Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liitumine Euroopa liiklusohutuse hartaga ning volituste andmine Deniss Boroditð´ile
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 829
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 829-k

 

 

Liitumine Euroopa liiklusohutuse hartaga ning volituste andmine Deniss Boroditš`ile

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 5 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 10 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 79 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuar 2002 määruse nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ alusel ja kooskõlas “Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammiga 2003–2015“, Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 68 kinnitatud “Tallinna programmiga „Liiklus ohutumaks aastatel 2008–2014““ ning vajadusest muuta Tallinna liikluskeskkond ohutumaks

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Euroopa liiklusohutuse hartaga liitumisavalduse projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Deniss Boroditš´it Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud liitumisavaldusele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009

korralduse nr 829-k

LISA

 

Liitumisavaldus

 

 

 

 

1

Profiil

 

Organisatsioon: Tallinna Linnavalitsus

Aadress: Vabaduse väljak 7

 

Postiindeks:       15199             Linn:           Tallinn                    Riik:      Eesti

Tel.:                 640 4141           Veebileht:   www.tallinn.ee

 

Organisatsiooni tüüp:

 

Ettevõte

Töötajate arv:

 

Assotsiatsioon

Üksikisikutest liikmete arv:

Professionaalsete liikmete arv:

Töötajate arv:

X

Kohalik/riiklik amet

Haldusalasse kuuluv rahvaarv: 404 291
                                                 (seisuga 01.03.2009)

Töötajate arv: 1682 teenistujat

 

Kool/teadusasutus

Üliõpilaste/õpilaste arv:

Töötajate arv:

 

Kirjeldage palun oma organisatsiooni, selle peamisi tegevusvaldkondi (teenused, tooted jne.), kui palju on töötajaid, jne. Kirjeldus peaks sisaldama ainult faktilisi andmeid ja maksimaalne sõnade arv on 60 (mitte üle 1000 tähemärgi).

 

Eesti pealinnas Tallinnas, mis on pindalaga 159,2 km2, elab üle 404 000 elaniku.

Lübecki linnaõigused sai Tallinn juba 15. mail 1248. aastal.

Linn jaguneb kaheksaks linnaosaks: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinn.

Tallinn on Eesti peamine transpordisõlm – siin asuvad mitmed sadamad ja lennujaam. Ühistranspordiliinidest toimivad bussi-, trolli-, trammi- ja marsruuttaksoliinid.

 

 

Organisatsioon tegutseb:

X

Kohalikul tasandil

 

Regionaalsel tasandil

 

Riiklikul tasandil

 

Mitut riiki hõlmav (Euroopas)

 

Euroopa tasandil (ainult ELi liikmesriigid)

 

Euroopa tasandil (sh ELi mittekuuluvad riigid)

 

Rahvusvahelisel tasandil (väljaspool Euroopat)

 

Kontaktisik

Eesnimi: Kirsika

Perekonnanimi: Lääts

Amet: Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna peaspetsialist

E-mail: kirsika.laats@tallinnlv.ee

Telefon: 640 4318

 

Allakirjutanu

Eesnimi: Deniss

Perekonnanimi: Boroditš

Amet: Tallinna abilinnapea

E-mail: Deniss.Borodits@tallinnlv.ee

Telefon: 640 4114

 

 

2

Millise valdkonna raames soovite liiklusohutuse standardeid parandada? Palun valige üks järgnevatest:

 

X

Liiklejate käitumine

 

Sõidukiohutus

X

Infrastruktuuri ohutus

 

Professionaalne transport

 

Liiklusõnnetused

 

 

3

Võetud kohustus on

 

X

Kohalik

 

Regionaalne

 

Riiklik

 

Mitut riiki hõlmav (Euroopas)

 

Euroopa-sisene (ainult ELi liikmesriigid)

 

Euroopa tasandil (sh ka ELi mittekuuluvad riigid)

 

Rahvusvaheline (ka väljaspool Euroopat)

 

 

4

Teie liiklusohutuse probleem(id)

 

Miks te tunnete vajadust parandada liiklusohutust?

 

Millised on konkreetsed probleemid?

(maksimaalselt 400 tähemärki)

Kuigi 2008. aasta jooksul vähenes liiklusõnnetuste arv Tallinnas 20% on jätkuvalt teravaks probleemiks jalakäijaõnnetused, mis moodustasid kõigist õnnetustest 41% ja hukkunutest 65%. Riskirühmaks on lapsed vanuses 5–14 ja vanurid.

 

Tallinna linn võttis 2008.a aprillis vastu liiklusohutusprogrammi aastateks 2008–2014, mille eesmärgiks on vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu.

 

 

 

 

5

Teadlikkus

 

Kuivõrd te olete selle teemaga kursis?

 

Mis laadi sisest/välist ekspertiisi te vajate? (maksimaalselt 400 tähemärki)

Tallinna linn on Euroopa linnade koostöövõrgustike POLIS ja EUROCITY liige, mille kaudu vahetatakse kogemusi ja teadmisi transpordi vallas (kaasa arvatud liiklusohutuse teemadel). Peale selle on liiklusohutuse probleemide käsitlemisele kaasatud eksperdid ja projekteerijad. Koostööd tehakse ka teiste institusioonidega (seal hulgas politsei ja Maanteeamet).

 

 

6

Teie kohustuse tekst

 

Milles seisnevad teiepoolsed algatused? Millised on peamised näitajad? Milliseid meetodeid (nt koolitus) ja vahendeid (nt lendlehed) te hakkate oma eesmärkide saavutamiseks kasutama? Kuidas te oma tegevust planeerite? Kes on kaasatud organisatsioonisiseselt (meeskond)?

Palun lisage nii palju faktilisi andmeid kui võimalik: olulised arvud, kuupäevad, statistika, jne. Teksti maksimaalne pikkus on 300 sõna.

Liitudes Euroopa liiklusohutuse hartaga, kohustub Tallinna linn parandama oma haldusalal liiklusohutuse näitajaid ning eesmärgi täitmiseks rakendame 3 aasta jooksul alljärgnevaid tegevusi:

 

  1. Loome vähemkaitstud liiklejatele ohutuma liikumiskeskkonna:

-          Jätkame ülekäiguradade rekonstrueerimist. Selleks plaanime läbi viia uuringu, et määrata kindlaks ülekäigud, kus on kõige enam esinenud jalakäijale otsasõite ja analüüsime õnnetuste põhjuseid. Arvesse võtame ka tõenäosuse õnnetusjuhtumi tekkeks, mis sõltub ülekäiguraja paigutusest linnaruumis. Uurimistöö tegemisse kaasatakse ka eksperte. Plaanime rekonstrueerida vähemalt 10 ülekäigurada aastas (fooriobjekt, ohutussaar, tõstetud ülekäigurada, erivalgustus vms)

-          Jätkame ülekäiguradade erivalgustamist spetsiaalse valgusmooduliga, mis on Euroopas unikaalne projekt. Käesoleva aasta seisuga on Tallinna linnas erivalgustatud ligikaudu 150 ülekäigurada, iga-aastaselt rajame erivalgustuse 15­–20 ülekäigurajale;

-          Ehitame/rekonstrueerime igal aastal vähemalt 5 km jalgratta- ja jalgteed, et edendada jalgsi käimist ja jalgratta kasutamist;

  1. Rekonstrueerime tänavaid lähtuvalt liiklejate vajadustest ning rakendame liikluse rahustamise võtteid (ringristmikud, suunamuutetakistused, tõstetud ristmikud, tõstetud ülekäigurajad, parkimiskorralduslikud meetmed vms);
  2. Kanaliseerime raskeveokite transiitliikluse, mille tulemusena väheneb kesklinnas veoautode liiklus;
  3. Viime läbi vähemalt ühe liiklusohutusalase teavituskampaania aastas, mis oleks suunatud kõigile linlastele. Laste seas on probleemiks fooritule eiramine ja vales kohas tee ületamine ning seepärast on osa kampaaniast planeeritud mängulisena, et lastel oleks parem mõista võimalikke ohte tulenevalt oma valest käitumisest.

 

 

Võimalikud partnerid kohustuse elluviimisel

 

 

 

 

7

Kohustuse sihtrühm

 

 

Töötajad

 

Liikmed

 

Õpilased/üliõpilased

 

Kliendid

X

Kõik kodanikud

 

Muu sihtrühm

 

Lapsed

 

Noored

 

Eakad kodanikud

 

Sihtrühma kuuluvate isikute arv:

Tallinna elanikud ja külalised

Koostatud abimaterjalide hulk (lendlehed jne):

-

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär