Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sambla tn 7 maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2009 korraldus number 720
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. mai 2009 nr 720-k

 

 

Sambla tn 7 maa
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, § 191, § 192, maa hindamise seaduse § 9 lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p-dega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. jaanuari 1998 otsusest nr 9618, Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2000 korraldusest nr 932-k, Tallinna notari Anne Saaberi asendaja Erki Põdra 5. juulil 2004 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest (notari ametitoimingute raamatu nr 4158/2004), Tallinna notari Robert Kimmeli 9. veebruaril 2009 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri nr 426) ja 26. veebruaril 2009 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu muutmise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri nr 634), Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korraldusest nr 437-k ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 10692 materjalidest

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 20.04.2009 akt nr 2842.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Sambla tn 7 endisel kinnistul nr 1127 N (üldpindala 3119 m2) asuva 408 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 34 680 (kolmkümmend neli tuhat kuussada kaheksakümmend) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmistele isikutele:

3.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 1/6 mõttelises osas, summas 5 780 (viis tuhat seitsesada kaheksakümmend) krooni;

3.2  XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 1/6 mõttelises osas, summas 5 780 (viis tuhat seitsesada kaheksakümmend) krooni;

3.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 4/6 mõttelises osas, summas  23 120 (kakskümmend kolm tuhat ükssada kakskümmend) krooni.

4. Punktis 3 nimetatud summad maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2010. aasta teises kvartalis.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Linnavaraametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Linnavaraametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Lugeda endise kinnistu nr 1127 N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

7. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009

korraldusega nr 720-k

 

AKT nr 2842

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Linnavaraameti põhimääruse“ § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Sambla tn 7

23

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. jaanuari 1998 otsusega nr 9618 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 3119 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

 

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

1

mõttelises osas

3119 m2
pindala

 

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 alusel 408 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

23

85

408

1

34 680

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 34 680 (kolmkümmend neli tuhat kuussada kaheksakümmend) krooni.

 

 

 

Akti koostaja: Merle Raam, Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist

20.04.2009