Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevaid Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20d, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi tn 9, Mere pst 18, Mere pst 20B ja Logi tänav lõik T 2 kinnistuid puudutava kokkuleppe põhitingimuste projekti heakskiitmine ja
Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsus number 80
Redaktsiooni kehtivus: - 29.10.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 29.10.2015 nr 160, vastuvõetud 29.10.2015

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2009 nr 80

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevaid Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20d, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi tn 9, Mere pst 18, Mere pst 20B ja Logi tänav lõik T‑2 kinnistuid puudutava kokkuleppe põhitingimuste projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusega nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 4 lg 2, § 33 lg 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Kiita heaks Tallinna linna omandis olevaid Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20d, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi tn 9, Mere pst 18, Mere pst 20B ja Logi tänav lõik T‑2 kinnistuid puudutava Tallinna linna ja Tallinn Entertainment LLC vahel sõlmitava kokkuleppe põhitingimuste projekt vastavalt lisale.

2. Volitada punktis 1 nimetatud kokkuleppele Tallinna linna nimel alla kirjutama abilinnapea Taavi Aasa.

3. Tallinna Linnavaraametil teha otsus teatavaks Tallinn Entertainment LLC‑le.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009
otsuse nr 80
LISA

 

 

 

 

 

Kokkuleppe põhitingimused

Kui käesolevaga ei ole kokku lepitud teisiti, ei kujuta käesoleva kokkuleppe põhitingimused (edaspidi “Kokkuleppe Põhitingimused”) siduvat lepingut, välja arvatud Ekslusiivsuse (Punkt IX) ja Konfidentsiaalsuse (Punkt X) sätted. Kokkuleppe Põhitingimuste sõlmimise eesmärgiks on kokku leppida tingimused, mille alusel võidakse lõplik leping (“Leping” või “Tehing”) seoses pakutud tehinguga Tallinna linna ja Tallinn Entertainment, LLC vahel sõlmida. Mistahes tehing on sõltuvuses, lisaks muudele asjaoludele, Tallinn Entertainment, LLC poolt tehtava usaldatavuse kontrolli (due diligence’i) rahuldavatest tulemustest kui lõpliku tehingu dokumentide vastuvõetavaks tunnistamisest tehingu sõlmimiseks Tallinna linna poolt, ning kõikide vajalike valitsusasutuste kinnituste omandamisest.

I. Pooled

(i) Tallinna linn, Tallinna Linnavalitsuse kaudu, asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna abilinnapea hr Taavi Aas (edaspidi “Linn”)

ja

(ii) Tallinn Entertainment LLC (registrikood 4308728, asukoht New Castle Delaware, Ameerika Ühendriigid), asutamiskoha järgse USA osariigi seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud ja tegutsev äriühing, keda esindab volikirja alusel tegutsev hr Ronald S. Lauder (edaspidi “Tallinn Entertainment”)

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka kui “Pooled” või “Pool.

II. Kinnistud

28. veebruari 2007. a Tallinna Maa-ameti poolt korraldatud oksjonil (edaspidi “Oksjon”) olid Oksjoni esemeks alljärgnevad Kinnistud, märgitud kinnistud on Tehingu esemeks ka käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste Punkti V alusel:

(i) Mere pst 20, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 13029201 all, katastritunnus 78408:801:0019, sihtotstarbega – sotsiaalmaa, pindala 42 828 m2.

(ii) Mere pst 20C, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 1192201 all, katastritunnus 78401:114:1500, sihtotstarbega – transpordimaa, pindala 3511 m2.

(iii) Mere pst 20d, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 3305401 all, katastritunnus 78401:114:1550, sihtotstarbega – sotsiaalmaa, pindala 853 m2.

(iv) Mere pst 20E, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 2296401 all, katastritunnus 78408:801:2780, sihtotstarbega – transpordimaa, pindala 9132 m2.

(v) Logi tn 7, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 1190601 all, katastritunnus 78401:114:1570, sihtotstarbega – äri- ja sotsiaalmaa, pindala 22 822 m2.

(vi) Logi tn 9, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 3305701 all, katastritunnus 78401:114:1590, sihtotstarbega – äri- ja sotsiaalmaa, pindala 4510 m2. (Märkus: Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008. a korraldusega nr 1250‑k on vastu võetud Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Linn kohustub eraldama Logi tn 9 kinnistu eelpool nimetatud detailplaneeringust selliselt, et detailplaneering kehtestataks ainult osaliselt kinnistute Logi tn 8 ja 10 suhtes.)

Tehinguga on käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste Punktis V sätestatud viisil hõlmatud alljärgnevad Kinnistud, millised ei olnud Oksjonil:

(i) Mere pst 18, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 728701 all, katastritunnus 78401:114:0760, sihtotstarbega – sotsiaalmaa, pindala 9490 m2.

(ii) Mere pst 20B, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 2296301 all, katastritunnus 78401:114:1380, sihtotstarbega – transpordimaa, pindala 9456 m2. (Märkus: Käesolev maatükk on vajalik Linna poolt määratud 2500–3000 parkimiskoha nõude täitmiseks. Tallinn Entertainment säilitaks tammepargi rohelise ala Poolte poolt kokkulepitaval viisil).

(iii) Logi tänav lõik T‑2, registreeritud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 3305501 all, katastritunnus 78401:114:1560, sihtotstarbega – transpordimaa, pindala 10 493 m2 (Märkus: Kinnistute hulka loetakse osa Logi tänav lõik T‑2 kinnistust, sealhulgas vähemalt Logi tn 7 ja Logi tn 9 vaheline ala. Tallinn Entertainment teeb Linnaga koostööd, et leppida kokku transpordi juurdepääsu tingimustes Kinnistutele).

III. Tehingu eesmärk

Käesoleva Tehingu eesmärgiks on rajada tipp-tasemel, integreeritud messi/konverentsi, meelelahutuse ja vabaaja keskus Tallinnas (kasutades selleks Punktis V kirjeldatud ehitisi), säilitades Tallinn Entertainment poolt tehtavate renoveerimis- ja arendustöödega Kinnistutel paiknevate ehitiste kultuurilise väärtuse.

Kinnistutel paiknevate ehitiste renoveerimine ja arendamine viiakse läbi kooskõlas muinsuskaitseseaduse nõuetega.

IV. Tehing

Käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste sõlmimise kuupäeval ei ole Pooled otsustanud Tehingu lõplikku vormi ja viisi, kuid Pooled avaldavad, et nad peavad võimalikuks järgmisi võimalusi:

1. Tallinn Entertainment teeb järgmise ettepaneku: Tallinn Entertainment sõlmib Linnaga 99-aastaks hoonestusõiguse seadmise lepingu. Tallinn Entertainment maksab Linnale tasu Kinnistute hulka kuuluva maa ja ehitiste eest alljärgnevalt. Tehingu lõpuleviimise kuupäev saabub Lepingu sõlmimisel ja tingimusel, et Tallinn Entertainment on omandanud kõik kinnitused, sealhulgas vajalikud kooskõlastused Kinnistutel paiknevate ehitiste suhtes tehtavatele kõikidele ehitusprojektidele, litsentside kehtivusaja pikendused ja saanud muud Projektiga seotud nõusolekud, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks:

4.1 Pärast Tehingu lõpuleviimise kuupäeva mitte üle 40 miljoni Eesti krooni (maksegraafik lepitakse Poolte poolt kokku hoonestusõiguse seadmise lepingus)

4.2 Aastatel 5–99 pärast Tehingu lõpuleviimise kuupäeva hoonestusõiguse aastatasu mitte üle 10 miljoni Eesti krooni iga-aastaselt, mida tasutakse kuuliste osamaksetena

või

4.2. Linn teeb järgmise ettepaneku: Linn saab hoonestusõiguse tasu ja majanduslikku tulu Tallinn Entertainment’i tegevusest.

4.2.1. Juhul kui kasutatakse punktis 4.2 nimetatud ettepanekut, arvutatakse hoonestusõiguse tasu kehtestatud maa maksustamishinna alusel selliselt, et hoonestusõiguse tasu moodustab maksustamishinnast äri- ja tootmismaa puhul 5%, transpordimaa puhul 4% ja muude katastriüksuste sihtotstarvete puhul 2% aastas.

(i) Pooled otsustavad Tehingu lõpliku õigusliku vormi ja selle aluseks olevad asjaolud Punktis IX defineeritud Eksklusiivsusperioodi jooksul.

(ii) Tallinn Entertainment’il on õigus teha Tehing oma tütarettevõtjate kaudu ja tegutseda Lepingu raames kooskõlas enda tegevusaladega.

V. Tallinn Entertainment

Projekti ulatus

Nagu selgitatakse alljärgnevalt, kohustub Tallinn Entertainment Tehinguga finantseerima Kinnistute arendus- ja ehitustöid:

Kinnistute arendus (sisaldab muuhulgas, kuid mitte ainult alljärgnevat) viiakse läbi kahes etapis:

I etapp

(i) Kontserdisaali renoveerimine, hotelli ehitamine ja vabaaja keskuse rajamine, milline hõlmab meelelahutusasutusi, restorane, muusika-, kultuuri-, mängu- ja muid asutusi. Kontserdisaali renoveerimine sisaldab kõrgtasemel esinemiste lavale toomiseks vajaliku seadmepargi uuendamist, sealhulgas lava, istekohtade ja muude kontserdisaali osade täielikku uuendamist. Hotell projekteeritakse stiilis, mis vastab olemasolevatele ja Kinnistutel paiknevate ehitiste arhitektuurile. Hotelli asukohana nähakse Logi tn 7, Logi tn 9 ja Logi tänav T‑2 paikkonda ning rajatav hotellihoone ühendatakse ehituslikult Linnahalli hoonega.

(ii) Messi/konverentsikeskuse esimese etapi ehitamine (asukoht tuleb kindlaks määrata).

(iii) Restorani ja jaemüügikohtade väljaehitamine tipp-tasemel ettevõtjatele-operaatoritele kasutusse andmiseks.

(iv) Osalemine ja panustamine 2011. aasta Euroopa Kultuurifestivali üritustes Linna poolt kindlaks määratud viisil ja ulatuses Tallinn Entertainment’iga sõlmitava kokkuleppe alusel, eelkõige seoses Kinnistute kõrval asuva elektrijaamaga. Tallinn Entertainment on teadlik elektrijaama suhtes kehtestatud kaitsenormidest ja nõuetest.

(v) 2500–3000 maapealse ja maa-aluse parkimiskoha ehitamine, asukohaga Mere pst 18 ja Mere pst 20B. Tallinn Entertainment säilitab Mere pst 20B asuva nn rohelise vööndi, kusjuures Linna nõudel säilitatakse kõik olemasolevad tammepuud.

(vi) Kinnistute ja sadamaterminaalide vahelise bussi- või trammiliini rajamine külastajate transportimiseks Kinnistutel paiknevate ehitisteni ja tagasi.

(vii) Kõikide Kinnistutel paiknevate ehitiste moderniseerimine viisil, et ehitised vastaksid ehitusseaduses sätestatud nõuetele (sh tervishoiu ja ohutusnõuetele, erinormidele, mis on kehtestatud invaliididele jne).

(viii) Kinnistutel paiknevate ehitiste eksterjööri ja siseruumide ulatuslik renoveerimine (mis on, arvestades Kinnistutel paiknevate ehitiste hetkeseisundit, vajalik) ja Linnahalli promenaadi nn rohelise ala arendus.

(ix) Liftide ja eskalaatorite ehitamine kooskõlas ehitusseadusega.

(x) Koostöö Linnaga Kinnistutel paiknevate ja ehitatavate ehitiste kui turismi esmaklassilise sihtkoha teavitamisel ja reklaamimisel.

II etapp

(i) Sadama/jahisadama ehitamine. Pooled on teadlikud, et sadama alale ehitatakse rannapromenaad, mis on avalikuks kasutamiseks.

(ii) Messi- ja konverentsikeskuse laiendamine (võimalik asukoht senini kindlaks määramata).

(iii) Hotellikohtade suurendamine tubade arvu suurendamise teel.

Tallinn Entertainment eelistab ehitustööde tellimisel Tallinnas tegutsevaid kohalikke ehitusettevõtjaid ja hankijaid.

VI. Linna kohustused

(i) Parimal viisil kaasa aidata Tallinn Entertainment’le vajalike litsentside ja lubade ja kooskõlastuste saamisel või pikendamisel.

(ii) Kaasabi osutamine vajalike kooskõlastuste ja nõusolekute saamiseks Projektile selliselt, et Projekti lõpetamine oleks võimalik 2011. aastal Euroopa Kultuurifestivali toimumise ajaks.

(iii) Koostöö tegemine Tallinn Entertainment’iga Kokkuleppe Põhitingimuste Lisas A nimetatud toimingute lõpuleviimiseks.

(iv) Kindlustada toimuvateks meelelahutusüritusteks juurdepääs Linna Administratiivhoone rajatava parkla kasutamiseks. (Meelelahutusüritused ei toimu tööajal, selline parkla kasutus ei häiri Linna tööd).

(v) Linn ja Tallinn Entertainment peavad heas usus läbirääkimisi Elektrijaama kasutamisvõimaluste osas ja tegutsevad Poolte poolt kokku lepitaval viisil, arvestades seejuures kehtestatud piiranguid selle objekti kasutuse suhtes.

VII. Projekti Tähtaeg

Pärast käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste sõlmimist alustavad Linn ja Entertainment Lepingu läbirääkimisi.

Tallinn Entertainment alustab Kinnistute arendamist Tehingu lõpuleviimise kuupäeval.

VIII. Due Diligence

(i) Pärast Kokkuleppe Põhitingimuste allkirjastamist on Tallinn Entertainment’il ning tema esindajatel õigus viia läbi Usaldatavuse Kontroll (Due Diligence) ulatuses ja mahus, mida Tallinn Entertainment ja tema nõustajad vajalikuks peavad.

(ii) Usaldatavuse Kontrolli (Due Diligence’i) käigus avaldab ja esitab Linn Tallinn Entertainment’ile ja tema esindajatele kogu dokumentatsiooni ja informatsiooni, mis puudutab Kinnistuid, sealhulgas korraldab selgituste saamise vastavatelt ametiisikutelt. Linn esitab kogu asjakohase dokumentatsiooni kolmekümne (30) tööpäeva jooksul Usaldatavuse Kontrolli (Due Diligence’i) küsimustiku saamisest Tallinn Entertainment’ilt või tema esindajatelt, mis esitatakse Linnale hiljemalt neljakümne viie (45) tööpäeva jooksul pärast käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste allkirjastamist. Data-room peab olema avatud Eksklusiivsusperioodi kestel. Linn tagab, et Tallinn Entertainment’i või tema esindajate poolt Due Diligence’i ajal esitatud taotlused täiendava informatsiooni ja dokumentatsiooni saamiseks täidetakse hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.

IX. Ekslusiivsusperiood

(i) Käesoleva Kokkuleppe Põhitingimuste allkirjastamise hetkest alustavad Pooled heas usus läbirääkimisi Tehingu vormi, tähtaegade ja tingimuste üle, mis kestavad kuni kaksteist (12) kuud (“Eksklusiivsusperiood”). Pooltel on õigus pikendada Eksklusiivsusperioodi veel kuue (6) kuu võrra, esitades vastavasisulise teate teisele Poolele vähemalt 30 päeva enne algse kaheteistkuulise Eksklusiivsusperioodi lõppu. Pooled avaldavad, et Eksklusiivsusperioodi pikendamine on erandlik ning otsus koostööks tuleb teha eeldatavalt Ekslusiivsusperioodi jooksul.

(ii) Eksklusiivsusperioodi kestel kohustub Linn ilma Tallinn Entertainment’i eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte pidama läbirääkimisi kolmandate isikutega (sealhulgas, kuid mitte ainult informatsiooni andmiseks, hangete korraldamiseks, taotlusteks, ettepanekuteks või pakkumisteks) ning katkestama käimasolevad ja Kinnistutega või seal paiknevate ehitistega seotud läbirääkimised kõikide teiste potentsiaalsete ostjatega või mistahes Kinnistute või Kinnistute mingi osa või seal paiknevate ehitiste arendajatega, samuti kõik muud läbirääkimised, mis võivad ebasoodsalt mõjutada Tehingu sõlmimist. Linn ei tohi Eksklusiivsusperioodi ajal sõlmida Kinnistute ega Kinnistutel paiknevate ehitiste suhtes kokkuleppeid kolmandate isikutega, mis välistaksid või oluliselt raskendaksid Kinnistute Tallinn Entertainment’i kasutusse andmist. Linnal on õigus jätkata Kinnistutel paiknevate ehitiste kasutusse andmist, mis on vajalik Kinnistute igapäevase majandustegevuse jätkamiseks ja Kinnistute sihtotstarbeliseks kasutamiseks, kuni Tallinn Entertainment’iga Lepingu sõlmimiseni. Kokkulepped, mida Linn sõlmib pärast käesoleva Kokkuleppe allkirjastamist ja on seotud Kinnistute kasutamisega, on Linn kohustatud lõpetama Tallinn Entertainment’il hoonestusõiguse tekkimise ajaks.

(iii) Juhul, kui Linn rikub punktis IX (ii) sätestatud kohustust, kohustub Linn hüvitama Tallinn Entertainment’ile kõik Kokkuleppe Põhitingimuste läbirääkimiste ja sõlmimise ettevalmistamisega seotud kulud, samuti Tehingu läbirääkimiste ja sõlmimise ettevalmistamise käigus kantud kulud.

(iv) Kui Pooled ei jõua Eksklusiivsusperioodi jooksul kokkuleppele ja Tehing jääb Poolte vahel sõlmimata, ei või Linn kaheksa (8) kuu jooksul alates Eksklusiivsusperioodi lõppemisest sõlmida Kinnistute või seal paiknevate ehitiste suhtes müügi, rendi, hoonestusõiguse seadmise või muud sarnast kokkulepet kolmandate isikutega.

(v) Juhul, kui Linn rikub Punktis IX (iv) sätestatut, sõlmides kokkuleppe kolmanda isikuga, kohustub Linn tasuma Tallinn Entertainment’ile kümme protsenti (10%) kolmanda isikuga sõlmitud lepingu väärtusest (ostuhind, Kinnistute või seal paiknevate ehitiste rent või muu tasu), millise summa tasub Linnale kolmas isik. Selguse huvides kohustub Linn teavitama kolmandat isikut käesolevast Kokkuleppe Põhitingimustest, mille rikkumisest võib tekkida nimetatud kohustus.

(vi) Lähtuvalt kohaldatavast õigusest kinnitab Linn, et Tehingu võib sõlmida ilma avaliku enampakkumiseta. Tehingu sõlmimiseks on vajalik Tallinna Linnavolikogu nõusolek linnavolikogu otsusena. Pooled selgitavad, et käesoleva Kokkuleppe alusel ei teki Tallinna Entertainmentil hoonestusõigust Kinnistutele. Kokkuleppe eesmärgiks on selles määratud tähtaja jooksul selgitada välja poolte huvid ja tingimused Lepingu sõlmimiseks ning Kinnistute Tallinn Entertainmenti kasutusse andmiseks tulevikus.

X. Konfidentsiaalsus

(i) Eksklusiivsusperioodi kestel on keelatud avaldada teateid või muul viisil avalikustada Kokkuleppe Põhitingimuste ja Tehingu sisu või muud kõrvalist teavet, v.a ulatuses, milles selle sisu avaldamine on ette nähtud õigusaktidega või seda kohustab muu ametiasutus või tingimusel, et Linn ja Tallinn Entertainment on andnud selleks oma kirjaliku nõusoleku. Linn peab esitama nimekirja kõigist partneritest, kes on õigustatud saama konfidentsiaalset informatsiooni. Kuivõrd volitused Tehingu allkirjastamiseks annab Linnavalitsusele Linnavolikogu, ei ole Linnavolikogu istungil avaldatav informatsioon käsitletav konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisena.

(ii) Linn kohustub hoidma konfidentsiaalsena kogu informatsiooni, kirjaliku või suulise, samuti kõik dokumendid, joonised või muud andmed, millised on saadud Tallinn Entretainment’ilt nende plaanide ja visioonide kohta Kinnistutel paiknevate ehitiste ja Kinnistute arendamise kohta.

(iii) Eespool märgitud Konfidentsiaalsussätete rikkumise korral on Tallinn Entertainment’il õigus Kokkuleppe Põhitingimustest koheselt taganeda, teatades sellest kirjalikult teisele Poolele. Sellisel juhul kohustub Linn hüvitama Tallinn Entertainment’ile punktis IX (iii) sätestatud kulud.

XI. Kulud

Juhul kui Lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kannab kumbki Pool ise oma kulud, sealhulgas õigusabikulud ja usaldatavuse kontrolliga (Due Diligence’iga) seotud kulud, reisikulud, kulud arhitektidele ja insener-tehnilised kulud, kulud seoses läbirääkimistega, kohtumistega, ettevalmistustega ja Kokkuleppe Põhitingimustes märgitud lepingute ning dokumentide sõlmimisega või Tehingu lõpuleviimisega ja täitmisega seotud muud kulud, välja arvatud juhul, kui Kokkuleppe Põhitingimustes on kokku lepitud teisiti.

XII. Kehtivus ja Lõpetamine

(i) Kokkuleppe Põhitingimused jõustuvad nende allakirjutamise kuupäeval. Kokkuleppe Põhitingimused lõppevad automaatselt Lepingu sõlmimisega või Kokkuleppe tähtaja möödumisel, kui pooled ei ole selle aja jooksul Lepingut sõlminud.

(ii) Kokkuleppe Põhitingimused lõppevad juhul, kui Pooled ei jõua Tehingu põhitingimustes kokkuleppele.

(iii) Kokkuleppe Põhitingimuste lõppemisel jäävad kehtima Konfidentsiaalsuse ja Eksklusiivsusperioodi sätted.

XIII. Kohaldatav õigus

(i) Kokkuleppe Põhitingimuste täitmisel ning tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusest.

(ii) Pooled lahendavad mistahes vaidlused, erimeelsused või nõuded läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei suuda vaidlust, erimeelsust või nõuet lahendada kokkuleppe teel neljateistkümne (14) päeva jooksul, lahendatakse vaidlus vahekohtus kooskõlas Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraaþikohtu reglemendiga. Arbitraaþikohus moodustatakse kolme (3) liikmelisena, kusjuures kumbki Pool nimetab ühe arbiitri ning Poolte poolt nimetatud arbiitrid valivad ühiselt kolmanda arbiitri, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraaþikohtu eesistuja. Kui kumbki Pool ei nimeta endapoolset arbiitrit või kui Poolte nimetatud arbiitrid ei suuda ühiselt valida kolmandat arbiitrit Arbitraaþikohtu nõukogu poolt määratud mõistliku aja jooksul, nimetab vastava arbiitri Arbitraaþikohtu nõukogu. Arbitraaþimenetluse kohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Arbitraaþimenetluse keeleks on inglise keel.

(iii) Kokkuleppe Põhitingimused ja kõik lõplikud kokkulepped sõlmitakse nii eesti kui ka inglise keeles.

Tallinna Linna eest ja nimel

 

 

Nimi:

Taavi Aas

Ametinimetus:

Tallinna abilinnapea

 

 

 

 

Kuupäev:

 

Tallinn Entertainment, LLC eest ja nimel

 

 

Nimi:

Ronald S. Lauder

 

 

 

 

Kuupäev:

 

 

Lisa A

·        Linn kindlustab Tallinn Entertainment’ile võimaluse minibussiliini rajamiseks Sadamast Linnahallini.

·        Linn toetab planeeringute kaudu kõikide kommunikatsioonide (vesi, elekter, kanalisatsioon ja gaas) liitumispunktide paigutust ja vajalike võimsuste olemasolu kuni hoonestusõiguse ala piirini Tallinn Entertainmenti poolt soovitud Projekti väljaarendamiseks.

·        Linn toetab jalakäijate liikumise hõlbustamiseks kõnnitee ehitamist üle külgnevate sõiduteede hoonestusõiguse ala ja Vanalinna vahel.

·        Linn toetab Tallinn Entertainment’i bussiühenduse (shuttle bus) opereerimist Linnahallist suuremate hotellide, lennujaama, raudteejaama ja muude turismiatraktsioonide ja transpordiobjektide juurde.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees