Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 20 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 korraldus number 850
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 850-k

 

 

Tondi tn 20 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 lg 2 ja lg 4, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. augusti 1994 otsus nr 3665, millega on Tallinnas, Tondi tn 20, endisel kinnistul nr 4637 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 910,44 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas; Tallinna notari Alar Schultsi 27. oktoobril 1995 tõestatud kokkulepe notariaalregistri nr 9669, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/4 mõttelises osas; Tallinna notari Sirje Ormani 7. jaanuaril 2000 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping notariaaldokumendi nr notariaalregistris 199/2000, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas; Tallinna notari Liia Aigro 9. oktoobril 2000 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping notariaalregistri nr 4625, mille alusel endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelisest osast XXXXXXXX loovutas Real Kinnisvara OÜ-le 1/5 mõttelist osa ja XXXXXXXX 4/5 mõttelist osa; Tallinna notari Sirje Ormani 19. novembril 2002 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping notari ametitoimingute raamatu registri nr 12471, mille alusel endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelisest osast: Real Kinnisvara OÜ loovutas temale kuuluva 1/5 mõttelist osa ning XXXXXXXX 2/100 mõttelist osa Eesti Vabariigile ja XXXXXXXX loovutas 13/100 mõttelist osa XXXXXXXX; Tallinna notari Maive Ottase 5. augustil 2003 koostatud ja tõestatud avaldus pandi kustutamiseks, ehitise mõttelise osa müügileping, pandileping ja nõudeõiguse loovutamise leping notari ametitoimingute raamatu registri nr 5421/2003, mille alusel endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelisest osast XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 13/100 mõttelist osa; Tallinna notari Merle Saar-Johansoni 10. septembril 2008 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise leping notari ametitoimingute raamatu registri nr 3491 (edaspidi leping), mille alusel endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelisest osast:  Eesti Vabariik omandas 37/2745 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud ning 15/2745 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud nõudeõigusest ning XXXXXXXX omandas 376/2745 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud nõudeõigusest (XXXXXXXX kuulub lepingu alusel 1371/5490 mõttelist osa, XXXXXXXX 342/5490 mõttelist osa, Eesti Vabariigile 656/5490 mõttelist osa ning XXXXXXXX 376/5490 mõttelist osa maa tagastamise nõudeõigusest, mis on kokku 1/2 mõttelist osa endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise nõudeõigusest tervikuna); Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ koostatud katastriüksuse plaan töö nr TK-0665; maa tagastamise toimiku nr 2553 materjalid        

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tondi tn 20;

1.2 pindala: 918 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 85%, ärimaa (Ä) 15%.

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4637 pindalaga 910,44 m2) järgmistele isikutele 2745/5574 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1371/5574 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 342/5574 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.3 Eesti Vabariik, 656/5574 mõttelises osas; riigivara valitsejana tegutseb Kaitseministeerium, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodi 70004502 all, aadress Sakala tn 1, 15094 Tallinn;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 376/5574 mõttelises osas, elukoht XXXXXXXX.

3. Tondi tn 20 ehitis (ehitisregistri koodiga 120534655 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 2745/5574 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.02.2009.

Tagastataval maal paiknevad ka õigusliku aluseta püstitatud hooned, mis ei ole ehitised maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes, ning hoonete alune maa kuulub tagastamisele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4637 maa tagastamise taotlused lahendatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikutel tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida tagastatava maa aadress.

Summa tasuda vastavalt kaasomandi osa suurustele alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX – 99 (üheksakümmend üheksa) krooni ja 10 senti;

5.2 XXXXXXXX – 25 (kakskümmend viis) krooni ja 30 senti;

5.3 Eesti Vabariik – 47 (nelikümmend seitse) krooni ja 85 senti;

5.4 XXXXXXXX 27 (kakskümmend seitse) krooni ja 75 senti.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda asjaõigusseaduse § 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ning mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kaitseministeeriumile, XXXXXXXX ning XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja Tallinna Kesklinna Valitsusele (aadressil Nunne tn 18, 15058 Tallinn);

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär