Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2009 määrus number 42
Jõustumine:11.05.2009
Kehtetuks tunnistamine:24.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2010 - 24.09.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.09.2012 nr 45, jõustumine 24.09.2012

REDAKTSIOON:
Tlv m 01.12.2010 nr 100, jõustumine 06.12.2010
Tlv m 09.12.2009 nr 94 jõust. 14.12.2009

  

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. mai 2009 nr 42

 

 

 

 

 

Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja“ p-de 1.3.21, 2.1¹–2.1³ ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 1–4 alusel ning tulenevalt vajadusest tõsta kohaliku omavalitsuse haldussuutlikust taksonduse korraldamisel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Komisjoni moodustamine

(1)  Moodustada taksokomisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

(2) Komisjoni ülesandeks on läbi vaadata füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt esitatud taotlused taksoveoloa ja/või sõidukikaardi saamiseks ning kontrollida vedaja vastavust ühistranspordiseadusele ja teistele taksovedu reguleerivatele õigusaktidele.

§ 2.  Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet).

§ 3.  Komisjoni ülesanded

Komisjon pädevuses on:

1) vaadata läbi transpordiametile laekunud taksoveolubade ja/või sõidukikaartide taotlused;

2) kontrollida vedaja vastavust ühistranspordiseadusele ja teistele taksovedu reguleerivatele õigusaktidele;

3) teha transpordiametile ettepanek nõuetekohase ja põhjendatud taotluse korral taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamiseks;

4) teha transpordiametile ettepanek mittevastava ja põhjendamata taotluse korral taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamisest keeldumiseks;

5) vaadata läbi transpordiameti kaudu linnavalitsusele esitatud taksoveoalased kaebused;

6) teha transpordiametile ettepanek vedaja mittevastavusel ühistranspordiseadusele või teistele taksovedu reguleerivatele õigusaktidele taksoveoloa ja/või sõidukikaardi kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad üks kord nädalas, taotluste puudumisel vähemalt kaks korda kuus.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget. Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(3) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl. Otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

(4) Komisjon esitab transpordiameti juhatajale komisjoni koosoleku protokollis põhistatud seisukohad ja ettepanekud taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamise, väljastamisest keeldumise, kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta.

(5) Komisjoni otsused transpordiameti juhatajale on soovituslikku laadi.

§ 5.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on 11-liikmeline.

(Tlv m 01.12.2010 nr 100, jõustumine 06.12.2010)

(2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

(3) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse, transpordiameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindajad ja teised linnavalitsuse määratud isikud.

(Tlv m 01.12.2010 nr 100, jõustumine 06.12.2010)

(31) Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid.

(Tlv m 01.12.2010 nr 100, jõustumine 06.12.2010)

(4) Komisjoni tööd juhib ja korraldab komisjoni esimees, kelleks on ühistranspordi valdkonda kureeriv abilinnapea. Esimehe äraolekul juhib ja korraldab komisjoni tööd komisjoni aseesimees.

(5) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle nimetab komisjoni esimees komisjoni liikmete hulgast.

§ 6.  Komisjoni sekretär

Komisjoni sekretär:

1) teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra;

2) protokollib komisjoni koosolekud ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest;

3) täidab teisi komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7.  Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) pöörduda taksoveoloa ja/või sõidukikaardi taotleja poole tööks vajalike dokumentide saamiseks;

2) esitada linnavalitsusele, transpordiametile ja munitsipaalpolitsei ametile ettepanekuid taksoveo paremaks korraldamiseks, sh taksode parkimiskorraldust, liikluskorraldust ja –ohutust puudutavates küsimustes;

3) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. mail 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär