Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lastesõime Pöialpoiss ja Lasteaia Mudila ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Mudila
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2009 otsus number 92
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2009 nr 92

 

 

 

 

Lastesõime Pöialpoiss ja Lasteaia Mudila ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Mudila

 

 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lg 1 ja lg 2 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 1.5, 2.8 ja 4.1.2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Liita Lastesõim Pöialpoiss Lasteaiaga Mudila ja lõpetada Lastesõime Pöialpoiss tegevus alates 1. septembrist 2009.

2. Anda lasteaiale nimeks Tallinna Lasteaed Mudila.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning moodustada Lastesõime Pöialpoiss likvideerimiskomisjon.

4. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Tallinna Lasteaia Mudila põhimäärus.

5. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees