Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võidujooksu tn 8 kinnisasja koos sellel asuvate rajatiste ja inventariga üürile andmine (mittetulundusühing Jalgpalliklubi Ajax TLMK), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Olavi Sikkale
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 704
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 13.04.2011 nr 599
Tlv k 23.12.2009 nr 2147

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  29. aprill 2009 nr 704-k

 

 

Võidujooksu tn 8 kinnisasja koos sellel asuvate rajatiste ja inventariga üürile andmine (mittetulundusühing Jalgpalliklubi Ajax TLMK), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Olavi Sikkale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 65 lg 5, § 66 lg-te 4-5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-dega 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.3, 56, 57, 59 ja 62 ning tulenevalt mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Ajax TLMK 21. jaanuari 2008 taotlusest

 

 

1. Anda otsustuskorras mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Ajax TLMK (registrikood 80100885) viieks aastaks üürile Võidujooksu tn 8 kinnistul (kinnistusregistriosa nr 4057701, katastritunnus 78403:303:0043, pindala 7791 m2) asuvad rajatised (kunstmurukattega jalgpalliväljak (ehitisregistri kood 220223412), valgustusmastid ja võrkpiire) ja inventar (jalgpalliväravad), edaspidi linnavara järgmistel tingimustel:

(Tlv k 13.04.2011 nr 599)

1.1 linnavara kasutatakse lastele ja noortele sporditegevuse läbiviimiseks;

1.2 alates 1. jaanuarist 2011 tasub üürnik üürileandja poolt esitatud arve alusel igakuiselt linnavara kasutamise eest 300 eurot kuus, millele lisandub käibemaks.

(Tlv k 13.04.2011 nr 599)

1.3 üürnik korraldab kinnisasja ja sellel asuvate rajatiste haldamise ja majandamise, sõlmib kommunaalteenuste (sh elektrienergia) kasutamise lepingud ning tasub linnavaraga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.4 linnavara üürilepingu eritingimusteks on:

1.4.1 üürnik kohustub:

1.4.1.1 võimaldama linnavara kasutada eelisjärjekorras laste ja noorte sporditegevuse läbiviimiseks Tallinna linnalt sporditegevuse toetust saavatel spordiorganisatsioonidel vastavalt Võidujooksu tn 8 teenuste hinnakirjale;

1.4.1.2 tagama kinnisasja ning selle ümbruse heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

1.4.1.3 kindlustama üürileandja kasuks punktis 1 nimetatud rajatised vähemalt taastamisväärtuses 30 päeva jooksul linnavara üürilepingu sõlmimisest ja esitama üürileandjale koopia kindlustuspoliisist;

1.4.2 üüri (punkt 1.2) suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

1.4.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt linnavara parendusteks tehtud kulutusi;

1.4.4 linnavara allkasutusse andmine on keelatud.

2. Kiita heaks korralduse lisas olev Tallinna linna ja mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Ajax TLMK vahel sõlmitava linnavara üürilepingu projekt.

3. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava linna spordiasutuse Kadrioru Staadion direktorit Olavi Sikkat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingule.

4. Mittetulundusühingul Jalgpalliklubi Ajax TLMK on õigus punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui mittetulundusühing Jalgpalliklubi Ajax TLMK ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul linnavara üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks linna spordiasutusele Kadrioru Staadion ja  mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Ajax TLMK.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009

korraldusele nr 704-k 

 

Linnavara üürileping

 

 

 

Tallinnas ........................ 2009

 

Tallinna linn (edaspidi üürileandja), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .................. 2009 korralduse nr  ...... alusel linna spordiasutuse Kadrioru Staadion direktor Olavi Sikka, ja mittetulundusühing Jalgpalliklubi Ajax TLMK (edaspidi üürnik), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Boriss Dugan, kumbki eraldi pool või koos pooled, on sõlminud Tallinna Linnavalitsuse ....................... 2009 korralduse nr  ...... alusel alljärgneva linnavara üürilepingu (edaspidi leping).

 

1. LEPINGU OBJEKT JA TÄHTAEG

1.1 Üürileandja annab üürnikule tasu eest kasutamiseks Tallinnas Võidujooksu tn 8 asuva kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 4057701, katastritunnus 78403:303:0300, pindala 9 180 m2) koos sellel asuvate rajatiste: kunstmurukattega jalgpalliväljak (ehitisregistri kood 220223412), jalgpalliväljakut ümbritsev võrkpiire, jalgpalliväljaku nurkades asuvad valgustusmastid (igaühel 3 pro˛ektorit) ja inventariga: 2 (kaks) jalgpalliväravat (edaspidi linnavara).

1.2 Lepingu objektiks olev linnavara antakse üle ja tagastatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga.

1.3 Leping on sõlmitud tähtajaga 5 (viis) aastat.

 

2. LEPINGU DOKUMENDID

Lepingu dokumentideks on leping ja pärast lepingu sõlmimist täiendavalt allkirjastatud lisad, milles lepitakse kokku lepingu muudatused ja täiendused ning linnavara üleandmis-vastuvõtmisakt.

 

3. ÜÜR JA KÕRVALKULUD

3.1 Üürnik kohustub tasuma üürileandjale igakuiselt linnavara kasutamise eest 7 000 (seitse tuhat) krooni üüri (edaspidi üür), millele lisandub käibemaks ning kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised.

3.2 Üürnik tasub üüri, linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised üürileandja poolt esitatud arve alusel üks kord kuus hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates arve saamisest.

3.3 Üürnik korraldab kinnisasja ja sellel asuvate rajatiste haldamise ja majandamise, sõlmib kommunaalteenuste (sh elektrienergia) kasutamise lepingud ning tasub kinnisasja ja sellel asuvate rajatiste kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) vastavalt kokkulepetele teenuse osutajatega.

3.4 Üüri, kõrvalkulude, maksude ja koormiste tasumise kohustus tekib üürnikul alates linnavara vastuvõtmisest, üürniku õigustamatul keeldumisel või hoidumisel linnavara vastuvõtmisest aga hetkest, mil üürnikul olnuks kohustus linnavara vastu võtta.

3.5 Üürileandjale tasumisele kuuluvate maksete tasumisega viivitamise korral kohustub üürnik tasuma viivist 0,5% (null koma viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Viivise tasumine ei vabasta üürnikku kohustusest tasuda üüri või linnavara kasutamisega seotud makse ja koormisi. Kohustuste täitmisel loetakse esmajärjekorras tasutuks kogunenud viivised, intressid, leppetrahvid ning seejärel linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised ning viimases järjekorras üür, alustades kõige varasemast kuust.

3.6 Punktis 3.1 nimetatud üüri suurendatakse üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele igal lepingu sõlmimisele järgneval 12-l kalendrikuul. Suurenenud üür arvestatakse järgneva valemi kohaselt: suurenenud üür = üür x (1 m/100), kus „m“ on Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides üüri suurenemisest teatamise kuule eelnenud aasta kestel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3.7 Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse.

 

4. LINNAVARA KORRASHOID JA PARENDAMINE

4.1 Üürnik kohustub tagama linnavara säilimise üleandmis-vastuvõtmisaktis fikseeritud seisundis, arvestades rajatiste ja selle päraldiste lepingujärgse kasutamisega kaasnevat harilikku kulumist.

4.2 Üürnik võib linnavarale parendusi ja muudatusi teha üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.

4.3 Üürileandja poolt linnavarale parenduste ja muudatuste tegemise suhtes kohaldatakse võlaõigusseaduse § 284 sätestatut.

4.4 Üürnik kohustub lepingu ülesütlemisel või muul viisil lõppemisel andma üürileandjale üle linnavara koos kõigi muudatuste, parenduste ja päraldistega, mida ei ole linnavara kahjustamata võimalik eraldada ja ära viia.

4.5 Linnavara tagastamisel lepingu lõppemisel peab üürileandja kontrollima linnavara seisundit ja viivitamata teatama üürnikule linnavaral esinevatest puudustest, mille eest üürnik vastutab. Kui üürileandja seda ei tee, kaotab ta õigused, mis kuuluvad talle linnavara puudusest tulenevalt, välja arvatud juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa tavalise ülevaatusega avastada. Kui üürileandja avastab hiljem linnavara puuduse, mida ta tavalise ülevaatamisega ei saanud avastada, peab ta sellest üürnikule viivitamata teatama. Linnavara puudusest teatamata jätmisel kaotab ta puudusest tulenevad õigused. Nõuete esitamisel lähtutakse VõS § 338 ja TsÜS § 146 sätestatud tähtaegadest.

4.6 Üürnik vastutab linnavara kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui linnavara oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad linnavara kasutamisega kooskõlas lepinguga.

 

5. ÜÜRILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Üürileandjal on õigus suurendada üürihinda kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele.

5.2 Üürileandja kohustub:

5.2.1 andma linnavara üürnikule üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle kohe pärast lepingu allakirjutamist;

5.2.2 võimaldama üürnikul linnavara kasutada vastavalt lepingus sätestatud tingimustele;

5.2.3 esitama pretensioonid, mida tal on õigus lepingu kohaselt üürnikule esitada, 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks.

 

6. ÜÜRNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Üürnikul on õigus:

6.1.1 nõuda linnavara üleandmist üleandmis-vastuvõtmisaktiga alates lepingu allakirjutamisest;

6.1.2 vallata ja kasutada linnavara vastavuses lepinguga, kahjustamata seejuures üürileandja õiguspäraseid huve;

6.1.3 nõuda linnavara välja mis tahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda linnavara valdamisele ja kasutamisele tehtavate takistuste kõrvaldamist;

6.2 Üürnik kohustub:

6.2.1 kasutama linnavara lastele ja noortele sporditegevuse läbiviimiseks;

6.2.2 valdama ja kasutama linnavara kooskõlas lepinguga ja vastavalt punktis 6.2.1 nimetatud otstarbele säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks linnavara kahjustamist või üürileandja vara ja õiguste kahjustamist muul viisil;

6.2.3 lubama kontrollida üürileandjal linnavara seisukorda ja lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist;

6.2.4 võimaldama linnavara kasutada eelisjärjekorras laste ja noorte sporditegevuse läbiviimiseks Tallinna linnalt sporditegevuse toetust saavatel spordiorganisatsioonidel vastavalt Võidujooksu tn 8 teenuste hinnakirjale;

6.2.5 korraldama linnavara hooldamise ning tagama linnavara ja selle vahetu ümbruse heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

6.2.6 kindlustama üürileandja kasuks lepingu kehtivuse ajaks punktis 1.1 nimetatud rajatised vähemalt taastamisväärtuses 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ja esitama üürileandjale koopia kindlustuspoliisist;

6.2.7 teatama üürileandjale viivitamatult ohust linnavarale, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta, samuti linnavara lepingutingimustele mittevastavusest;

6.2.8 teatama üürileandjale viivitamatult linnavaral avarii, tulekahju jt õnnetuste toimumisest ja võtma tarvitusele abinõud linnavarale tekkiva kahju vähendamiseks ning toimunu tagajärgede likvideerimiseks;

6.2.9 tagastama linnavara üürileandjale üleandmis-vastuvõtmisaktiga lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel vastavalt lepingu tingimustele;

6.2.10 mitte andma linnavara allkasutusse;

6.2.11 teatama viivitamatult üürilepingus märgitud enda rekvisiitide muutumisest üürileandjale;

6.2.12 teavitama viivitamatult üürileandjat enda likvideerimise alustamisest või enda kohta pankrotiavalduse esitamisest;

6.2.13 täitma muid kohustusi, mis tulenevad lepingust, õigusaktidest, üürileandja vastavatest õigustest või headest kommetest ja/või tavadest.

 

7. LEPINGU MUUTMINE

7.1 Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, mille aluseks üürileandja poolselt on lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti andnud organi eelnev otsus. Nimetatud otsus ei ole vajalik lepingu muutmiseks sellises ulatuses, milleks on lepingu sõlminud üürileandja asutusel Tallinna õigusaktidest tulenev vajalik pädevus olemas. Lepingu muudatused vormistatakse lepingu lisana, mis kuulub lepingu dokumentide hulka.

7.2 Ühe poole esitatud kirjaliku taotluse lepingu tingimuste muutmiseks vaatab teine pool läbi ja teavitab oma otsusest teist poolt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole pool teisele poolele vastanud, loetakse lepingu muutmise ettepanek tagasi lükatuks.

 

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

8.1 Leping lõpeb tähtaja möödumisel, lepingu ülesütlemisel poolte poolt, linnavara hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel, samuti lõppemisel muul lepingust või seadusest tuleneval alusel. Kui lepingu tähtaja möödumisel on linnavara punktis 6.2.9 sätestatu vastaselt üürniku valduses, siis leping sellest tähtajatuks ei muutu.

8.2 Pooltel on õigus ette teatamata leping erakorraliselt üles öelda kui teine pool rikub oluliselt lepingut. Pooled loevad lepingu oluliseks rikkumiseks eelkõige alljärgnevaid asjaolusid:

8.2.1 üürnik kasutab linnavara vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

8.2.2 üürniku tegevus või tegevusetus halvendab linnavara seisundit;

8.2.3 üürnik ei ole täies ulatuses tasunud üüri, muid lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid makseid rohkem kui 1 (üks) kuu tasumise tähtaja möödumise päevast arvates;

8.2.4 üürnik on viivitanud korduvalt (so kolm või enam korda) üüri või muude tasumisele kuuluvate maksete tasumisega;

8.2.5 üürnik on linnavara andnud allüürile;

8.2.6 üürnik rikub muul, lepingu punktides 8.2.1-8.2.5 sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul arvates üürileandja kirjaliku nõude saamisest;

8.2.7 üürniku suhtes on välja kuulutatud pankrot või vastu võetud likvideerimisotsus;

8.2.8 linnavara kasutamine on üürileandjast tingitud asjaoludel raskendatud või takistatud;

8.2.9 üürileandja rikub muul, lepingu punktis 8.2.8 sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul arvates üürniku kirjaliku nõude saamisest.

8.3 Üürnikul on õigus leping igal ajal üles öelda teavitades sellest üürileandjat 2 (kaks) kuud ette.

9. TEADETE VORM

Pooltevahelised lepinguga seotud teated vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi. Poole iga nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

 

10. POOLTE VASTUTUS

10.1 Pooled vastutavad lepingust tulenevate kohutuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt, v.a kui rikkumine on vabandatav.

10.2 Pooled ei vastuta lepingu täitmise eest, kui lepingu täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu. Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna riigipööret, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses, sõda, loodusõnnetust, panga moratooriumi. Pool, kes ei saa oma lepingulisi kohustusi täita vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest teisele poolele viivitamatult teatama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates selle tekkimisest.

10.3 Üürileandjale linnavara tagastamisega viivitamisel lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub üürnik maksma leppetrahvi, mille suuruseks on 100 (ükssada) krooni iga viivitatud kalendripäeva eest.

10.4 Linnavarale üürileandja nõusolekuta parenduste või muudatuste tegemise eest võib üürileandja nõuda üürnikult leppetrahvi tasumist 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses.

10.5 Juhul kui üürnik rikub tahtlikult või raskest hooletusest tingituna korduvalt lepingu punktides 6.2.1-6.2.13 sätestatud kohustusi, on üürileandjal õigus nõuda üürnikult leppetrahvi tasumist 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses.

10.6 Juhul kui üürileandja rikub tahtlikult või raskest hooletusest tingituna korduvalt lepingu punktides 5.2.1-5.2.2 sätestatud kohustusi, on üürnikul õigus nõuda üürileandjalt leppetrahvi tasumist 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses.

10.7 Punktides 6.2.1-6.2.8 ja 6.2.10 toodud rikkumiste kordumisel või punktides 6.2.1 ja 6.2.10 toodud rikkumise mittelõpetamisel 10 (kümne) päeva jooksul üürileandja poolt vastava nõude esitamisest võib üürileandja nõuda üürnikult leppetrahvi tasumist 3 (kolme) kuu üürisumma ulatuses.

10.8 Pooltel on õigus esitada lepingus ettenähtud juhtudel leppetrahvi nõue 3 (kolme) kuu jooksul arvates üürniku poolt linnavara valduse üleandmise päevast.

 

11. LÕPPSÄTTED

11.1 Lepingust tõusetuvad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

11.2 Leping jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt.

11.3 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, mille iga lehekülg on poolte poolt allkirjastatud ning millest üks eksemplar jääb üürileandjale ja teine eksemplar üürnikule.

 

12. POOLTE REKVISIIDID

Üürileandja:

Üürnik:

Tallinna linn

Jalgpalliklubi Ajax TLMK

Kadrioru Staadion

(Registrikood 80100885)

(Registrikood 75015976)

Uuslinna 10, 11415 Tallinn

Roheline aas 24, 10150 Tallinn

Tel 522 1237, faks 601 1229, e-post jkajax@hot.ee, veebileht www.fcajax.ee 

Tel 601 3564, 601 3510, faks 601 3557

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

______________________________________

Olavi Sikka

Boriss Dugan

Kadrioru Staadioni direktor

Jalgpalliklubi Ajax TLMK juhatuse liige

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär