses. Rajatiste loetelu kooskõlastatakse kirjalikult iga aasta 10. jaanuariks Lasnamäe Linnaosa Valitsusega või Tallinna Linnavalitsuse vastava piirkondliku ametiga.“; 

3.8 muuta lepingu punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

„7. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestusõiguste alusel püstitatavad ehitised, millised jäävad Hoonestaja omandisse, st punktides 6.1.2.2, 6.1.2.3 ja 6.1.2.5 nimetatud ehitised, alaliselt heas seisukorras. Korrashoiuks vajalikud parandustööd ja uuendused on Hoonestaja kohustatud teostama hoonestusõigusega koormatud kinnistute omaniku (linnavara valitseja) määratud tähtajaks. Kui hoonestaja ei täida kinnistute omaniku nõuet korrasoleku seisundi loomise kohta kinnistute omaniku nõutud tähtajaks, on kinnistute omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd Hoonestaja kulul. Punktides 6.1.1, 6.1.2.1 ja 6.1.2.6 nimetatud ehitised kohustub korras hoidma Omanik.“;

3.9 muuta lepingu punkti 8.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„8.2 Lepinguosalised on kokku leppinud, et hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik vastava hoonestusõigusega koormatud kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures Omanik seab hoonestusõiguse võõrandamise nõusoleku andmisele järgmised tingimused: võõrandamiseks nõusoleku andmise tingimuseks on Omaniku ja Hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguste omandaja poolt ja Hoonestaja poolt Omanikule Tallinna Linnavalituse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k (edaspidi nimetatud Korraldus) punktis 2.1.4.1.1. või 2.1.4.1.2. sätestatud sarnastel tingimustel garantii esitamine hoonestusõiguse omandaja poolt ning Omanikul on õigus kuni punktides 6.1.1 ja 6.1.2.6 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamiseni nõuda, et hoonestusõigused, mis seatakse Kinnisasja jagamisel tekkivatele kinnistutele detailplaneeringu põhijoonisel positsioonidega 2, 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37, 38 ja 39 võõrandataks üksnes isikule, kes vastab Korralduse punktis 2.1.4.1. sätestatud nõuetele.“;

3.10 muuta lepingu punkti 10.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„10.2 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Hoonestaja kohustub maksma käesoleva lepingu alusel seatavate hoonestusõigustega koormatud kinnistute omanikule hoonestusõiguse aastatasu, mille suurus iga detailplaneeringu kohaselt moodustatava kinnistu puhul moodustab maksustamishinnast äri- ja tootmismaa puhul viis protsenti (5%), transpordimaa puhul neli protsenti (4%) ja muude katastriüksuste sihtotstarvete puhul kaks protsenti (2%). Hoonestaja maksab hoonestusõiguse tasu ainult kinnistu osa eest, millele hoonestusõigus ulatub.“;

3.11 muuta lepingu punkti 12.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„12.1 Lepinguosalised on hoonestusõigusega koormatavate kinnistute valduse üleandmises kokku leppinud ja Omanik kohustub nimetatud kinnistute valduse Hoonestajale üle andma iga kinnistu osas hiljemalt käesoleva lepingu alusel sõlmitava asjaõiguslepingu sõlmimise päeval. Valduse üleandmisega läheb Hoonestajale üle ka juhusliku hävimise ja kahjustamise risk. Punktis 4.2.5 nimetatud sotsiaalmaa-üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu (detailplaneeringu põhijoonisel positsioon 14 – pargiala) valduse annab Omanik Hoonestajale üle osas, millele hoonestusõigus ulatub.“;

3.12 muuta lepingu punkti 14.2.4 ja sõnastada see järgmiselt:

14.2.4 punktis 4.2 ja/või punktis 6.5 nimetatud kohustustest mittekinnipidamise korral iga kohustusest mittekinnipidamise iga päeva eest leppetrahvi üks tuhat (1000) krooni.“;

3.13 muuta lepingu punkti 15.4 ja sõnastada see järgmiselt:

„15.4 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Hoonestaja ja Omanik kohustuvad Omaniku soovil sõlmima kahe (2) kuu jooksul Omaniku tahteavalduse esitamisest arvates punktis 6.1.2.2 nimetatud büroohoones asuvate Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna, raamatukogu, noortekeskuse ja pargi hoolduse ruumide Omanikule üürile andmiseks üürilepingu samaaegselt punktis 16.1.2 nimetatud kinnistule (büroohoone) hoonestusõiguse seadmise ajaõiguslepingu sõlmimisega üüritasuga, mis ei tohi olla kõrgem, kui antud piirkonnas samalaadsete hoonete keskmine üüritasu turuhind ja andma käesolevas punktis nimetatud ruumid Omanikule üürile punktis 16.1.2 nimetatud kinnistule ehitatava hoone (büroohoone)  kasutusloa vormistamisest arvates. Kui Hoonestaja ei anna käesolevas punktis nimetatud ruume Omanikule üürile või ületab käesolevas punktis nimetatud tähtaega, on Omanikul õigus nõuda ja Hoonestaja kohustub tasuma Omanikule leppetrahvi viisteist tuhat (15 000) krooni iga kohustuse rikkumise või tähtaega ületava päeva eest.“;

3.14 muuta lepingu punkti 15.5 ja sõnastada see järgmiselt:

„15.5 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Tallinna linn omandab detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud kinnistutele seatud hoonestusõigused, mille alusel paiknevad kinnistutel punktides 6.1.1, 6.1.2.1 ja 6.1.2.6 nimetatud ehitised Tallinna linnale järgmiste tingimustega:

15.5.1. hoonestusõigused võõrandatakse tasuta;

15.5.2. hoonestusõiguste tasuta võõrandamise võlaõiguslikud lepingud sõlmitakse samaaegselt punktis 16.1.1 nimetatud hoonestusõiguste seadmise asjaõiguslepinguga;

15.5.3. punktides 6.1.1 ja 6.1.2.6 nimetatud hoonestusõiguse tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul pärast kõikide punktide 6.1.1 ja 6.1.2.6 kohaselt ehitatavate ehitiste (välja arvatud punktis 6.4.2 nimetatud ehitiste, mida hoonestaja ei ole punktis 6.4.2 nimetatud juhul kohustatud ehitama) kasutuslubade vormistamist ning punktis 6.1.2.1 nimetatud hoonestusõiguste tasuta võõrandamise asjaõiguslepingud sõlmitakse iga kinnistu osas ühe (1) kuu jooksul pärast vastavale kinnistule punkti 6.1.2.1 kohaselt ehitatavate ehitiste kasutusloa vormistamist;

15.5.4. punktis 15.5 ja/või punktis 15.6 kokku lepitud kohustuse mittekohase täitmise korral kohustub Hoonestaja tasuma Omanikule leppetrahvi üks tuhat (1000) krooni päevas iga kinnistu kohta.“;

3.15 täiendada lepingut punktiga 15.6 ja sõnastada see järgmiselt:

„15.6 Lepinguosalised on kokku leppinud, et Hoonestaja ehitab pargiala teenindamiseks vajaliku ajutise killustikkattega platsi koos juurdepääsuteega, mille maa-ala on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil (korralduse lisa 1) sakilise alana kuue (6) kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates.“;

3.16 muuta lepingu punkti 16.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„16.1 Lepinguosalised on kokku leppinud, et nad kohustuvad hoonestusõiguste seadmise asjaõiguslepingud sõlmima järgmiselt:

16.1.1 kinnistutele detailplaneeringu põhijoonisel positsioonidega 1 ja 43 (teerajatised), 20 (tootmisehitised) ning 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 23, 25, 25A, 26, 26A, 27, 27A, 28 ja 29 (elamud) hiljemalt seitsme (7) kuu jooksul punktis 4.2 nimetatud Kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

16.1.2 kinnistutele detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 2 (büroohoone), positsiooniga 14 (pargiala), positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37 (elamud), positsiooniga 39 (kaubanduskeskus), positsiooniga 38 (tootmisehitised) ning positsioonidega 3 ja 41 (teerajatised), samaaegselt punktis 15.4 nimetatud büroohoone ruumide üürilepingu sõlmimisega. Kui Lepinguosalised viie (5) aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates punktis 15.4 nimetatud üürilepingut ei sõlmi, ei sõlmi Lepinguosalised Hoonestaja kasuks hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut kinnistutele detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 2 (büroohoone) ja positsiooniga 3 (juurdepääsutee) ning sõlmivad viie (5) aasta ja kahe (2) kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 14 (pargiala), positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37, 38 (elamud), positsiooniga 39 (kaubandushoone) ning positsiooniga 41 (teerajatised). Samuti ei sõlmi Lepinguosalised kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 3 Hoonestaja kasuks hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut juhul, kui Omanik on kinnistule detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 2 (büroohoone) hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimise ajaks otsustanud alustada Laagna tee lõik T2 kinnisasjale Laagna teed Pallasti tänavaga ühendava tee ehitamist;“;

3.17 muuta lepingu punkti 17.1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„17.1.3 Omanikul, kui Hoonestaja ei ole ilmunud notari juurde sõlmima:

17.1.3.1 punktis 16.1.1 nimetatud hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut ja punktis 15.5 nimetatud hoonestusõiguste tasuta võõrandamise võlaõiguslikku lepingut punktis 16.1.1 nimetatud kinnistute osas seitsme (7) kuu jooksul Kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

17.1.3.2 punktis 16.1.2 nimetatud hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut punktis 16.1.2 nimetatud kinnistutele detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 14 (pargiala), positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37, 38 (elamud), positsiooniga 39 (kaubanduskeskus) ning positsiooniga 41 (teerajatised) viie (5) aasta ja kahe (2) kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates;“;

3.18 täiendada punkti 17.1 punktiga 17.1.4 järgmises sõnastuses:

„17.1.4 Kummalgi poolel kinnistu detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 2 (büroohoone) ja positsiooniga 3 (juurdepääsutee) osas kui Lepinguosalised ei ole viie (5) aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates sõlminud punktis 15.4 nimetatud üürilepingut.“.

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korralduse nr 1205-k „Võidujooksu tn 12//Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu Constancia kasuks“ alusel  Tallinna linna ja Osaühingu Constancia vahel sõlmitud hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu muutmise kokkuleppe ja isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu, millega seati Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 10, 10a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 38901) Osaühingu Constancia kasuks isiklik kasutusõigus punkti 6.6 ja sõnastada see järgmiselt:

„6.6 Vormistama parklarajatiste kasutusloa Kinnisasja jagamisel tekkivale kas detailplaneeringus positsiooniga 39 või positsioonidega 34, 34A, 35, 36 või 37 kinnistule seatud hoonestusõiguse alusel ehitatavate ehitiste kasutusloa vormistamise ajaks olenevalt sellest, millisele kinnistule ehitatavate ehitiste kasutusluba vormistatakse esimesena.“.

5. Nõustuda, et vajaduse korral võib puntkis 3 nimetatud hoonestusõiguse tingimuste muutmise kokkulepet tõestav notar teha punktides 3 ja 4 nimetatud lepingute punktides tehnilist laadi täiendusi ja parandusi.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada Osaühinguga Constancia punktis 3 nimetatud hoonestusõiguse ja punktis 4 nimetatud isikliku kasutusõiguse tingimuste muutmise kokkuleppe sõlmimine;

6.2 korraldada Aktsiaseltsiga Eesti Statoil Tallinna linna omandis oleva Võidujooksu 10, Võidujooksu tn 10a kinnisasja jagamise ja kinnisasjale Aktsiaseltsi Eesti Statoil kasuks seatud hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 58701) tingimuste muutmise kokkuleppe sõlmimine enne deailplaneeringu kehtestamist;

6.3 korraldada Pallasti tn 40 korteriomanditele (korteriomandite kinnistusregistriosa nr 3626101 kuni 3629001) Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnisasja jagamisel tekkiva transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja (detailplaneeringu põhijoonisel positsiooniga 7) kasuks juurdepääsuservituudi seadmise ja viimati nimetatud kinnisasjale Pallasti tn 40 korteriomandite  kasuks parkimisservituudi seadmise kokkuleppe sõlmimine enne deailplaneeringu kehtestamist;

6.4 teha korraldus teatavaks Osaühingule Constancia.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Korralduse punkte 3 ja 4 on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA 1 Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnisasja jagamisel tekkivale sotsiaalmaa-üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistule (pargiala) seatava hoonestusõiguse ulatuse skeem

LISA 2 Võidujooksu 12/Pae tn 7A pargi kujundusprojekt

LISA 3 Võidujooksu 12/Pae tn 7A kinnisasja haljastamise heakorrastamise skeem