Volituse andmine Tallinna linna esindamiseks (E.Uri)

Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 706

Redaktsiooni kehtivus 29.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. aprill 2009 nr 706-k

 

 

Volituse andmine Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 271-338, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkt 4 ja Tallinna põhimääruse § 4 lõige 3 alusel

 

 

1. Volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat Einike Uri (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üürilepingu sõlminud isikutelt üüritasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu muutmise, ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüritasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumide üürilepingute muutmise, ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades.

2. Punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1 ja 1.2 toodud volitustega.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 korraldus nr 614-k.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraameti juhatajale Einike Urile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär