Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 846
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 846-k

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lg-te 1 ja 2, §-de 23–24, ahiiviseaduse § 21 lg 6 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lg-ga 3, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse“ p-ga 5.1 ja Tallinna Linnavalitsuse 17. detsembri 2008 korraldusega nr 2131-k „Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Küllo Arjakas alates 1. juunist 2009 linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja ametikohale katseajaga 4 kuud (katseaja lõpp 30. september 2009, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 16. september 2009).

2. Määrata linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakase ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 1. juunist 2009.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Küllo Arjakasele ja Tallinna Linnaarhiivile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär