Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Akt on aluseks
 
Tlv k 14.12.2016 nr 1869
Aktile viitab
 
Tlv k 13.01.2021 nr 17
 
Tvk o 26.11.2020 nr 111
 
Tvk o 15.10.2020 nr 95
 
Tlv k 05.06.2019 nr 762
 
Tlv k 05.06.2019 nr 769
 
Tlv k 06.03.2019 nr 339
 
Tlv k 06.02.2019 nr 182
 
Tvk o 24.01.2019 nr 11
 
Tvk o 15.11.2018 nr 167
 
Tvk o 04.10.2018 nr 138
 
Tvk o 14.06.2018 nr 104
 
Tlv k 25.04.2018 nr 620
 
Tlv k 07.03.2018 nr 331
 
Tvk o 25.01.2018 nr 9
 
Tlv k 22.11.2017 nr 1795
 
Tvk o 05.10.2017 nr 136
 
Tlv k 06.09.2017 nr 1349
 
Tlv k 09.08.2017 nr 1155
 
Tlv k 14.06.2017 nr 943
 
Tlv k 14.06.2017 nr 960
 
Tlv k 07.06.2017 nr 889
 
Tlv k 29.03.2017 nr 483
 
Tlv k 08.03.2017 nr 362
 
Tlv k 15.02.2017 nr 257
 
Tlv k 08.02.2017 nr 229
 
Tvk o 26.01.2017 nr 3
 
Tlv k 11.01.2017 nr 39
 
Tlv k 21.09.2016 nr 1392
 
Tlv k 15.06.2016 nr 960
 
Tlv k 08.06.2016 nr 930
 
Tvk o 02.06.2016 nr 104
 
Tlv k 25.05.2016 nr 826
 
Tlv k 25.05.2016 nr 827
 
Tvk o 19.05.2016 nr 94
 
Tlv k 13.04.2016 nr 543
 
Tlv k 10.02.2016 nr 197
 
Tvk o 28.01.2016 nr 8
 
Tlv k 27.01.2016 nr 113
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1938
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1941
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1885
 
Tlv k 11.11.2015 nr 1687
 
Tlv k 30.09.2015 nr 1417
 
Tlv k 23.09.2015 nr 1392
 
Tlv k 09.09.2015 nr 1303
 
Tlv k 17.06.2015 nr 1018
 
Tlv k 17.06.2015 nr 1055
 
Tlv k 10.06.2015 nr 975
 
Tlv k 28.01.2015 nr 107
 
Tvk o 22.01.2015 nr 6
Näita veel (105)
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsus number 78
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2009 nr 78

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” kehtestamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 6, § 23 lg 3 p 3, § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Miljööväärtuslike, valdavalt puithoonestusega alade paiknemine linna keskuse läheduses ja sellest tingitud arendustegevuse surve on seadnud ohtu nende ajaloolise keskkonna säilimise. Tallinna puithoonestus moodustab olulise kihistuse linna ajaloos, seda nii arhitektuuriajalooliselt kui sotsiaalmajanduslikult, sest tegemist oli eestlaste jaoks esimeste sellises mastaabis eluaseme piirkondadega. Piirangute seadmine on seega vajalik kultuuriväärtusliku pärandi säilitamiseks ja arenguvõimaluste määramiseks ning alade kõrgekvaliteedilise elukeskkonna tagamiseks, seejuures mitte takistades arenguid ja ehitustegevust, vaid säilitades mitmekesise ja paljutähendusliku linnaruumi;

- Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” (edaspidi ka teemaplaneering) üldjoontes järgib Tallinna üldplaneeringut, kuid täpsustab 8 miljööväärtusliku asumi (Kadriorg, Torupilli, Raua, Tatari, Kassisaba, Uus Maailm, Veerenni, Kitseküla (Tallinn-Väike)) piire ning kaitse- ja kasutamistingimusi;

- Igale alale seatud kaitse- ja kasutamistingimused lähtuvad hoonetele antud väärtushinnangutest. Lisaks kaitse- ja kasutamistingimuste määramisele on korrigeeritud teemaplaneeringus üldplaneeringujärgsete miljööväärtuslike piirkondade piire. Piiride täpsustamine toetub arhitektuuriajaloolistel inventeerimistel saadud täiendavatele andmetele hoonete või alade väärtuslikkuse kohta;

- Teemaplaneering määrab vastavalt hoonete ja hoonegruppide väärtuslikkusele võtmestruktuurid ja piiranguvööndid, kus ehitamiseks ja planeerimiseks on rangemad kaitse- ja kasutamistingimused  ning arengualad, kus on vabama tegutsemise võimalus;

- Teemaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud arhitektuuriajalooline inventeerimine, mille alusel on hooned klassifitseeritud järgmiselt: vähemväärtuslik, miljööväärtuslik, väärtuslik ning väga väärtuslik hoone;

- Teemaplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis teemaplaneeringu jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud. Algatatud ja veel vastu võtmata detailplaneeringud tuleb viia vastavusse teemaplaneeringuga. Kehtestatud ja vastuvõetud detailplaneeringutele teemaplaneeringu tingimused ei laiene.

 

 

     

1. Kehtestada teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” vastavalt lisadele 1–11, mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määratakse Kesklinna territooriumil Kadrioru, Torupilli, Raua, Tatari, Kassisaba, Uue Maailma, Veerenni, Kitseküla (Tallinn-Väike) asumi miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning seatakse nende kaitse- ja kasutamistingimused tagamaks miljööväärtuslike hoonestusalade kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslike tervikute ja neid kujundavate ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuelementide, miljöö eripära ja avanevate kaug- ning sisevaadete säilimine.

2. Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” on Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 2 Teemakaart – Üldskeem

LISA 3 Teemakaart – Kadriorg

LISA 4 Teemakaart – Kassisaba

LISA 5 Teemakaart – Kitseküla

LISA 6 Teemakaart – Raua

LISA 7 Teemakaart – Tatari

LISA 8 Teemakaart – Torupilli

LISA 9 Teemakaart – Uus – Maailm

LISA 10 Teemakaart – Veerenni

LISA 11 Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” kehtestamine” juurde

 

LISA 1 - Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine”