Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 694
Kehtetuks tunnistamine 25.11.2009
Redaktsiooni kehtivus 29.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

29. aprill 2009 nr 694-k

 

 

 

Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 27 alusel

 

 

1. Moodustada Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Meelis Kond                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

direktor;

aseesimees       Imbi Viisma                 Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

alushariduse osakonna peaspetsialist;

liikmed Siret Ojasoon  Tallinna Haridusameti personaliosakonna peaspetsialist;

Ljudmilla Mironova     Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna III sektori peaspetsialist;

Toomas Palm               Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Helle Lumis                Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli juhataja;

Lii Kolom                     Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli juhataja asetäitja majanduse alal;

Eha Sinivesi                  Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

3. Komisjonil alustada ümberkujundamismenetlust 11. maist 2009 ja lõpetada 1. novembriks 2009. Ümberkujundamismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2009.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär