Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel 15. jaanuaril 2009 sõlmitud tegevustoetuse lepingu nr R-19-5/15 muutmine ning volituse andmine Priit Lellole
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 832
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 832-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel 15. jaanuaril 2009 sõlmitud tegevustoetuse lepingu nr R-19-5/15 muutmine ning volituse andmine Priit Lellole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisaga 3 “Kulude eelarve“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel 15. jaanuaril 2009 sõlmitud tegevustoetuse lepingu nr R-19-5/15 lisa projekt.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei õigusdirektorit Priit Lellot linnasekretäri ülesannetes Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks finantsteenistusele ja Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009

korralduse nr 832-k

LISA

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel 15. jaanuaril 2009 sõlmitud tegevustoetuse lepingu nr R-19-5/15 lisa

 

 

 

 

 

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ..... mai 2009 korralduse nr ..... alusel Tallinna Linnakantselei õigusdirektor Priit Lello linnasekretäri ülesannetes

ja

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, registrikoodiga 90009683, asukohaga Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Andra Veidemann,

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

leppisid kokku järgmistes poolte vahel 15. jaanuaril 2009. aastal sõlmitud tegevustoetuse lepingu nr R-19-5/15 (edaspidi leping) muudatustes:

1. Lepingu punkti 2.1 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:

„2.1 Leping on sõlmitud Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus tegevustoetuseks 2009. aastal ette nähtud 1 424 000 (üks miljon nelisada kakskümmend neli tuhat) krooni (edaspidi eraldis) kasutamiseks.“

2. Lepingu punkte 3.1.3. ja 3.1.4. muudetakse alljärgnevas sõnastuses:

„3.1.3.  212 000 (kakssada kaksteist tuhat) krooni 15. juulil 2009;

3.1.4.  212 000 (kakssada kaksteist tuhat) krooni 15. oktoobril 2009.“.

3. Käesolev lepingu lisa on lepingu lahutamatuks osaks ja jõustub allkirjastamisel.

4. Käesolev lepingu lisa on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

Poolte allkirjad:

Tallinna linn

 

 

……………………………………………..

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

“­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­…..“­­­­­­­­­ mai 2009

 

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

 

 

……………………………………………..

Andra Veidemann

Juhatuse liige

 

“ …..­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­“­­­­­­­­­ mai 2009

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes