Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 14.05.2009 nr 15
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk o 19.06.2008 nr 129
 
Tvk o 19.06.2008 nr 136
Akt on aluseks
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1317
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 22.02.2016 nr 7
Aktile viitab
 
Tlv m 22.02.2016 nr 7
 
Tlv k 20.01.2010 nr 73
 
Tlv k 20.05.2009 nr 828
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 määrus number 47 [RT IV, 07.06.2013, 27]
Jõustumine:25.05.2009
Kehtetuks tunnistamine:05.03.2016
Redaktsiooni kehtivus:25.05.2009 - 05.03.2016 [RT IV, 07.06.2013, 27]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 22.02.2016 nr 7 [RT IV, 02.03.2016, 2 - jõust. 05.03.2016]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 47

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõigete 1 kuni 5 ja Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 15 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027“ ja 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013“

 

 

§ 1. Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks taotluste rahastamiseks (edaspidi komisjon).

(2) Komisjoni eesmärk on hinnata klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlusi ja teha ettepanekud Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi ettevõtlusamet) taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 2. Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab ettevõtlusamet.

§ 3. Komisjoni ülesanded

(1) Komisjoni pädevuses on:

1) esitatud projektide läbivaatamine ja hindamine;

2) esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ettepanekute tegemine ettevõtlusametile.

(2) Komisjon lähtub taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruses nr 15 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ sätestatud kriteeriumitest ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009–2027“, 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud „ Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013“ ja 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud „Tallinna klastriarenduse programm 2009–2013“ prioriteetidest.

§ 4. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord poolaastas.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjonile esitatud taotluste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ametnik.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse viie tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni viieliikmeline.

(2) Komisjoni esimees on ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär.

(5) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus korraldusega.

§ 6. Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni tööd korraldab sekretär.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaluse tutvuda arutusele tulevate materjalidega hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

§ 7. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada ettevõtlusametile ettepanekuid klastrite arendamise toetamise tingimuste ja korra kohta;

3) moodustada töögruppe.

§ 8. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. mail 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär