Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele käibemaksuseaduse § 15 muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2009 otsus number 86
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2009 nr 86

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele käibemaksuseaduse § 15 muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lõike 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel

 

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2009
otsuse nr 86
LISA

 

Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

§ 1. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2007, 30, 186; RT III 2007, 32, 259; RT I 2008, 51, 283; 58, 323; 324; 329) tehakse järgmised muudatused:

1) § 15 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(7) Alates 2010. aasta 1. jaanuarist on füüsilisele isikule, elamu- või korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest finantseeritavale juriidilisele isikule või asutusele oma tarbeks müüdava soojusenergia ning füüsilisele isikule müüdava kütteturba, briketi, kivisöe või küttepuidu käibemaksumäär 5 protsenti.“

 

§ 2. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

Ene Ergma

Riigikogu esimees

 

Tallinn,  2009


Seletuskiri

Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

 

1. Seaduse eesmärk

Käesoleva eelnõuga muudetakse käibemaksuseaduse § 15 lõiget 7 eesmärgiga vähendada alates 2010. aasta 1. jaanuarist füüsilisele isikule, elamu- või korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest finantseeritavale juriidilisele isikule või asutusele oma tarbeks müüdava soojusenergia ning füüsilisele isikule müüdava kütteturba, briketi, kivisöe või küttepuidu käibemaksumäära seniselt 18 protsendilt 5 protsendile.

2. Eelnõu sisu

Füüsilisele isikule, elamu- või korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest finantseeritavale juriidilisele isikule või asutusele oma tarbeks müüdavale soojusenergiale ning füüsilisele isikule müüdavale kütteturbale, briketile, kivisöele või küttepuidule kehtis 5-protsendine käibemaksumäär kuni 30. juunini 2007. Seoses Eesti Euroopa Liiduga liitumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppemisega, hakkas alates 1. juulist 2007 kehtima 18-protsendiline käibemaksumäär. Käibemaksumäära alandamiseks tuleb Vabariigi Valitsusel alustada viivitamatult läbirääkimisi Euroopa Nõukoguga ja Euroopa Komisjoniga taotlemaks nõusolekut käibemaksumäära erandi kehtestamiseks või ajutiseks alandamiseks.

Käibemaksumäära suurus mõjutab väga otseselt kõikide inimeste toimetulekut ning moodustab perede kuludest olulise osa. Arvestades hüppeliselt kasvanud soojusenergia (eelkõige vedelkütuse ja maagaasi) hinda, on soojusenergia hinnatõus koosmõjus käibemaksu 13-protsendilise lisandumisega olnud väga järsk, tekitades niigi pingelisele pere-eelarvele lisakoormuse. Käibemaksuseaduse muutmisega esitatud kujul peatuks järgnevatel aastatel elanikkonnale, korteriühistutele jt käibemaksuseaduse § 15 lõikes 7 loetletud isikutele oma tarbeks müüdava soojusenergia hinnatõus, mis leevendaks mõningal määral tekkinud sotsiaalseid probleeme ja toetaks inimeste toimetulekut.

3. Seaduse jõustumine

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu lihthäälteenamus. Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees