Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 695
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. aprill 2009 nr 695-k

 

 

Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, raamatupidamise seaduse § 2 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 42 lg 3 ning § 49 lg 1 p 4 alusel

 

 

1. Korraldada linna raamatupidamise teostamine ümber vastavalt juurdelisatud „Linna raamatupidamise ümberkorraldamise I etapi tegevuskavale“ (lisa).

2. Moodustada 1. oktoobrist 2009 Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse (edaspidi finantsteenistus) finantsarvestuse osakonna koosseisu linna tsentraalne raamatupidamisüksus nimetusega raamatupidamiskeskus (edaspidi: raamatupidamiskeskus).

3. Linna valdkondade direktorite ülesanded:

3.1 finantsdirektoril tagada 1. oktoobrist 2009 raamatupidamisteenuse osutamine Tallinna Linnaarhiivile, Tallinna Perekonnaseisuametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ning SA Tallinn 2011-le, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskusele, OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismajale ja kõigile uutele asutatavatele linna sihtasutustele ja äriühingutele;

3.2 personalidirektoril koostöös finantsdirektoriga viia hiljemalt 30. juuniks 2009 läbi personaliotsing teenistujate leidmiseks raamatupidamiskeskusesse;

3.3 haldusdirektoril tagada, arvestades raamatupidamiskeskuse loomist, finantsteenistusele hiljemalt 31. juuliks 2009 tööruumide rendile võtmine ning töökohtade loomiseks vajaliku inventari soetamine;

3.4 infotehnoloogia direktoril tagada, arvestades raamatupidamiskeskuse loomist, finantsteenistusele hiljemalt 31. juuliks 2009 linna standarditele vastav infotehnoloogiline varustatus;

3.5 personalidirektoril koostöös finantsdirektoriga esitada linnavalitsusele k.a maikuu jooksul linna õigusaktide eelnõu punktis 3.1 nimetatud linna ametiasutuste ning finantsteenistuse struktuuri ja koosseisude muudatuste kohta.

4. Punktis 3.1 loetletud linna ametiasutuste juhatajatel tagada:

4.1 ametiasutuse bilansikontode inventuuride läbiviimine seisuga 31. august 2009 ja kinnitatud inventuuritulemuste finantsteenistusele esitamine hiljemalt 30. septembriks 2009;

4.2 hiljemalt 30. septembriks 2009 finantsteenistusele ametiasutuse raamatupidamise algdokumentide üleandmine tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008;

4.3 alates 1. oktoobrist 2009 ametiasutuse raamatupidamise algdokumentide kontrollimine, aktsepteerimine ja esitamine finantsteenistusele selliselt, et toimunud majandustehinguid oleks võimalik raamatupidamiskeskuses kirjendada Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja punktis 4.9.1.5 nõutud tähtajaks.

5. Finantsdirektoril:

5.1 sõlmida hiljemalt 1. septembriks 2009 punktis 3.1 nimetatud sihtasutuste ja äriühingutega lepingud neile raamatupidamisteenuse osutamiseks;

5.2 esitada ettepanek linna eelarve muutmiseks ja eelarveliste vahendite ümberpaigutamiseks tulenevalt punktis 1, 2 ja 3.1 toodud muudatustest linna raamatupidamisarvestuse korralduses;

5.3 tagada 1. septembrist 2010 raamatupidamisteenuse osutamine Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Linnakantseleile ja Tallinna Linnavolikogu Kantseleile.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 3.1 ja 5.3 loetletud ametiasutuse juhatajatele ning sihtasutustele ja äriühingule ja punktis 3 loetletud valdkondade direktoritele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009

korralduse nr 695-k

LISA

 

Linna raamatupidamise ümberkorraldamise I etapi tegevuskava

 

 

 

 

Jrk

Tegevus

Periood/ lõpptähtaeg

Vastutaja/ tegevuses osalejad

1.

Raamatupidamisarvestuse korralduse muutmisest tingitud struktuuri ja koosseisumuudatuste läbiviimine

 

 

1.1

Ametiasutuste ja finantsteenistuse struktuuri- ja koosseisumuudatuste ettevalmistamine, raamatupidamiskeskusele üleantava funktsiooni määratlemine.

mai 2009

personalidirektor/

finantsdirektor, ametiasutuste juhatajad

1.2

Linna õigusakti eelnõu esitamine ametiasutuse ja finantsteenistuse struktuuri ja koosseisude muudatuste kohta.

mai 2009

personalidirektor/ametiasutuste juhatajad, finantsdirektor

1.3

Ametiasutuste raamatupidamise tööülesandeid täitnud teenistujate teavitamine struktuuri- ja koosseisumuudatustest. Koondamisega seotud tegevused juhul kui teenistuja ei asu tööle raamatupidamiskeskusesse (selgub pärast personaliotsingu läbiviimist).

juuni 2009

ametiasutuste juhatajad/ personalidirektor

2.

Raamatupidamiskeskuse personaliotsing ja koolitamine

juuni 2009

personalidirektor/ finantsdirektor

2.1

Raamatupidamiskeskuse teenistujate ametikohtade töökirjelduste ja teenistujatele esitatavate nõuete väljatöötamine ja avalikustamine linna intranetis enne personaliotsingu väljakuulutamist.

juuni 2009

personalidirektor/finantsdirektor

2.2

Personaliotsingu väljakuulutamine, sooviavalduste läbivaatamine, vestlused kandidaatidega

juuni 2009

personalidirektor/finantsdirektor

2.3

Raamatupidamiskeskuse ametijuhendite kinnitamine.

september 2009

personalidirektor/finantsdirektor

2.4

Raamatupidamiskeskuse teenistujate ametisse nimetamine.

september 2009

personalidirektor/finantsdirektor

2.5

Väljapoolt linna värvatavate teenistujate koolitamine avaliku sektori raamatupidamisarvestuse ja majandustarkvara SAP osas

september 2009

finantsdirektor

3.

SA Tallinn 2011, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse ja OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismajaga teenuse osutamise lepingu sõlmimine raamatupidamisarvestuse teostamiseks linna finantsteenistuses alates 01.10.2009.

tähtaeg 01.09.2009

finantsdirektor/ linna sihtasutuste ja äriühingute juhatajad

4.

Linna finantsteenistusele tööruumide ja töökoha inventari tagamine

juuni–juuli 2009

haldusdirektor/ finantsdirektor

4.1

Tööruumide otsimine, üürilepingu sõlmimine

mai-juuni 2009

haldusdirektor/ finantsdirektor

4.2

Töökohtade komplekteerimine

juuni-sept. 2009

haldusdirektor/ finantsdirektor

4.3

Ümberpaiknemine uutesse tööruumidesse

juuli 2009/ september 2009

haldusdirektor/ finantsdirektor

5.

Sisevõrguühenduse ja infotehnoloogia vahendite tagamine

 

infotehnoloogia direktor

5.1

Linna finantsteenistusele sisevõrguühenduse tagamine

31.07.2009

infotehnoloogia direktor

5.2

Raamatupidamiskeskuse teenistujatele vajadusel infotehnoloogia vahendite tagamine

15.09.2009

infotehnoloogia direktor

6.

Raamatupidamisarvestuse funktsiooni ülevõtmine raamatupidamiskeskusesse

lõpptähtaeg 30.09.2009

 

6.1

Ametiasutuste bilansikontode inventuuride läbiviimine seisuga 31. august 2009 ja kinnitatud inventuurilehtede raamatupidamiskeskusele edastamine

september 2009

ametiasutuste juhatajad /raamatupidamis-keskuse juht

6.2

Ametiasutuste raamatupidamise algdokumentide (tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008) arhiivi inventuur ametis (raamatupidamiskeskuse juhi või asetäitja osalusel) ja dokumentide raamatupidamiskeskusele

september 2009

ametiasutuste juhatajad/ raamatupidamis-keskuse juht

6.3

Vajaliku teabe ülevõtmine teenistujatelt, kes ei asu tööle raamatupidamiskeskusesse

september 2009

raamatupidamis-keskuse juht

6.4

Ametiasutuste kordade täiendamine ja/või eraldi dokumendiringluse korra kehtestamine raamatupidamise algdokumentide kontrollimiseks, aktsepteerimiseks ja esitamiseks raamatupidamiskeskusele selliselt, et toimunud majandustehinguid oleks võimalik kirjendada linna raamatupidamise sise-eeskirjas nõutud tähtaegadeks.

september 2009

ametiasutuste juhatajad

6.5

Raamatupidamiskeskuse teavitamine ametiasutuste eelarve vastutavatest ja volitatud täitjatest (isikud, kellel on õigus aktsepteerida kuludokumente) – esitada nimekiri, millest nähtub aktseptiõigusliku isiku nimi, allkirjanäidis ja aktsepteerimise õiguse ulatus.

september 2009

ametiasutuste juhatajad

6.6

Raamatupidamise funktsiooni üleandmisega kaasnevad muud ümberkorraldused ametiasutustes.

september 2009

ametiasutuste juhatajad

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär