Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Soojusenergia hinnatõusu hüvitamise sotsiaaltoetus
Tallinna Linnavolikogu 14.05.2009 määrus number 14
Jõustumine:21.05.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 01.10.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 36, jõustumine 01.01.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. mai 2009 nr 14

 

 

Soojusenergia hinnatõusu hüvitamise sotsiaaltoetus

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 71 “Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale” lisa punktiga 4.1

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kaugküttevõrgust korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu hüvitamiseks sotsiaaltoetuse (edaspidi toetus) arvutamine, vahendite kasutamine ja väljamaksmine Tallinna linna vähekindlustatud leibkondadele.

§ 2.  Mõisted

(1) Mõisteid kasutatakse alljärgnevas tähenduses:

1) korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu hüvitamise toetus tähendab kütteperioodil kaugküttevõrgust korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia müügihinna tõusu, võrrelduna 2007/2008 kütteperioodi keskmise kaalutud müügihinnaga, ja perekonna eluruumi pinna alusel arvutatud rahalist summat kütteperioodi esimese või teise poole eest. Toetuse arvestamisel võetakse maksimaalseks eluruumi pinnaks Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 “Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine” kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm;

2) toetuse vahendid on linna eelarves eraldatud soojusenergia hinnatõusu hüvitamise toetamiseks ettenähtud vahendid vähekindlustatud Tallinna leibkondadele;

3) taotleja tähendab vähekindlustatud leibkonna esindajat, kelleks võib olla eluruumi omanik või valdaja või eluruumi üürnik;

4) toetuse arvestamiseks võetakse kütteperioodi kestvuseks faktilise kütteperioodi täiskuud, s.o ajavahemik ühe aasta oktoobrist järgmise aasta aprillini, mis sotsiaaltoetuse arvestamiseks ja väljamaksmiseks on jaotatud kaheks pooleks: esimene pool oktoobrist detsembrini, teine pool jaanuarist aprillini;

5) vähekindlustatud leibkond tähendab ühises eluruumis (korteris) elavaid isikuid, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn, kui leibkonna liikme keskmine netosissetulek kuus kütteperioodi esimesel (oktoober–detsember) ja teisel poolel (jaanuar–aprill) on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära netopalga.

§ 3.  Toetuse väljamaksmise alustamine

Korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu toetamist alustatakse 2010. aasta veebruarist 2009/2010 kütteperioodi esimese poole eest.

§ 4.  Toetuse taotlemine

(1) Taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi osakond):

1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa);

2) elamuhaldaja esitatud korteri kommunaalkulude arve hüvitatava kütteperioodi kuu eest;

3) tööandja poolt väljastatud tõendi hüvitatava kütteperioodi esimese või teise poole täiskuude keskmise väljamakstud kogupalga kohta ning tõendid teiste sissetulekute kohta (pensioni suurus, töötu abiraha suurus, tulu ettevõtlusest, vanema hüvitis, töötuskindlustuse hüvitis, dividendid, hooldaja toetus, elatisraha, tulu väärtpaberite müügist, töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis, stipendium). Keskmise netosissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarvelistest vahenditest makstud ühekordset sotsiaaltoetust.

(2) Taotleja võib esitada osakonnale toetuse taotluse 1. veebruarist 30. aprillini kütteperioodi esimese poole kohta ja 1. maist 31. juulini kütteperioodi teise poole kohta.

(3) Osakond kontrollib esitatud andmeid ning vajadusel on õigus nõuda lisainformatsiooni.

§ 5.  Toetuse arvestamine

(1) Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse toetuse väljamaksmise või maksmisest keeldumise kohta kümne tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

(2) Toetuse suurus arvutatakse lähtuvalt eluruumi soojuskulust 0,2 MWh/m2 kütteperioodil ja AS Tallinna Küte soojusenergia kaalutud müügihinnast hüvitatava kütteperioodi poolel, võrrelduna 2007/2008 kütteperioodi keskmise kaalutud müügihinnaga. Hüvitatava kütteperioodi poole lõpule järgneval kuul arvestab toetuse suuruse eluruumi pinna 1 m2 kohta välja Tallinna Ettevõtlusamet ja teavitab  osakonda.

§ 6.  Toetuse väljamaksmine

(1) Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse § 4 sätestatud tingimustele vastava taotluse esitamisest.

(2) Toetus kantakse taotluses näidatud taotleja arvelduskontole.

§ 7.  Lõppsätted

(1) Linnaosa valitsusele eraldatud toetuse vahendite kasutamist korraldavad ja peavad arvestust linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajad, kes esitavad Tallinna Ettevõtlusametile mai ja augusti 5. kuupäevaks aruande, milles on ära toodud leibkondade ja leibkonnaliikmete arv ning eelnenud kütteperioodi poolel toetusteks väljamakstud summa.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. mail 2009. Määruses sätestatud kaugküttevõrgust korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu toetust saab taotleda alates 1. veebruarist 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009
määruse nr 14
“Soojusenergia hinnatõusu hüvitamise sotsiaaltoetus”
LISA

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

 

SOOJUSENERGIA HINNATÕUSU HÜVITAMISE TOETUSE TAOTLUS

 

 

 

 

TAOTLEJA …………………………………………………………………………………………

AADRESS ………………………………………………

Kontakttelefon ………………………

Taotleja isikukood …………………………

Panga arvelduskonto nr …………………………

Eluruumi pind…………………

m2

       

 

Nr

Leibkonna liikmed
(ees-ja perekonnanimi)

Isikukood

Sissetuleku liik

Kütteperioodi esimese või teise poole keskmine netosissetulek kuus* (eurodes)

1.

 

 

Kogupalk (neto)

Pension

Muud

 

2.

 

 

Kogupalk (neto)

Pension

Muud

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Kokku:

xxx

xxx

 

Kütteperioodi esimese või teise poole keskmine netosissetulek leibkonna liikme kohta kuus

(eurodes)**: …………………

 

           

** (leibkonna liikmete kütteperioodi esimese või teise poole keskmine netosissetulek kuus kokku jagatud leibkonna liikmete arvuga)

* Keskmise netosissetuleku arvestamisel peab taotleja arvesse võtma kütteperioodi esimese või teise poole kuu netosissetuleku ja esitama tööandja poolt väljastatud kütteperioodi esimese või teise poole kuu keskmise väljamakstud kogupalga kohta tõendi ning tõendid teiste sissetulekute kohta (pensioni suurus, töötu abiraha suurus, tulu ettevõtlusest, vanema hüvitis, töötuskindlustuse hüvitis, dividendid, hooldaja toetus, elatisraha, tulu väärtpaberite müügist, töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis, stipendium).

Keskmise netosissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarvelistest vahenditest makstud ühekordset sotsiaaltoetust.

Kinnitan näidatud andmete ja tulude õigsust. Olen teadlik, et valede andmete esitamise korral nõutakse minult arvestatud kompensatsioon seaduslikus korras tagasi.

Kuupäev …………………………………

Taotleja allkiri ……………………………………

 

Sotsiaaltöötaja ettepanek:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees