Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2009 määrus number 44
Jõustumine:18.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. mai 2009 nr 44

 

 

 

 

 

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ punkti 2.6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 istungi protokolli nr 8 päevakorrapunktiga 34.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 määruses nr 14 „Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) koduteenus kõrvalabi vajavatele isikutele.“

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) parima võimaliku toimetuleku võimaldamine tavapärases keskkonnas iseseisval elamisel isikutele, kes vajavad toimetulekuks kõrvalabi ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. mail 2009.

 

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes