Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Tallinna Linnavolikogu 14.05.2009 määrus number 16
jõustumine 20.05.2009

Redaktsiooni kehtivus 17.03.2011 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

14. mai 2009 nr 16

Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse §-de 301 ja 33, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 71 “Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale“.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

(1) Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu töötutele mõeldud uute sotsiaalsete töökohtade loomise toetamise meetmeks eraldatud rahaliste vahendite (edaspidi toetus) kasutamist.

(2) Sotsiaalsete töökohtade loomiseks antavat toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses nr 1998/2006 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

(3) Korda ei kohaldata Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade äriühingutele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele:
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine ja loodussaaduste kogumine;

2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;

3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;

4) joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C alajagu 11, v.a alajagu 11.07);

5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 12);

6) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 2. Toetuse eesmärk

(1) Toetuse andmise eesmärk on ergutada töötutele tallinlastele mõeldud sotsiaalsete töökohtade loomist ja arendada sotsiaalset tööhõivet.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(2) Toetuse andmise tulemusena loovad äriühingud, avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused sotsiaalseid töökohti registreeritud töötutele, et ennetada pikaajalist tööpuudust ja parandada hõivet.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

§ 3. Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid alltoodud tähenduses:

1) äriühing - Eesti äriregistris registreeritud äriühing;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

11) mittetulundusühing või sihtasutus - Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

2) sotsiaalne töökoht - töökoht, mille toetuse taotleja loob pärast seda, kui ettevõtlusamet on toetuse taotluse vastu võtnud, ning mida toetuse taotlejal või temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses varem ei ole olnud. Sotsiaalsel töökohal saab tööle asuda isik, kes on vahetult enne tööle vormistamist olnud Eesti Töötukassa piirkondlikus üksuses arvel töötuna ja rahvastikuregistris registreeritud Tallinna elanikuna vähemalt aasta;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

3) (Kehtetu - Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

4) toetus – tagastamatu abi sotsiaalsel töökohal töötava töötaja tööjõukulude, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed osaliseks katteks. Toetus on tagastamatu, v.a korra § 4 lõikes 4 ja § 13 lõikes 5 sätestatud juhtudel;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

5) toetuse taotlus (edaspidi taotlus) – vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;

6) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on esitanud ettevõtlusametile toetuse taotluse;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

7) toetuse saaja - toetust taotlenud äriühing, avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega ettevõtlusamet on sõlminud sihtotstarbelise toetuse lepingu toetuse kasutamiseks;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

8) omafinantseering – toetuse saaja rahaline panus § 4 lõikes 2 sätestatud abikõlblike kulude katmisel;

9) registreeritud töötuse määr – Tallinnas registreeritud töötute arvu (Töötukassa piirkondliku üksuse andmed) osakaal Tallinna tööjõust (Eesti Statistikaameti andmed, eelmise aasta keskmine tööjõud vanuses 16 kuni pensioniiga).

10) avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus - mittetulundusühingud või sihtasutus, mille tegevus on suunatud kas laiemale avalikkusele või ülejäänud ühiskonnaga võrreldes ebasoodsamas olukorras olevale või muul põhjusel ühiskonna seisukohast olulise tähtsusega kitsamale isikute grupile.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§ 4. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Kõik taotluses sisalduvad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud.

(2) Toetust saab taotleda taotleja loodud või loodaval sotsiaalsel töökohal töötava töötaja tööjõukulu, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed (edaspidi abikõlblikud kulud), katteks vastavalt §-s 6 sätestatud piirmääradele ja tingimustele.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(3) Abikõlblike kulude hulka ei arvata:

1) olemasoleva töökoha täitmiseks või olemasoleva töötaja asendamiseks tööle võetud töötaja tööjõukulusid, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

2) väiksema koormusega kui 30 tundi nädalas tööle võetud töötaja tööjõukulusid, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

3) toetuse saaja juhtorgani liikmega tulumaksuseaduse mõistes seotud isiku tööjõukulusid, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

4) taotlejaga ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul töösuhetes olnud isiku tööjõukulusid, v.a erisoodustused ja sellega kaasnevad maksed;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

5) töötaja tööjõu kulusid, kes on taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul täiskoha täitmiseks võetud tööle toetuse saajaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(4) Toetust antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja saadud toetus tuleb kas täielikult või osaliselt tagastada, kui:

1) saadud toetust on kasutatud mittesihipäraselt;

2) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, taotluses nõutud andmete või toetuse kasutamise kohta või keeldub vastavat infot andmast.

(5) Abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kuludega.

(6) Kulu arvestatakse tekkepõhiselt. Kulu tekkimise hetkeks loetakse vastava majandustehingu tegeliku toimumise hetke.

(7) Abikõlblike kulude hulka võib arvata ainult neid kulusid, mis on tekkinud §-s 5 sätestatud abikõlblikkuse perioodil. Kui ettevõtlusamet teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, vastutab taotleja tehtud kulutuste eest ise.

§ 5. Abikõlblikkuse periood

Kulude abikõlblikkuse periood algab hetkest, kui ettevõtlusamet võtab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vastu, ja kestab 6–12 kuud.

§ 6. Toetuse piirmäärad ja tingimused

(1) Toetuse piirmäär ühe töötaja kohta kuus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja tööandja tasutav töötuskindlustuse makse.

(2) Toetuse osakaal on kuni 2/3 abikõlblikest kuludest ning minimaalne omafinantseerimise määr taotlejale on 1/3 abikõlblikest kuludest.

(3) Omafinantseeringu hulka arvatakse ainult toetuse saaja tehtavad abikõlblikud kulud. Omafinantseeringut toetuse hulka ei arvata, samuti ei saa toetust kasutada omafinantseeringuks.

(4) Omafinantseeringuna ei käsitata teisi riigi, kohalike omavalitsuste, Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE

§ 7. Toetuse taotlemine

(1) Taotluse vastuvõtt kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga juhul, kui kuue järjestikuse kalendrikuu keskmine registreeritud töötuse määr Tallinnas ületab 5%. Ettevõtlusamet annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.

(2) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile taotlusvormil. Taotlusvormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrusega.

(3) Ettevõtlusamet teeb taotlusvormi kättesaadavaks ameti veebilehel ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

(4) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.

§ 8. Nõuded taotlejale

(1) Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud äriühing, avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) taotleja täistööajaga töötavate töötajate arv taotlemisele eelnenud kalendrikuul on äriühingus vähemalt viisteist, mittetulundusühingus või sihtasutuses vähemalt kaks;
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

2) taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja esitanud asukohajärgsele kohtu registriosakonnale vähemalt ühe majandusaasta aruande;

3) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike või kohalike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;

4)  (Kehtetu - Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

5) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 9. Taotleja kohustused

Taotleja on kohustatud:

1) esitama ettevõtlusameti nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;

2) võimaldama kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust;

3) teavitama ettevõtlusametit kirjalikult või e-posti teel enne mis tahes muudatuste tegemist töösuhetes sotsiaalsel töökohal töötava töötajaga;

4) asjaolude selgumisel viivitamata informeerima ettevõtlusametit kirjalikult kõigist esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ettevõtlusametit või taotlejat oma kohustuste täitmisel, sealhulgas taotleja nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, taotleja ümberkujundamisest, tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;

5) viivitamata kirjalikult informeerima taotleja või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;

6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama ettevõtlusametile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 10. Nõuded taotlusele

(1) Loodavate uute sotsiaalsete töökohtade arv on äriühingus vähemalt 5 ja kõige rohkem 30, mittetulundusühingus või sihtasutuses vähemalt 3 ja kõige rohkem 30.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(2) Toetatavatele sotsiaalsetele töökohtadele tööle võetavate töötajate elukoht rahvastikuregistris on Tallinn katkematult vähemalt ühe aasta jooksul enne tööle vormistamist.

(3) Uuteks töökohtadeks ei loeta töökohti, mille taotleja on loonud teise äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või selle osa omandamise või ülevõtmise teel.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(4) Töötajad võetakse tööle ja nendega sõlmitakse vastavalt töölepingu seadusele tähtajaline tööleping.

(5) Kui toetatavate sotsiaalsete töökohtade loomise tulemusena toetuse taotleja töötajate arv eelneva kuue kuu keskmisega võrreldes kokkuvõttes ei suurene, peab ametikoht või peavad ametikohad olema vabanenud seoses vabatahtliku töölt lahkumisega, töövõime kaotusega, vanaduspensionile jäämisega, tööaja vabatahtliku vähendamisega või töötaja üleastumisest tingitud õiguspärase töölt vabastamisega, mitte seoses koondamisega.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse menetlemine

(1) Ettevõtlusamet teostab taotluse suhtes järgmisi toiminguid: registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse hindamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine, toetuse eraldamine.

(2) Ettevõtlusamet võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge. Seejuures tuleb näidata, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist ja mis tähtajaks tuleb selgitused või täiendused esitada.

(3) Vajaduse korral konsulteerib ettevõtlusamet haruliidu või muu selle valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.

(4) Taotluste vastuvõtmine peatatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal rahuldatud taotluste alusel eraldatud toetuste kogumaht on võrdne vastava aasta linna eelarves ettevõtlusametile toetuse eraldamiseks ettenähtud summaga, või juhul, kui kuue järjestikuse kalendrikuu keskmine registreeritud töötuse määr Tallinnas on 5% või madalam. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel. Sellisel juhul jäetakse rahuldamata ning tagastatakse esitajatele kõik taotlused, mis on esitatud pärast taotluste vastuvõtmise peatamist.

(5) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamise otsustamist avatakse taotluste vastuvõtmine ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga juhul, kui linna eelarves nähakse ette lisavahendid toetuse eraldamiseks. Taotluste vastuvõtmise avamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel.

§ 12. Taotluse läbivaatamine, hindamine ja otsuste langetamine

(1) Ettevõtlusamet edastab nõuetele vastava taotluse koos oma hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile. Hindamiskomisjoni kuulub viis kuni seitse liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Tallinna Linnavolikogu, linnavalitsuse, ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja ettevõtjate ühenduste esindajad. Hindamiskomisjon on linnavalitsuse ajutine komisjon, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

(2) Hindamiskomisjon hindab laekunud nõuetekohaseid taotlusi ja teeb ettevõtlusameti juhatajale ettepaneku taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kolmekümne tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest ettevõtlusametile.

(3) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osalisel rahuldamisel võib hindamiskomisjon teha ettepaneku ja ettevõtlusameti juhataja vähendada toetuse summat proportsionaalselt loodavate sotsiaalsete töökohtade töökoormusele.

(4) Toetuse taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise ettepaneku tegemisel võtab hindamiskomisjon ja otsuse tegemisel võtab ettevõtlusameti juhataja arvesse:

1) loodavate sotsiaalsete töökohtade arvu;

2) loodavate sotsiaalsete töökohtade palgataset;

3) loodavate sotsiaalsete töökohtade töökoormust (täis- või osalise tööajaga);

4) taotluse realistlikkust;

5) taotleja asukohta.

(5) Kui hindamiskomisjon teeb ettepaneku rahuldada taotlused ja taotlustes taotletud toetuste kogusumma on suurem kui linna eelarves ettevõtlusametile toetuse eraldamiseks ettenähtud summa, koostab hindamiskomisjon nimetatud taotluste kohta pingerea ja esitab selle ettevõtlusametile koos koosoleku protokolliga.

(6) Hindamiskomisjoni koosolekud protokollitakse.

(7) Ettevõtlusameti juhataja otsustab hindamiskomisjoni ettepanekute põhjal taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma käskkirjaga kolme tööpäeva jooksul arvates hindamiskomisjoni otsuse tegemisest.

(8) Ettevõtlusamet informeerib toetuse taotlejaid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest ning toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

(9) Ettevõtlusameti taotluse rahuldamise otsus kehtib kaks kuud arvates otsuse tegemise päevast. Selle aja jooksul peab toetuse saaja sõlmima ettevõtlusametiga sihtotstarbelise toetuse lepingu (edaspidi leping).

§ 13. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetuste kasutamist ja väljamaksmist reguleerib leping. Toetuse tüüplepingu vormi ja selle lisad kinnitab linnavalitsus määrusega.

(2) Toetuse maksmise aluseks on toetuse saaja tegelikult tehtud abikõlblikud kulud.

(3) Toetus makstakse välja üks kord kuus kahekümne ühe päeva jooksul pärast seda, kui ettevõtlusamet on kinnitanud toetuse saaja esitatud aruanded ja muud nõutud dokumendid.
(Tvk m 10.03.2011 nr 5, jõustumine 17.03.2011)

(4) Ettevõtlusametil on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamist, nõuda lisainformatsiooni ja -dokumente toetuse kasutamise kohta ja toetuse taotluses või aruannetes esitatud andmete kohta.

(5) Kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja rikub käesoleva korra või lepingu tingimusi või esitab valeandmeid, on ettevõtlusametil õigus leping ühepoolselt lõpetada, edasine toetuse väljamaksmine peatada ning väljamakstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 14. Lepingu ja muude projekti dokumentide muutmine

Kui toetuse saaja soovib pärast lepingu sõlmimist teha selles muudatusi, on toetuse saaja kohustatud taotlema ettevõtlusametilt muudatuste heakskiitmist juhul, kui muutub abikõlblikkuse periood, ettenähtud tegevused või eesmärgid. Iga lepingumuudatus, millega kaasneb toetuse saaja omafinantseeringu vähendamine alla lepingus sätestatud määra, tuleb kooskõlastada ettevõtlusametiga.

§ 15. Aruandlus, kontroll ja dokumentide säilitamine

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama aruandeid lepingus sätestatud korras üks kord kuus iga kuu 12. kuupäevaks sellele eelnenud kuu kohta. Aruannete vormid on lepingu lahutamatud osad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus määrusega.

(2) Toetuse kasutamist kontrollib ettevõtlusamet. Toetuste sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub ettevõtlusamet esitatud taotlusest, lepingu tingimustest, aruannetest ja vajaduse korral kohapealse kontrolli tulemustest.

(3) Ettevõtlusamet korraldab taotluste, nende kohta tehtud otsuste ja toetuse kasutamise aruannete säilitamise.

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. mail 2009.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees