Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 51 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 14.05.2009 määrus number 17
jõustumine 20.05.2009
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus 20.05.2009 - 01.01.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.12.2011 nr 38, jõustumine 01.01.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. mai 2009 nr 17

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 51 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006–2009” ja 16. aprilli 2009 otsusega nr 71 “Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale”.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruses nr 51 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

2) taotleja põhikohaga töötajate arv on 3 kuni 250, taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja esitanud asukohajärgsele kohtu registriosakonnale vähemalt ühe majandusaasta aruande;”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“3) äriühingust taotleja omanikeks on vähemalt 51% ulatuses eraisikud;”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(1) Toetuse ülemmääraks on 300 000 (kolmsada tuhat) krooni.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(2) Kuni 75 000 (seitsekümmend viis tuhat) kroonise toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 2 (kaks) uut töökohta. Kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) kroonise toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 3 (kolm) uut töökohta. Üle 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) kroonise toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 5 (viis) uut töökohta.”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41, mis sõnastatakse järgnevalt:

(41) Kui uute töökohtade loomise tulemusena toetuse taotleja töötajate arv eelneva 12 kuu keskmisega võrreldes kokkuvõttes ei suurene, peab ametikoht või peavad ametikohad olema vabanenud seoses vabatahtliku töölt lahkumisega, töövõime kaotusega, vanaduspensionile jäämisega, tööaja vabatahtliku vähendamisega või töötaja üleastumisest tingitud õiguspärase töölt vabastamisega, mitte seoses koondamisega.”.

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31, mis sõnastatakse järgnevalt:

(31) Taotlus ei kuulu rahuldamisele, kui taotleja viimase kahe aasta lisandväärtus töötaja kohta on väiksem kui 70% võrreldes antud valdkonna keskmisega ja/või taotluses prognoositud lisandväärtus on väiksem kui 70% võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluste aluseks on Statistikaameti andmebaas).”.

§ 2.  Määrus jõustub 20. mail 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees