Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsuse nr 282 "Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise
Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsus number 72
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2009 nr 72

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsuse nr 282 “Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšilemuutmine ning projekti omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005 määruse nr 179 “Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord“ § 5 lg 2 p‑ga 3 ja § 6 lg‑ga 3, tulenevalt Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 6. jaanuaril 2003 sõlmitud ning 23. detsembril 2004 ja 19. detsembril 2006 muudetud rahastamisotsusest nr 2002/EE/16/P/PA/009 ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projekti nr 2002/EE/16/P/PA/009 “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ 11.12.2007 sõlmitud omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkulepe.

2. Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud muudatuste kokkuleppele alla kirjutama linnapea Edgar Savisaart.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsuse nr 282 punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“5. Nõustuda Projekti omafinantseerimisega summas 4 883 590 krooni ja lisafinantseerimisega summas 4 496 400 krooni (käibemaksukulu projekti kogumaksumuselt) arvestades, et Ülemiste liiklussõlme projekteerimise kogumaksumus on 24 980 000 krooni ilma käibemaksuta, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi abi arvelt summas 20 096 410 krooni. Tallinna linna oma- ja lisafinantseerimine summas 9 379 990 krooni kaetakse aastatel 2008–2010 Tallinna linna eelarves teede kapitaalremondiks  ja  rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.“.

4. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009
otsuse nr 72
LISA

 

Lisa nr 1

 

 

 

Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projekti nr 2002/EE/16/P/PA/009 “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ 11.12.2007 sõlmitud omafinantseerimise lepingu

muudatuste kokkulepe

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edasipidi Riik), registrikoodiga 70003158, keda esindab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes tegutseb ministeeriumi põhimääruse alusel

ja

Tallinna linn (edaspidi Toetuse saaja), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 72 alusel linnapea Edgar Savisaar,

keda nimetatakse edaspidi ka Pool või koos Pooled,

võttes arvesse, et

§      projektis 2002/EE/16/P/PA/009, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist abi andmist transpordisektori tehniliseks abiks, on vabanenud teiste alamprojektide arvelt lisavahendeid ja

§      toetuse saaja on 19. detsembri 2008 kirjas nr LV-1/7475 teatanud oma valmisolekust ja soovist saada Ühtekuuluvusfondist lisatoetust tehnilise abi projektile “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ (edaspidi Projekt),

leppisid Pooled kokku viia nende vahel 11.12.2007 sõlmitud Projekti omafinantseerimise lepingusse (edaspidi Leping) sisse järgmised muudatused:

1. Lepingu punkti 1.2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“1.2 Vastavalt rahastamisotsusele on Projekti eelarve 500 000,00 EUR (viissada tuhat eurot) ehk 7 823 300,00 EEK (seitse miljonit kaheksasada kakskümmend kolm tuhat kolmsada krooni) ilma käibemaksuta. Riigihanke tulemusena on Projekti realiseerimiseks sõlmitud hankeleping, mille maksumus on 1 596 512,98 EUR (üks miljon viissada üheksakümmend kuus tuhat viissada kaksteist eurot ja 98 senti ehk 24 980 000,00 EEK (kakskümmend neli miljonit üheksasada kaheksakümmend tuhat krooni) ilma käibemaksuta.“

2. Lepingu punkti 1.3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“1.3 EK finantseerib Projekti Ühtekuuluvusfondist 1 284 394,69 EUR (üks miljon kakssada kaheksakümmend neli tuhat kolmsada üheksakümmend neli eurot ja 69 senti) ehk 20 096 410,00 EEK (kakskümmend miljonit üheksakümmend kuus tuhat nelisada kümme krooni) ulatuses, mis moodustab 80,45% Projekti abikõlblikest kuludest.“

3. Lepingu punkti 1.4 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“1.4 Toetuse saaja finantseerib Projekti kogusummas 599 490,63 EUR (viissada  üheksakümmend üheksa tuhat nelisada üheksakümmend eurot ja 63 senti) ehk 9 379 990,00 EEK (üheksa miljonit kolmsada seitsekümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend krooni), mis koosneb:

1.4.1 omafinantseeringust summas 312 118,29 EUR (kolmsada kaksteist tuhat ükssada kaheksateist eurot ja 29 senti) ehk 4 883 590,00 EEK (neli miljonit kaheksasada kaheksakümmend kolm tuhat viissada üheksakümmend krooni), mis moodustab 19,55% Projekti abikõlblikest kuludest ja

1.4.2 käibemaksust summas 287 372,34 EUR (kakssada kaheksakümmend seitse tuhat kolmsada seitsekümmend kaks eurot ja 34 senti) ehk 4 496 400,00 EEK (neli miljonit nelisada üheksakümmend kuus tuhat nelisada krooni) vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.“

4. Lugeda Lepingu lahutamatuks osaks käesolev muudatuste kokkulepe Lepingu lisana nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Juhan Parts

 

Edgar Savisaar

Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

Tallinna linnapea

“………“……………………… 2009

 

“………“……………………… 2009

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees