Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsus number 78
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2009 nr 78

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” kehtestamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 6, § 23 lg 3 p 3, § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Miljööväärtuslike, valdavalt puithoonestusega alade paiknemine linna keskuse läheduses ja sellest tingitud arendustegevuse surve on seadnud ohtu nende ajaloolise keskkonna säilimise. Tallinna puithoonestus moodustab olulise kihistuse linna ajaloos, seda nii arhitektuuriajalooliselt kui sotsiaalmajanduslikult, sest tegemist oli eestlaste jaoks esimeste sellises mastaabis eluaseme piirkondadega. Piirangute seadmine on seega vajalik kultuuriväärtusliku pärandi säilitamiseks ja arenguvõimaluste määramiseks ning alade kõrgekvaliteedilise elukeskkonna tagamiseks, seejuures mitte takistades arenguid ja ehitustegevust, vaid säilitades mitmekesise ja paljutähendusliku linnaruumi;

- Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” (edaspidi ka teemaplaneering) üldjoontes järgib Tallinna üldplaneeringut, kuid täpsustab 8 miljööväärtusliku asumi (Kadriorg, Torupilli, Raua, Tatari, Kassisaba, Uus Maailm, Veerenni, Kitseküla (Tallinn-Väike)) piire ning kaitse- ja kasutamistingimusi;

- Igale alale seatud kaitse- ja kasutamistingimused lähtuvad hoonetele antud väärtushinnangutest. Lisaks kaitse- ja kasutamistingimuste määramisele on korrigeeritud teemaplaneeringus üldplaneeringujärgsete miljööväärtuslike piirkondade piire. Piiride täpsustamine toetub arhitektuuriajaloolistel inventeerimistel saadud täiendavatele andmetele hoonete või alade väärtuslikkuse kohta;

- Teemaplaneering määrab vastavalt hoonete ja hoonegruppide väärtuslikkusele võtmestruktuurid ja piiranguvööndid, kus ehitamiseks ja planeerimiseks on rangemad kaitse- ja kasutamistingimused  ning arengualad, kus on vabama tegutsemise võimalus;

- Teemaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud arhitektuuriajalooline inventeerimine, mille alusel on hooned klassifitseeritud järgmiselt: vähemväärtuslik, miljööväärtuslik, väärtuslik ning väga väärtuslik hoone;

- Teemaplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis teemaplaneeringu jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud. Algatatud ja veel vastu võtmata detailplaneeringud tuleb viia vastavusse teemaplaneeringuga. Kehtestatud ja vastuvõetud detailplaneeringutele teemaplaneeringu tingimused ei laiene.

 

 

     

1. Kehtestada teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” vastavalt lisadele 1–11, mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määratakse Kesklinna territooriumil Kadrioru, Torupilli, Raua, Tatari, Kassisaba, Uue Maailma, Veerenni, Kitseküla (Tallinn-Väike) asumi miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning seatakse nende kaitse- ja kasutamistingimused tagamaks miljööväärtuslike hoonestusalade kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslike tervikute ja neid kujundavate ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuelementide, miljöö eripära ja avanevate kaug- ning sisevaadete säilimine.

2. Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” on Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 2 Teemakaart – Üldskeem

LISA 3 Teemakaart – Kadriorg

LISA 4 Teemakaart – Kassisaba

LISA 5 Teemakaart – Kitseküla

LISA 6 Teemakaart – Raua

LISA 7 Teemakaart – Tatari

LISA 8 Teemakaart – Torupilli

LISA 9 Teemakaart – Uus – Maailm

LISA 10 Teemakaart – Veerenni

LISA 11 Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” kehtestamine” juurde

 

LISA 1 - Teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine”