Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine (Katrin Kendra)
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 844
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 844-k

 

 

Volituse andmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 21.4 ja 21.5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra punktidega 3.1 kuni 3.7 ning Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ § 3 lõikega 4:

 

 

1. Nõustuda arvelduskrediidi limiidi avamisega mahus 6 400 000 eurot.

2. Kiita  heaks juurdelisatud  Swedbank AS-i ja Tallinna linna vaheline arvelduskrediidilepingu projekt.

3. Volitada finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

4. Tallinna Linnakantseleil informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks  Swedbank AS-i esindajale.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009

korralduse nr 844-k

LISA

 

 

Arvelduskrediidileping nr. 09-025162-KT

 

ARVELDUSKREDIIDI SAAJA ANDMED

ÄRINIMI

TALLINNA LINN

REGISTRIKOOD

 

ESINDAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Katrin Kendra

ESINDUSE ALUS

Tallinna Linnavalitsuse      mai 2009 korraldus nr

ASUKOHT / POSTIAADRESS

Vabaduse Väljak 7, 15199 Tallinn

ARVELDUSKONTO NUMBER

221011894194

TELEFON

640 4204

FAKS

640 4183

E-MAIL

 katrin.kendra@tallinnlv.ee

1 PÕHITINGIMUSED

1.1. ARVELDUSKREDIIDI LIMIIT (NUMBRITE JA SÕNADEGA)

6 400 000.00 EUR (kuus miljonit nelisada tuhat eurot)

1.2. ARVELDUSKREDIIDI LIMIIDI VALUUTA

EUR

1.3. KASUTUSAJA LÕPPTÄHTPÄEV

 

31.12.2009

1.4. INTRESSIMÄÄR (%) AASTAS

 

  Euro 1 kuu EURIBOR 2.8%

1.5. EURIBOR LEPINGU SÕLMIMISEL

 

___%

1.6. INTRESSIMÄÄRA MUUTMISE PÄEVAD

Iga kuu viimane päev

1.7. INTRESSI JA KOHUSTISTASU TASUMISE TÄHTPÄEVAD

Iga kuu viimane päev

1.8. LEPINGUTASU EESTI KROONIDES

 

20 000.00 EEK

1.9. KOHUSTISTASU MÄÄR (%) AASTAS

 

0.25%

1.10. VIIVISE MÄÄR (%) PÄEVAS

 

0.15%

1.11. TAGATIS

Tagatiseta.

1.12. ERITINGIMUSED

Eritingimusi ei ole.

 

ÜLDTINGIMUSED

2 MÕISTED

Arvelduskonto on Lepingus fikseeritud Arvelduskrediidi saaja arvelduskonto, millelt toimub Varaliste kohustuste täitmine.

Arvelduskrediidi limiit on Panga poolt Arvelduskrediidi saajale Lepingu alusel võimaldatav maksimaalne Arvelduskonto negatiivne Saldo.

Arvelduskrediidi summa on Lepingu alusel võimaldatud Arvelduskonto negatiivne Saldo kalendripäeva lõpus.

EURIBOR (the European Interbank Offered Rate) on üle-euroopaline pankadevaheline intressimäär, mis avaldatakse Telerate’i leheküljel 248 ja Reuters’i leheküljel “EURIBOR=“ või lehekülje aadressi muutumisel Reuters’i poolt avaldataval vastaval leheküljel.

Intress on Arvelduskrediidi saaja poolt Pangale makstav tasu Arvelduskrediidi summa kasutamise eest.

Intressimäär  on EURIBOR'ist ja Marginaalist koosnev Intressi suurus protsentides.

Intressimäära muutmise päevad on päevad, millal fikseeritakse EURIBOR järgmiseks perioodiks.

Kasutamata Arvelduskrediidi limiit on Arvelduskrediidi limiit miinus Arvelduskrediidi summa.

Kasutusaeg on ajavahemik, mille jooksul on Arvelduskrediidi saajal õigus Arvelduskrediidi limiiti kasutada.

Kohustistasu on Arvelduskrediidi saaja poolt Pangale makstav tasu Kasutamata Arvelduskrediidi limiidi eest.

Kolmas isik  on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks. 

Leping on käesolev arvelduskrediidileping koos kõigi sõlmitavate lisadega.

Lepingutasu on Arvelduskrediidi saaja poolt Pangale makstav tasu arvelduskrediidi taotluse analüüsi, rahaliste vahendite korraldamise ning Arvelduskrediidi limiidi kasutamise võimaldamise, Lepingu ja Lepingu muudatuste vormistamise eest.

Marginaal on Lepingu põhitingimustes märgitud Intressimäära fikseeritud osa, mis liidetakse EURIBOR’ile.

Pangapäev on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

Pank on Swedbank AS, registrikood 10060701, asukoht Liivalaia 8, Tallinn.

Pooled või Pool on Pank ja Arvelduskrediidi saaja koos või eraldi.

Saldo on Arvelduskrediidi limiidi valuuta lõppseis Arvelduskontol vastava kalendripäeva lõpus.

Tagatis on Lepingu põhitingimustes nimetatud tagatis(ed), millega tagatakse Lepingust tulenevate Arvelduskrediidi saaja kohustuste täitmine Pangale. 

Varalised kohustused on Arvelduskrediidi summa, Intress, lepingutasu, Kohustistasu ja trahvid.

 

3 ARVELDUSKREDIIDI SAAJA KINNITUSED

Arvelduskrediidi saaja kinnitab, et:

3.1. Lepingu sõlmimine ja selles toodud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusnormi, Arvelduskrediidi saaja asutamis- või muude dokumentidega ega Arvelduskrediidi saaja poolt sõlmitud teiste lepingutega;

3.2. Arvelduskrediidi saaja ei ole seotud ühegi kohtuvaidlusega või menetlusega, ei Eesti Vabariigis ega väljaspool Eesti Vabariiki, millel võib olla oluline negatiivne mõju Arvelduskrediidi saaja finantsseisundile, samuti ei ole Arvelduskrediidi saajale teada ühtegi saabuvat asjaolu, mis võiks takistada Lepingust tulenevate kohustuste kohast täitmist;

3.3. Arvelduskrediidi saaja nimel Pangale esitatud eelarved, taotlused ja muud dokumendid kajastavad tõepäraselt Arvelduskrediidi saaja majanduslikku ja õiguslikku  olukorda;

3.4. Arvelduskrediidi saaja on täitnud kohaselt tema suhtes kohaldatavaid õigusnorme ning järginud oma tegevuses hea halduse tavasid;

3.5. Arvelduskrediidi saaja on järginud kõiki keskkonnakaitse alaseid õigusnorme ja piiranguid, mis otseselt või kaudselt on seotud saastamise, reostuse, jäätmete, toksiliste või ohtlike ainete keskkonda viimisega või likvideerimisega maa-alal, mis on tema omandis või muul viisil kasutuses. Arvelduskrediidi saajale teadaolevalt ei ole esitatud ega ole esitamisel ühtegi keskkonnakaitse alast nõuet, mille järgimine ohustaks Lepingust tulenevate kohustuste kohast täitmist;

3.6. Arvelduskrediidi saaja esindajal on kõik õigused ja volitused Lepingu ja sellega seotud dokumentide allkirjastamiseks.

 

4 ARVELDUSKREDIIDI LIMIIDI KASUTAMINE

4.1. Pank kohustub avama Arvelduskrediidi limiidi Arvelduskontol 2 (kahe) Pangapäeva jooksul Lepingu jõustumisest tingimusel, et Arvelduskrediidi saaja on esitanud Pangale pädeva organi otsuse Pangalt arvelduskrediidi võtmise kohta.

4.2. Arvelduskrediidi saaja on kohustatud Kasutusaja lõpptähtpäeval tagama Varaliste kohustuste ning arvestatud viiviste kustutamiseks vajalike summade olemasolu Arvelduskontol.

4.3. Arvelduskrediidi saajal on õigus tagastada Arvelduskrediidi summa enne Kasutusaja lõpptähtpäeva, teatades Pangale kirjalikult vähemalt 5 (viis) Pangapäeva ette. Leping loetakse lõppenuks, kui Arvelduskrediidi saaja on teatises fikseeritud kuupäevaks tasunud Pangale Varalised kohustused ja arvestatud viivised. 

4.4. Kui Arvelduskrediidi saaja on esitanud Pangale olulisi valeandmeid, Lepingu punktis 3 toodud Arvelduskrediidi saaja kinnitus(ed) ei vasta tõele või Arvelduskrediidi limiidi väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud (sh on Arvelduskrediidi saaja majanduslik olukord halvenenud selliselt, et Arvelduskrediidi summa kohane tagastamine on ohustatud), on Pangal õigus keelduda Arvelduskrediidi limiidi edasise kasutamise võimaldamisest.

 

5 INTRESSI JA KOHUSTISTASU ARVESTAMINE JA TASUMINE

5.1. Intressi ja Kohustistasu arvestamisel lähtub Pank tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast. Arvelduskrediidi saaja kohustub tasuma Pangale Intressi ja Kohustistasu vastavalt Lepingus sätestatule. Pank arvestab Intressi Arvelduskrediidi summalt ning Kohustistasu Kasutamata Arvelduskrediidi limiidilt iga kalendripäeva eest.

5.2. Lepingu järgseks intressimääraks on EURIBOR, millele liidetakse Marginaal. Intressimäära muutmise päevadel fikseerib Pank uue Intressimäära lähtudes muutmise päeval avaldatud EURIBOR’ist. Pärast Intressimäära muutmist teavitab Pank Arvelduskrediidi saajat uuest Intressimäärast kirjalikult. Marginaal muutub ainult Poolte vahel vastava kokkuleppe sõlmimisel.

5.3. Pank võtab tasumisele kuuluva Intressi ja Kohustistasu Arvelduskontolt maha iga kalendrikuu viimasel päeval, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Viimase Intressi ja Kohustistasu võtab Pank Arvelduskontolt maha Kasutusaja lõpptähtpäeval. Arvelduskrediidi saaja tagab, et Intressi ja Kohustistasu maksmiseks vajalikud summad on tähtaegselt Arvelduskontol olemas.

5.4. Kui Arvelduskrediidi saaja on viivitanud Intressi tasumisega kolmkümmend (30) kalendripäeva, siis kohustub ta Panga nõudel maksma Pangale ühekordset trahvi summas kümme tuhat (10 000) Eesti krooni. Pank teatab Arvelduskrediidi saajale trahvinõudest viivitamata. Trahvi maksmine ei vabasta Arvelduskrediidi saajat Intressi tasumise kohustusest.

 

6 LEPINGUTASU TASUMINE

6.1. Lepingu sõlmimise päeval võtab Pank Lepingutasu Arvelduskontolt maha. Lepingu tingimuste muutmisel võtab Pank Panga hinnakirjas fikseeritud Lepingutasu Arvelduskontolt maha.

 

7 VIIVISE ARVESTAMINE JA TASUMINE

7.1. Kui Arvelduskontol ei ole Varaliste kohustuste (v.a Intress) täitmise tähtpäeval rahalisi vahendeid tasumisele kuuluva summa ulatuses, on Pangal õigus alustada viivise arvestamist puudujäävalt summalt eelnimetatud tähtpäevale järgnevast päevast arvates, Lepingu põhitingimustes fikseeritud määra alusel. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate maksete täieliku tasumise päeval. Pank võtab tasumisele kuuluva viivise Arvelduskontolt maha.

 

8 TASUMISE KORD

8.1. Kui Arvelduskrediidi saajal on kohustus tasuda Pangale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, arvestatakse makstuks esimeses järjekorras trahv, seejärel viivis, seejärel Intress ja Kohustistasu, alates varasemast võlgnevusest ja seejärel Arvelduskrediidi summa.  

8.2. Pangal on õigus kuni võlgnevuse kustutamiseni mitte teostada Pangas asuva(te)lt Arvelduskrediidi saaja arvelduskonto(de)lt väljamakseid ega ülekandeid ning rahuldada eelisjärjekorras oma nõuded Arvelduskrediidi saaja arvelduskonto(de)le laekuvatest summadest. Loa eelnimetatud toimingute tegemiseks on Arvelduskrediidi saaja Pangale andnud Lepingule allakirjutamisega.

8.3. Arvelduskrediidi saaja tasub kõik Lepingu järgsed summad Pangale ilma mahaarvamisteta ning  tasaarvestusteta.

8.4. Arvelduskrediidi summa, Intress, Kohustistasu ja viivis kuuluvad tasumisele Arvelduskrediidi limiidi valuutas. Kõik muud kulud ja tasud tuleb maksta valuutas, milles vastav summa on Panga nõudes fikseeritud.

8.5. Kui Arvelduskrediidi saaja arvelduskonto(de)l ei ole maksetähtpäeval piisavalt vahendeid vastava makse valuutas, siis on Pangal õigus võtta summad maha ka teistes valuutades, konverteerides vajaliku summa Arvelduskrediidi saaja kulul.

8.6. Arvelduskrediidi limiidi valuuta ametlikul asendamisel teise valuutaühikuga, on Pangal õigus ühepoolselt muuta Arvelduskrediidi limiidi valuutat ning arvestada Varalised kohustused ja tasumata viivised ümber käibeletulnud valuutasse ametliku kursi alusel. Pank informeerib Arvelduskrediidi saajat Arvelduskrediidi limiidi valuuta muutumisest eelnevalt.     

 

9 ARVELDUSKREDIIDI SAAJA KOHUSTUSED

9.1. Arvelduskrediidi saaja kohustub esitama Pangale Panga nõudmisel Lepingu kehtivuse ajal igal aastal kinnitatud eelarve (ja lisaeelarve, selle olemasolu korral) ühe kuu jooksul pärast selle kinnitamist. 

9.2. Kui Arvelduskrediidi saaja rikub mõnda Lepingus toodud kohustust või Pangal on andmed Lepingus toodud kohustus(t)e võimalikust rikkumisest, on Pangal õigus nõuda Arvelduskrediidi saaja majanduslikku olukorda tõendavate dokumentide esitamist. Arvelduskrediidi saaja kohustub vastavad dokumendid esitama kümne (10) Pangapäeva jooksul arvates Pangalt vastava nõude saamisest.

9.3.  Arvelduskrediidi saaja on kohustatud teatama Pangale viie (5) Pangapäeva jooksul kui:

9.3.1. muutub Arvelduskrediidi saaja postiaadress;

9.3.2. muudetakse olulisel määral või viisil, mis mõjutaks Arvelduskrediidi saaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, Arvelduskrediidi saaja põhimäärust;

9.3.3. Arvelduskrediidi saaja eelarveliste laekumiste maht väheneb määrani, mis ei võimalda Arvelduskrediidi saajal Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt täita;

9.3.4. leiavad aset sündmused, mis ohustavad Lepingu tingimuste kohast täitmist Arvelduskrediidi saaja poolt (sh on kohtus menetlusse võetud Kolmanda isiku avaldus Arvelduskrediidi saaja pankroti väljakuulutamiseks);

9.3.5. osutub ebaõigeks mõni Lepingu punktis 3 antud Arvelduskrediidi saaja kinnitustest.

9.4. Lepingu punktides 9.1., 9.2., 9.3.2. – 9.3.5 ja Lepingu eritingimustes tähendatud kohustuste või ühe neist igakordse täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on Pangal õigus nõuda Arvelduskrediidi saajalt trahvi maksmist kuni 1% Arvelduskrediidi limiidist. Arvelduskrediidi saaja kohustub nimetatud trahvi Pangale tasuma kümne (10) Pangapäeva jooksul alates Pangalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamise päevast.

 

10 LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

10.1. Pangal on õigus Leping üles öelda ja nõuda Varaliste kohustuste ja teiste Lepingust tulenevate nõuete kohest  täitmist, teatades sellest Arvelduskrediidi saajale kirjalikult, kui:

10.1.1. Arvelduskrediidi saaja on laenuavalduses, muudes Pangale esitatud dokumentides (sh eelarvetes, teatistes, tõendites) andnud Pangale olulist väärinformatsiooni või osutus(id) ebaõigeks Lepingu punktis 3 toodud Arvelduskrediidi saaja kinnitus(ed);

10.1.2. Arvelduskrediidi saaja ei täida kohaselt Lepingust tulenevaid Varalisi kohustusi või ei tasu viivist ning jätkab sellise kohustuse mittetäitmist ka pärast kümne (10) Pangapäeva möödumist Pangalt vastavasisulise kirjaliku teatise saamisest;

10.1.3. Arvelduskrediidi saaja ei täida Lepingu punktides 9.3.5. ja Lepingu eritingimustes tähendatud kohustusi või ühte neist;

10.1.4. Arvelduskrediidi saaja eelarveliste laekumiste maht väheneb määrani, mis ei võimalda Panga arvates Arvelduskrediidi saajal Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt täita ning Pank ja Arvelduskrediidi saaja ei saavuta kümne (10) Pangapäeva jooksul kokkulepet täiendava tagatise seadmise osas;

10.1.5. Arvelduskrediidi saaja ei täida kohaselt teistest Pangaga ja/või Panga konsolideerimisgruppi kuuluva(te) äriühingu(te)ga ja/või teiste krediidiandjatega sõlmitud lepingu(te)st tulenevaid varalisi kohustusi.

10.2. Arvelduskrediidi saaja kohustub tasuma Lepingu punktis 10.1. toodud juhtudel kõik maksed kümne (10) Pangapäeva jooksul pärast Pangalt vastavasisulise teatise saamist.

 

11 MUUD TINGIMUSED

11.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled hea tahte alusel omavahelisel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

11.2. Arvelduskrediidi saaja ja Pank on käesolevaga leppinud kokku pikendada Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaega 5 (viie) aastani.

11.3. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

11.4. Pangal on õigus muuta Lepingu tingimusi ühepoolselt, kui muutuvad laenamist või muid Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu muutmine on põhjendatud õigusnormidega kooskõlla viimisega. Vastavatest muudatustest informeerib Pank Arvelduskrediidi saajat eelnevalt.

11.5. Pangal on õigus anda oma Lepingust tulenevad nõuded Kolmandale isikule üle täies mahus või osaliselt.

11.6. lepinguga seotud teated vormistatakse kirjalikult ja saadetakse teise Poole aadressil (Lepingu punktis 11.1. toodud juhtudel annab Pank teate üle allkirja vastu või saadab tähitud kirjana). Kui Arvelduskrediidi saaja on sõlminud Pangaga teleteenuste kasutamise lepingu, on Pooltel õigus edastada Lepingu järgsed taotlused ja informatsioonilised teated teineteisele Swedbanki internetipanga või Panga poolt aktsepteeritud teise elektroonilise kanali kaudu.

11.7. Pooled hoiavad informatsiooni Lepingu kohta konfidentsiaalsena ega avalda seda Kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud Kolmandale isikule, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest. Lepingule allakirjutamisega on Arvelduskrediidi saaja andnud Pangale õiguse avaldada eelnimetatud informatsiooni ka Panga konsolideerimisgruppi kuuluvatele tütarettevõtjatele ja Pangas olulist osalust (enam kui 10%) omavatele krediidiasutustele. Kui Arvelduskrediidi saaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt, on Pangal õigus avaldada Lepingut ja Arvelduskrediidi saajat puudutav informatsioon Kolmandale isikule (sh maksehäirete registrile) omal äranägemisel. Käesolevat Lepingut puudutava informatsiooni töötlemine toimub Swedbanki Eesti ettevõtetes kehtivate "Kliendiandmete töötlemise põhimõtete" kohaselt.

11.8. Leping jõustub Poolte poolt Lepingule allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Arvelduskrediidi saaja poolt Varaliste kohustuste, arvestatud viivise ja maksmata tasude täieliku tasumiseni Pangale.

11.9. Lepingu põhitingimuse ja üldtingimuse vastuolu korral kehtib vastav põhitingimus.

11.10. Arvelduskrediidi saaja ja Panga vahelistele Lepinguga reguleerimata suhetele kohaldatakse Panga üldtingimusi.

11.11. Lepingule alla kirjutamisega kinnitab Arvelduskrediidi saaja esindaja, et on Lepingu läbi lugenud ja Lepinguga võetud kohustustest aru saanud.

11.12. Leping on koostatud ja sõlmitud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, üks kummalegi Poolele.KLIENDIHALDURI EES- JA PEREKONNANIMI

Mari Jõgila

TELEFON

 888 5886

FAKS

 888 1299

KLIENDIHALDURI E-MAIL

Mari.Jogila@swedbank.ee

PANGA KONTAKTAADRESS

Liivalaia 8, 15040 Tallinn

OTSUSE NUMBER JA KUUPÄEV

09-HGK01-000330/1.2/09.04.2009

LEPINGU KOOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Kristel Mitt

POOLTE ALLKIRJAD

 

PANGA  ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI

 

 

 

 

Artjom Sokolov

ARVELDUSKREDIIDI SAAJA ESINDAJA NIMI JA ALLKIRI

 

 

 

 

Katrin Kendra

 

ALLAKIRJUTAMISE KOHT JA KUUPÄEV

Tallinn,

 

124-170309

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär